Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.4.31.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. EDUKACJI
Z DNIA 17 KWIETNIA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Agata Grenda - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Informacja nt. aktualnej sytuacji w szczecińskiej oświacie.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Ww. punkt porządku obrad przeniesiono na kolejne posiedzenie Komisji.


Ad. pkt. 3.
Informacja nt. aktualnej sytuacji w szczecińskiej oświacie.


 

R. Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty – poinformowała o działaniach podjętych przez Wydział w związku z wybuchem pandemii koronawirusa. Podkreśliła, ze pierwsze decyzje zapadły jeszcze przed zamknięciem szkół przez Ministra Edukacji. Wydział, wraz z dyrektorami placówek, szczególną uwagę zwrócił na kwestię przestrzegania zasad higieny. Za najbardziej niebezpieczne uznano te miejsca, gdzie spotykają się uczniowie: węzły sanitarne, sale gimnastyczne, obiekty sportowe, świetlica, biblioteka. Zrezygnowano także z najmu pomieszczeń, by wyeliminować kontakt z osobami z zewnątrz. Zalecono, by w miarę możliwości, dzieci nie przemieszczały się między gabinetami. Odwołano wszelkie uroczystości szkolne. W kolejnych dniach Prezydent zwrócił się do Wojewody z pismem o podjęcie decyzji o zawieszeniu zajęć w szkołach. Po 2 dniach zostały one zawieszone decyzją Ministra. Jeszcze przed rozporządzeniem, które nakazywało nauczycielom obowiazek realizacji podstawy programowej, Wydział prosił nauczycieli, żeby pozostawali w kontakcie ze swoimi uczniami i przesyłali im materiały, zadawali zadania. Prezydent podjął taże decyzję, że w przypadku, gdy nauczyciel prowadził te zajęcia, realizując godziny ponadwymiarowe, a dyrektor szkoły potwierdzi, że te zajęcia zostały przeprowadzone, to można zapłacić za nadgodziny.  Wypłacano także wynagrodzenie za gotowość do pracy. Ponieważ nie było w tym okresie przepisów, które regulowałyby kwestie wynagrodzenia administracji i obsługi, pozostawiono to do decyzji dykektorów. W zdecydowanej większości rekomendowali oni pracę zdalną dla pracowników administracji i dyżury dla pracowników obsługi. Z rozporządzenia Ministra zostały wyłączone specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i poradnie psychologiczno-pedagogicznych. W tych placówkach dyrektorzy zwrócili się do Prezydenta z wnioskiem o zamknięcie placówek.

Następny etap to zdalne nauczanie. Na bieżąco wysyłane są informację do szkół, oferty dotyczące aplikacji do pracy zdalnej, linki do stron, gdzie są dostępne materiały, z których może skorzystać nauczyciel, budując wirtualną lekcję. Wskazywane są także inne możliwości, poza lekcją prowadzoną zdalnie. Problem stanowią przedszkola, które powinny realizować pięciogodzinną podstawę programową i szkoły specjalne. Tutaj jest bardzo duża rola rodziców, którym przesyłane są różne instruktaże, zadania, które z dziećmi powinni wykonywać. Również poradnie, które początkowo były z rozporządzenia wyłączone, od niedawna mają możliwość pracy zdalnej. Przestały prowadzić badania psychologiczne, ale za pomocą łączy internetowych prowadzą konsultacje, dyżury telefoniczne, dyżur psychologa. Do tej pory nie było właściwie żadnego zgłoszenia, że występują problemy z dostępem do komputerów czy z łączem internetowym. Szczecin skorzystał z rządowego programu zakupu komputerów dla uczniów, ale za pulę pieniędzy, która przypadła nam w udziale można było kupić zaledwie 39 komputerów. Rozwiązaniem było wypożyczenie sprzętu przez dyrektorów szkół tym uczniom, którzy komputera nie mieli w ogóle w domu, i tym, gdzie była większa liczba dzieci, czy mama pracująca zdalnie i gdzie dostęp do komputera był ograniczony. Oprócz tego uruchomiono akcję, żeby pozyskiwać sprzęt komputerowy od firm. Akcję koordynuje Park Technologiczny.

