Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.42.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 16 LUTEGO 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektu uchwały:
- Nr 29/21 w spr. zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2021 r. przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Miasto Szczecin i zwrotu części tej opłaty,
- Nr 43/21 w spr. przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji z powodu COVID -19.
4. Informacja nt. aktualnego przebiegu prac nad Strategią Miasta Szczecina.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 19.01.21 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektu uchwały:
- Nr 29/21 w spr. zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2021 r. przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Miasto Szczecin i zwrotu części tej opłaty,
- Nr 43/21 w spr. przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji z powodu COVID -19.


Projekt uchwały Nr 29/21 w spr. zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2021 r. przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Miasto Szczecin i zwrotu części tej opłaty,

A.Jaśkowiak – Dyrektor Biura Obsługi Interesantów – Omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

D. Pudło – Żylińska – Skarbnik Miasta – poinformowała, że pieniądze te mają charakter stricte celowy. Dochody z tytułu wpłat na koncesję za sprzedaż alkoholu to ok. 10 mln zł wpływu rocznie. Około 16% z tego jest generowane przez sektor gastronomii. Środki te mogą być przeznaczone wyłącznie na profilaktykę uzależnień. Środki niewykorzystane w ubiegłym roku zbilansują stratę z roku bieżącego. Ta zmiana nie będzie wymagała korekty wydatków.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, jaki udział procentowy stanowią przedsiębiorcy, którzy wpłacili ratę, która nie będzie podlegała zwrotowi?

A. Jaśkowiak – powiedziała, że nie dysponuje jeszcze takimi danymi. Termin wpłat mija na koniec lutego, a wielu przedsiębiorców dzwoniło do Urzędu w tej sprawie.

Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 29/21.

W głosowaniu: za – jednogłośnie Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

W tym momencie J. Balicka przejęła prowadzenie posiedzenia. Radna przypomniała, że na jednym z ostatnich posiedzeń ustalono, że jeden z członków Komisji ds. Budżetu i Rozwoju będzie reprezentował radnych w składzie Komisji dokonującej merytorycznej oceny wniosków o przyznanie stypendium naukowego Prezydenta Miasta Szczecin. Zaproponowała kandydaturę radnego Pawła Bartnika.

Radny P. Bartnik – wyraził zgodę na kandydowanie.

W głosowaniu: za – jednogłośnie (radny P. Bartnik nie brał udziału w głosowaniu) Komisja wytypowała radnego P. Bartnika do prac w Komisji dokonującej merytorycznej oceny wniosków o przyznanie stypendium naukowego Prezydenta Miasta Szczecin.

Następnie P. Bartnik przejął ponownie prowadzenie obrad.

Projekt uchwały Nr 43/21 w spr. przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji z powodu COVID -19.

D. Pudło – Żylińska – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

M. Śniady – Zastępca Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych – poinformował, że jako warunek konieczny przyjęto obniżenie płynności. Ten sam mechanizm zastosowano w uchwale z ubiegłego roku.

R. Stankiewicz – pochwalił decyzję oraz to, że jako punkt odniesienia przyjęto rok 2019 a nie – 2020.

Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 43/21.

W głosowaniu: za – jednogłośnie Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.


Ad. pkt. 4.
Informacja nt. aktualnego przebiegu prac nad Strategią Miasta Szczecina.


I.Łabaziewicz – przedstawiła i omówiła prezentację „Stan prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Szczecina” (załącznik nr 3 do protokołu).

D. Wacinkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta – poinformował, że zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, jesteśmy na ostatnim etapie prac nad Studium Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. W marcu planowane jest rozpoczęcie związanej z nim fazy rekonstrukcji, otwarcia na sferę społeczną. Zapewnił, że chce w tej sprawie spotkać się z radnymi. Wspólna rozmowa, poprzedzająca formalne czynności związane ze Studium, będzie z pewnością bardzo pomocna. Prezydent powiedział też, ze waloryzacja przyrodnicza jako element składowy Strategii jest kwestią, która budzi wiele wątpliwości. Powiedział, ze przed nami dyskusja dot. kwestii mobilnościowych, komunikacyjnych czy krajobrazowych.

R. Stankiewicz – nawiązał do kwestii turystyki, jako jednego z filarów rozwoju Miasta. Uznał, że jest dysonans pomiędzy zapisami strategii a podejmowanymi działaniami i przeznaczanymi na nie środkami. Radny wielokrotnie interpelował o zwiększenie budżetu Miejskiego Konserwatora Zabytków z przeznaczeniem na rewitalizację pięknych kamienic, których właścicieli po prostu na to nie stać.

