Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.15.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 26 SIERPNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 10:30
Zakończenie posiedzenia - 12:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Witold Dąbrowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Nazewnictwo ulic.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 24.06.br  przyjęto w głosowaniu: za – 5 jednomyślnie.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 1. 07. br  przyjęto w głosowaniu: za – 5 jednomyślnie.


Ad. pkt. 3.
Nazewnictwo ulic.


Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski - przedstawił zebranym wnioski, które wpłynęły w sprawie nazewnictwa ulic:

  • nadanie nazwy " Park im. Fryderyka Chopina" –  zgodnie z wnioskiem Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn – załącznik nr 3  do protokołu

W. Wnuk Geodeta Miasta– opiniuje  pozytywnie wniosek, nazwa funkcjonuje w tożsamości szczecinian jednak formalnie nigdy nie została nadana, przedstawił wizualizację położenia parku , ( teren zakreślony na pomarańczowo w planie zagospodarowania przestrzennego „ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN – SZPITAL” to teren elementarny Z.A.2033.ZP1. - ustalenia funkcjonalne,  przeznaczenie terenu, zieleń urządzona, Park Fryderyka Chopina, strumień Warszewiec). Teren zakreślony na zielono jest własnością Miasta Szczecin. Działka nr 3/50 stanowi własność Województwa Zachodniopomorskiego, w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za: 6 (jednogłośnie)   zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy " Park im. Fryderyka Chopina". Komisja wystąpi do Komisji Kultury, MKZ celem wydania opinii w sprawie a także do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o wyrażenie zgody na nadanie nazwy dla działki 3/50 obręb 2036.

  • nadanie nazwy dla ulicy wiodącej od bramy głównej stoczni do historycznych budynków po byłej świetlicy stoczniowej –  zgodnie z wnioskiem spółki z o.o. właściciela nieruchomości położonej przy ulicy – załącznik nr 4  do protokołu.

Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski- przypomniał, iż komisja debatowała już w poprzedniej kadencji nad nadaniem nazwy ulicy „Ofiar Grudnia 1970”, zgodnie z wnioskiem Związku Zawodowego Solidarności Pomorza  Zachodniego. Problemem do rozwiązania pozostała budowa świetlicy jako szczecińskiego centrum Solidarności, nadanie nazwy pozwoli na łatwiejsze funkcjonowanie spółek, które stały się właścicielami nieruchomości położonych przy drodze. Jest pozytywna opinia RO Drzetowo-Grabowo w przedmiocie nazwy „ Ofiar Grudnia 1970 roku”.

Przedstawiciel Spółki Dynpap- wnosi o pozytywnie zaopiniowanie wniosku, ustalenie nazwy ulicy pozwoli na nadanie adresu dla administracji spółki i formalne przeniesienie siedziby spółki a w konsekwencji umieszczenie informacji w KRS.

Radny W. Dzikowski- jest to teren wewnętrzny stoczni, czy jako RM mamy prawo nadać nazwę.

W. Wnuk Geodeta - działka jest własnością miasta – przedstawił jej przebieg w formie audiowizualnej ( czy nie zasadne jest włączenie fragmentu ul. Antosiewicza?)

Radny W. Dąbrowski- kolejnym krokiem jest potrzeba udrożnienia / otworzenia  tej drogi, a więc wykonanie nowego ogrodzenia w innym miejscu, problemem do rozstrzygnięcia jest nadanie nazwy dla całego obszaru tj. włączenie placu Ofiar Grudnia  być może fragmentu ul. Antosiewicza.  W sprawie ogrodzenia rozmawiał z Zastępcą Prezydenta M. Przepierą, który zapewnił, iż podejmie działania, aby miasto wyasygnowało środki na ten cel. Jednocześnie zaprezentował radnym list Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego J.Selina w sprawie podtrzymania woli utworzenia i współpracowania z miastem instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Stocznia – Wolność i Solidarność.

S. Fritsch- zwrócił uwagę, iż mówimy o dwóch statusach drogi, plac jest drogą publiczną a  nowo nazywana  wewnętrzną, wtedy musielibyśmy wejść w proces zmiany statusu drogi.

Radny J. Posłuszny– musimy  ustalić spójny kierunek działań  nazwa ulicy, świetlica a także długoletnie umowy dla działających spółek, tak aby nadanie nazwy ulicy było już ostatecznym krokiem.

Przedstawiciel Spółki Dynpap- we wrześniu 2017 roku zakończył się proces sprzedaży działek, ostatecznie na tym terenie działają dwie spółki ( właściciele nieruchomości), które graniczą z drogą oraz  miasto.

Radny W. Dzikowski- wnosi, aby komisja wystąpiła z wnioskiem do właściwego ministerstwa z zapytaniem kiedy na terenie stoczni ruszy proces budowy statków?

Komisja w wyniku głosowania: za- 2 , przeciw- 3 , wstrzym.- 1 nie przyjęła ww. wniosku.

Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski zwrócił do Zastępcy  Prezydenta A. Szotkowskiej o oszacowanie kosztów i przybliżonego terminu realizacji połączenia pl. Ofiar Grudnia z nowo nazwaną droga wewnętrzną ( zmiana statusu drogi)

S. Fritsch Zastępca Dyrektora ZDiTM- zobowiązał  się do dostarczenia ww. materiałów w terminie dwóch tygodniu.

Na tym zakończono rozpatrywanie wniosku – komisja powróci do tematu po otrzymaniu powyższego.   

Komisja postanowiła przekazać pismo Szczecińskiego Towarzystwa Kultury w sprawie nadania nazwy obszarowi/placowi imienia "Brama Szczecina" do radcy prawnego, oraz odesłać do wnioskodawcy pismo z prośbą o uzasadnienie (załącznik nr 5 do protokołu). 


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Komisja na wniosek  radnego W. Dzikowskgo skierowała wniosek  o  częstsze patrole jednostek ruchu  drogowego w rejonie ulicy Bałtyckiej. Do radnego  zwrócili sie mieszkańcy, którzy skarżą się na notorycznie łamanie przepisów  prawa drogowego przez kierowców podczas realizacji inwestycji " budowy rurociągu" (obecnie  prace są wykonywane w rejonie ulic  Łowczych- Balladyny) - załącznik nr 6 do protokołu. 
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Witold Dąbrowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/08/19, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/09/09 14:29:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/09/09 14:29:43 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/08/26 12:03:07 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/08/19 09:56:30 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/08/19 09:51:21 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/08/19 09:50:59 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/08/19 09:43:54 nowa pozycja