 

Następnie dyr. Rogaś przekazała informacje nt. tworzenia i konsultowania arkuszy organizacyjnych. Poinformowała także, że trwa rekrutacja do przedszkoli: nie została ona przesunięta, ponieważ w momencie, kiedy zamknięto szkoły, kończył się okres składania wniosków o przyjęcie do przedszkola. W rekrutacji do szkół podstawowych zamknięty został etap składania dokumentów. Problemem są tu testy sprawnościowe do klas sportowych oraz egzamin do klas dwujęzycznych: zostały one przesunięte te późniejsze terminy. Jeśli chodzi o rekrutację do szkół ponadpodstawowych to o terminach decyduje Minister i Centralna Komisja Egzaminacyjna.  Stan obecny jest taki, że egzaminy najprawdopodobniej odbędą się pod koniec czerwca. Wydział przygotowuje się na 2 warianty: przełożenie terminu, ale i na to, że egzamin po ósmej klasie nie odbędzie się w ogóle. Zostanie uruchomiona nowa aplikacja, która będzie dostosowana do naliczania punktów wg nowych zasad rekrutacji. Zasady te ogłosi Minister bądź Kurator.

Co miesiąc wypłacane są stypendia socjalne dla uczniów. Tu problem polega na tym, że tych pieniędzy, zgodnie z prawem, nie można przelać na konta. Ze stypendiów korzystają uczniowie w 89 placówkach. Przyjęto rozwiązanie takie, że telefonicznie ustala się konkretny termin i godzinę, kiedy rodzic przyjdzie je odebrać.

U. Pańka – poinformowała o apelu dyrektora SP61 o kilkanaście komputerów dla uczniów. Takich sytuacji z pewnością jest więcej. Radna zapytała, czy jest tu jakieś rozwiązanie, bo z pewnością nie jest nim zakup 39 komputerów dla 150 szkół z puli rządowej. Radna podziękowała też za to, że nauczyciele prowadzący zajęcia będą mieli za niezapłacone jak za 24 godziny. Podkreśliła, że przygotowanie tych zajęć wymaga od nich wiele pracy i wysiłku. Zapytała też o zajęcia pozalekcyjne: czy pieniądze za odwołane zajęcia pozostaną w systemie?

L. Rogaś – przypomniała, że akcję dystrybuowania komputerów koordynuje SPNT. Są one pozyskiwane na bieżąco i przekazywane tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Powiedziała też, że w kwestii odwołanego egzaminu po ósmej klasie Wydział przygotowuje system, żeby można było przeprowdzić rekrutację do szkół średnich, również bez tego egzaminu. Będzie w tej sprawie kontaktować się z Ministerstwem sugerując, żeby dołożyć w zasadach rekrutacji dodatkowy element różnicujący. Jeśli chodzi o pieniądze, które ewentualnie w ramach oszczędności mogłyby zostać w systemie to trudno jest powiedzieć, o jakich kwotach mowa. „Szykujemy się do wrześniowej podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, a większość wydatków edukacyjnych jest obwarowana przepisami”.

P. Bartnik – zwrócił uwagę na fakt, że nauczanie zdalne bardzo obciąża nauczycieli. Spędzają oni przed komputerem po 12 godzin dziennie.  Zapytał o to, w jaki sposób zorganizowane zostanie przekazanie świadectw absolwentom szkół oraz o to, co z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznych? Zapytał też o zawody sportowe, konkursy, olimpiady sportowe, kolonie, półkolonie, wycieczki szkolne oraz o to, czy po zakończonej pandemii koniecznym będzie odkażenie wszystkich budynków oświatowych i czy jesteśmy na to przygotowani.

L. Rogaś – ma nadzieję, że odbiór świadectw maturalnych będzie można przeprowadzić już w bezpiecznym świecie, po przeprowadzonych egzaminach. Jeśli trzeba będzie je wydać w wersji papierowej, to będą wydawane pojedynczo, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Orzeczenia, które były potrzebne do egzaminów, zostały już wydane, ponieważ były potrzebne trochę wcześniej. Wydawane są jeszcze te orzeczenia, które bazują na przeprowadzonych już badaniach. Do rekrutacji również będą potrzebne orzeczenia lekarskie lekarza medycyny pracy do szkół zawodowych. Prawdopodobnie można je wydać wirtualne. Ad. Odwołane zawody sportowe: niestety nie da się ich zorganizować wirtualnie. Półkolonie to także ogromne niebezpieczeństwo. Zajęcia dydaktyczne będą zawieszone do końca roku szkolnego, a mamy małych dzieci w końcu będą musiały wrócić do pracy. Nie będzie możliwości przedłużyć tego zasiłku, ponieważ szkoły już nie będą nieczynne. Prawdopodobnie będzie ogromne zapotrzebowanie na półkolonie, które nadal nie będą mogły być organizowane. Konkursy i olimpiady również zostały w pewnym momencie przerwane. Jest rozporządzenie, które stwierdza, że nie będą w tym roku nadawane tytuły laureatów. Właśnie dlatego, że część konkursów zakończono przed wybuchem epidemii, a większość niestety nie mogą zorganizować ostatniego etapu.  Dyrektor wyjaśniła też, że odkazić szkołę może tylko wyspecjalizowana służba. Jeżeli będzie taka konieczność Wydział liczy na wsparcie Sanepidu oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