D. Wacinkiewicz – powiedział,  że podpisuje się pod takim wnioskiem. Opowiedział się za wspieraniem działań rewitalizacyjnych i ochroną zabytków. Śródmieście może być wizytówką naszego Miasta. Uznał, że istotnym jest stworzenie systemu zachęt do powrotu przedsiębiorców do śródmieścia. Prezydent wierzy, że przemiana, której osi jest al. Wojska Polskiego, będzie widoczna w większej skali. Poinformował, że szuka do tego montażu finansowego. Źródłem wsparcia może stać się Narodowy Instytut Dziedzictwa, do którego przygotowywany jest wniosek aplikacyjny.

R. Lewandowski – podkreślił, że oprócz rewitalizacji fasad, powinny zostać podniesione standardy mieszkaniowe. Warunkiem skutecznej rewitalizacji społecznej jest stworzenie dobrych warunków do mieszkania. Radny zwrócił też uwagę na aspekt kultury – jego zdaniem niezbędny dla Miasta o ambicjach metropolitalnych.

D. Wacinkiewicz – zgodził się z opinią radnego.

E. Łongiewska – Wijas – zwróciła uwagę na konieczność poddania zmianom procesu przyznawania pracowni artystycznych. Przypomniała, że temu tematowi poświęcono jedno z posiedzeń Komisji Kultury. Od tamtego czasu jednak niewiele się zmieniło. Liczba pracowni nie uległa zwiększeniu pomimo, że od 10 lat mamy Akademię Sztuki. Do tego niektóre z pracowni są zajmowane od lat 60-tych, bez żadnej weryfikacji stanu aktualnego. Radna poprosiła o poświęcenie uwagi temu tematowi.

D. Wacinkiewicz – powiedział, że ta kwestia powinna być przemyślana. Należy stworzyć oferty, które pozwolą rozwijać talenty i ścieżkę zawodową dla artystów w Szczecinie. Potrzeba nie tylko pracowni, ale i wielu elementów tej samej układanki: miejsca w przestrzeni Miasta czy inicjatyw.

Ł. Kadłubowski – przypomniał, że od 1.04.21 wchodzi w życie nowa ustawa regulująca zasadę „lokal za grunt”. Może warto rozważyć, w ramach umowy sprzedaży, tworzenie miejsc artystycznych, o których mówiła radna. A także zobowiązać deweloperów o tworzenie żłobków, czy miejsc przedszkolnych, w parterach budynków.

P. Bartnik – powiedział, że pozbywanie się mienia komunalnego jest ryzykowne. Z drugiej strony artyści mają długie życiorysy artystyczne i nie powinno się po latach zabierać im pracowni. Co nie znaczy, że nie należy szukać nowych miejsc na pracownie. I śródmieście jest tu ciekawym pomysłem. Ad. rola radnych: powiedział, że na koniec to oni będą podejmować decyzję. Komisja Budżetu powinna mieć tu role wiodącą. P. Bartnik zobowiązał się skontaktować z przewodniczącymi innych komisji, by ci którzy są zainteresowani, wzięli udział w tych pracach. Ad. metropolitalność: zauważył, że ukończenie inwestycji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej będzie decydowało o powodzeniu i rozwoju naszego Miasta. Musimy spojrzeć na nie  także poprzez pryzmat gmin ościennych, nie patrzeć jedynie kryterium granic administracyjnych. Trzeba pamiętać o polsko-niemieckości szczecina. Powinniśmy „spiąć” wszystkie komisje. Im będzie szerzej, tym łatwiej będzie to uchwalić na wrześniowej czy październikowej sesji.

D. Wacinkiewicz – jest do tego przekonany. Ad. Studium – niewątpliwie w tym roku procedurę domkniemy. Taką samą ścieżkę przejdziemy później ze Strategią . Radni, jako współtwórcy dokumentu, mają tutaj do wykonania wielką pracę. Prezydent wyraził nadzieję, że obecność radnych będzie duża.

R. Stankiewicz – zaproponował, by ze względów finansowych dokonać renowacji wyłącznie elewacji, lokali użytkowych i klatek schodowych śródmiejskich kamienic.

D. Wacinkiewicz – podsumowując posiedzenie powiedział, że pierwszym dokumentem do uchwalenia jest Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta (planowany termin to jesień tego roku). Ze strategią jesteśmy w fazie uruchamiania tego projektu. W końcówce 2. kwartału przedstawiony zostanie harmonogram prac nad tym dokumentem. Z różnych powodów dzieje się to w tej kolejności. Zaletą tej sytuacji jest to, że część diagnostyczna dot. Studium wykorzystana zostanie w Strategii. Także część kierunków Studium. Wykorzystane zostaną też świeże opracowania i analizy branżowe. Ważne jest też, że w tym samym czasie startujemy z Gminnym programem rewitalizacji. Dobrze się dzieje, że te prace się na siebie nakładają. One równie zostaną wykorzystane w tworzeniu Strategii.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/02/10, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2021/04/14 09:47:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2021/04/14 09:47:09 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/02/16 12:58:12 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/02/16 12:56:31 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/02/15 11:55:33 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/02/10 13:25:52 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/02/10 13:17:43 nowa pozycja