K. Soska – Zastępca Prezydenta Miasta – podziękował nauczycielom i wszystkim pracownikom oświaty za to, że w tej niezwykle trudnej sytuacji, przed którą stanęliśmy, wykazują się niezwykłą odpowiedzialnością i umiejętnościami. Poinformował także, iż podjęto decyzję o zorganizowaniu specjalnych zajęć dla maturzystów: 114 oddziałów maturalnych otrzyma w sumie około 5000 godzin zajęć w formie fakultetów.

J. Balicka – zapytała, czy jest ryzyko skrócenia wakacji oraz czy będzie dochowany termin (21.04.20) zakończenia rekrutacji do przedszkoli.

L. Rogaś – powiedziała, że jeśli chodzi o przedłużenie roku szkolnego to wszystkie zapowiedzi i działania Ministerstwa wskazują na to, że nie zostanie on przedłużony. Co nie oznacza, że wakacje nie będą skrócone dla pracowników, bo niestety, jeżeli pod koniec czerwca miałaby się odbyć matura, to ktoś ją będzie musiał przeprowadzić. Jeśli chodzi o rekrutację do przedszkoli: termin ogłoszenia wyników będzie zachowany, natomiast jeśli chodzi o szkoły podstawowe - na pewno nie (ze względu na egzamin do klas sportowych).

B. Baran – zapytał o różnego rodzaju formy terapii prowadzone przez poradnie: czy zostały definitywnie przerwane, czy jest jakaś możliwość kontaktu zdalnego psychologów czy terapeutów z uczniami czy z wychowankami? Zapytał także o ośrodki specjalne (na ul. Jagiellońskiej i w Przylesiu): tam była duża liczba wychowanków korzystających z internatu.  Czy wrócili oni do swoich środowisk, do swoich rodzin, często bardzo trudnych? Poprosił też o informację nt. MOW na ul, Kamiennej: czy wychowanki zostały odesłane do domu? Co wtedy z resocjalizacją i dotychczasowymi efektami? Kolejne pytanie dotyczyło uczniów korzystających z burs i internatów.

L. Rogaś – wyjaśniła, że praca poradni nie została zawieszona. Odbywa się w formie konsultacji dla rodziców i nauczycieli (on-line)j. Jest uruchomiony dyżur telefoniczny psychologa. Terapia logopedyczna pedagogiczna jest utrudniona, i jest prowadzona w formie która, jedynie nie pozwala na jej całkowite przerwanie. Wydawanie orzeczeń odbywa się tylko w oparciu o posiadane dokumenty, czyli o przeprowadzone wcześniej badania. Zawieszone zostały indywidualne diagnozy dzieci młodzieży i nie są prowadzone specjalistyczne zajęcia w bezpośrednim kontakcie. Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii zostały zamknięte decyzją dyrektora, ale też rodziców, którzy nie chcieli tych dzieci posyłać do placówek. Z kolei do ośrodka na ul. Kamiennej wychowanki są kierowane przez sąd. W tej chwili żadna z nich nie uzyskała zgody na urlopowanie i powrót do swojego środowiska rodzinnego. W związku z tym ośrodek pracuje tak, jak do tej pory. Ad. internaty:  wszyscy rodzice zabrali dzieci do domów.

M. Żylik – powiedział, że praca nauczyciela stała się w tej chwili bardzo trudna: są to nowe umiejętności, których muszą się  nauczyć. I nauczyciele i uczniowie. To praca, która zajmuje bardzo dużo czasu. Podziękował za tę pracę nauczycielom i pracownikom Wydziału Oświaty. Zapytał też, czy dyrektorzy mogą skorzystać ze środków wypracowanych przez szkoły (dochody własne)?

L. Rogaś – powiedziała, że zgodnie z sugestią Skarbnika, Wydział prosi o bardzo rozważne wydatkowanie tych środków i unikanie wydatków, które nie są niezbędne.

R. Łażewska – podziękowała nauczycielom, którzy w ciągu 2 dni musieli się zupełnie przekwalifikować, oraz Wydziałowi Oświaty. Skierowała także podziękowania do dyrektorów szkół, którzy pracują od rana do nocy oraz pedagogom szkolnym prowadzącym porady dla tych, dla których nowa sytuacja stała się b. trudna. Radna zapytała o dzieci z klas 1-3, którym trzeba będzie zapewnić opiekę w pierwszej olejności oraz o te dzieci, których rodzice muszą wrócić do pracy. Jak to zrobić? Zapytała także o Nagrodę Prezydenta dla uczniów uzdolnionych: jaka jest decyzja, skoro konkursy i olimpiady nie zostały rozstrzygnięte?

L. Rogaś - ad. opieka w klasach 1-3: powiedziała, że wszystko zależy od tego, w którym momencie ten powrót nastąpi. Jeżeli będzie to stopniowe przywracanie pracy szkół, począwszy od dzieci najmłodszych, to nie będzie problemu, dopóki nie zaczną się wakacje. W szkole, jeżeli nie będzie uczniów starszych, będzie większe rozproszenie tych dzieci. Łatwiej będzie zachować drastyczne nawet zasady. Problemem będą półkolonie - trudno powiedzieć, czy będą one możliwe do przygotowania. Jeśli chodzi o nagrody dla uczniów to zdaniem dyr. Rogaś jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że będą one uroczyście wręczone. Obawy budzi też fakt, że większość konkursów się nie odbyła.

T. Mądry – ZNP - podziękowała za wyrazy uznania, jakie podczas posiedzenia zostały skierowane do nauczycieli i pracowników oświaty. Zapytała o pismo WOś dot. zgłaszania się nauczycieli do placówek opiekuńczo-wychowawczych: czy na ten apel nauczyciele się zgłosili? Kolejne pytanie dotyczyło warunków trudnych dla nauczycieli w szkołach specjalnych: nauczycielom, którzy prowadzą lekcje online z dziećmi z upośledzeniem lekkim, nie jest wypłacane wynagrodzenie za pracę w trudnych warunkach. Ostatnie pytanie dotyczyło tego, kto będzie wracał pierwszy do szkoły: czy będą to dzieci z klas młodszych, czy będą to starsze klasy?

L. Rogaś – poinformowała, że do opieki zgłosili się nauczyciele, często bezpośrednio do placówek. Ad. warunki trudne – wyjaśniła, że Wydział poprosił o opinię prawną, i na jej podstawie podjęto decyzję. Taka jest również rekomendacja Ministerstwa. W przepisie jest zapis o lekcjach prowadzonych w bezpośrednim kontakcie. Odpowiadając na pytane kto i kiedy będzie wracał do szkół, powiedziała, że są to kompetencje Ministra, bądź Wojewody.

M. Mazurczak – NSZZ Solidarność – podziękowała Wydziałowi Oświaty za współpracę. Pochwaliła wprowadzony w życie elektroniczny obieg dokumentów. Przypomniała, że w najbliższym czasie odbędzie się ruch kadrowy. Wyraziła nadzieję, że niezbędne formalności także zostaną dopełnione zdalnie. Zapytała, czy Wydział jest przygotowany na sytuację, kiedy mienie szkół, czy internatów będzie wykorzystywane do zwalczaniu epidemii?

L. Rogaś – powiedziała, że prawdopodobnie ruch kadrowy będzie łatwiejszy od arkuszy organizacyjnych. I zapewne zostanie to zrobione mailowo. Jeśli chodzi o wykorzystanie mienia i wykorzystanie ewentualnych pracowników szkół do pomocy, to są zabezpieczone internaty na potrzeby pracowników domów pomocy społecznej, którzy nie chcą, lub nie powinni wracać do swoich rodzin. Jeśli chodzi o pracowników, może zaistnieć taka sytuacja, że np. będzie trzeba gotować posiłki dla osób zaangażowanych w walke z pandemią. Rozważany jest scenariusz taki, że kuchnia szkolna będzie gotowała u siebie i dostarczała posiłki w ten sposób, by uniknąć kontaktu.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


U. Pańka – przypomniała, że cała Rada Miasta podjęła uchwałę, w formie stanowiska, w której dziękuje nauczycielom i wszystkim pracownikom szkół za to, co robią dla nas w okresie pandemii.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Agata Grenda
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/03/10, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2020/05/14 08:51:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2020/05/14 08:51:54 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/04/10 11:03:04 modyfikacja wartości
Rafał Miszczuk 2020/03/16 08:42:07 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/03/10 10:06:22 nowa pozycja