Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.51.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 21 KWIETNIA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta:
godz. 9.00-9.30
- 76/21 – w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Szczecina w zakresie rozpoczęcia prac nad sporządzeniem uchwały krajobrazowej
godz.9.30-10.00
- 80/21 - wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Szczecin
- 81/21 - pozbawienia części ul. Nad Duńczycą kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
- 82/21 - ustanowienia pomników przyrody
- 83/21 - ustanowienia pomnika przyrody
godz. 10.00-11.00
- 78/21 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin - obszar Transport i komunikacja, Gospodarka komunalna
- 79/21 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025 - obszar Transport i komunikacja, Gospodarka komunalna

4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Przewodnicząca Komisji  J. Balicka wnosi o poszerzenie porządku obrad o opiniowanie uchwały nr 77/21. 

Komisja  przyjęła wniosek  przez akalamację.

             


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.


Komisja w wyniku głosowania:

1. za-8 (jednogłośnie) przyjęła protokół z posiedzenia w dniu  10  marca br.

1. za-8 (jednogłośnie|) przyjęła protokół z posiedzenia w dniu   17  marca br.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta:
godz. 9.00-9.30
- 76/21 – w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Szczecina w zakresie rozpoczęcia prac nad sporządzeniem uchwały krajobrazowej
godz.9.30-10.00
- 80/21 - wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Szczecin
- 81/21 - pozbawienia części ul. Nad Duńczycą kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
- 82/21 - ustanowienia pomników przyrody
- 83/21 - ustanowienia pomnika przyrody
godz. 10.00-11.00
- 78/21 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin - obszar Transport i komunikacja, Gospodarka komunalna
- 79/21 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025 - obszar Transport i komunikacja, Gospodarka komunalna


Projekt uchwały 76/21 w sprawie  określenia warunków działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie rozpoczęcia prac nad sporządzeniem uchwały krajobrazowej

Wprowadzenia dokonał w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości M. Pawlicki –  jest to uchwała kierunkowa obligująca Prezydenta do podjęcia działań. Jest potrzeba przygotowania nowej uchwały, w Szczecinie mamy zjawisko nieuporządkowania przestrzeni miejskiej. Proponuje przyjęcie uchwały w prostej formule prawnej, prawnicy opiniują ją pozytywnie.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka– projekt uchwały krajobrazowej został przygotowany  w poprzedniej kadencji,   prosi o  przedstawienie przez Zastępcę Prezydenta aktualnej sytuacji w zakresie jej procedowania.

D. Wacinkeiwicz Zastępca Prezydenta- to nie jest tak, iż  miasto czeka na sygnał aby rozpocząć prace nad uchwałą. Procedura została rozpoczeta. Poprzednia inicjatywa uchwałodawcza wygasła, mamy projekt uchwały, ale nie uzyskał wstępnej aprobaty poprzedniej RM. Od października ubiegłego roku   rozpoczęli prace w trzech  obszarach:

  • powołano zespół interdyscyplinarny z udziałem osób zaangażowanych w przygotowanie tamtego projektu: WUiAB; BPPM, BAM, Konserwatora Zabytków , ZDiTM, BRP
  • intencją jest uproszczenie uchwały (zgodnie z sugestiami radnych z poprzedniej kadencji)
  • praca merytoryczna w tym analiza opracowanego projektu (intencją jest uproszczenie uchwały), uchwał innych gmin, podjęcie wyważonej decyzji w sprawie wdrożenia harmonogramu uchwały, 

Radna D. Jackowski- czy wiemy kiedy będzie projekt uchwały i kiedy będziemy go procedować?

D. Wacinkiewicz- daty konkretnej nie mogę podać, obecnie zaangażowanie BPP jest skierowane w prace nad studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego miasta; nie możemy zaniedbać tego tematu, jest to proces planistyczny,  perspektywa roku nie krócej.

Radny J. Posłuszny-  czy w związku z tym  jest zasadne głosowanie nad projektem uchwały  Klubu PiS w omawianej sprawie krajobrazowej, proponuje wycofanie uchwały.

Przewodnicząca Rady Miasta R. Łażewska- projekt uchwały nr 76 jest w porządku obrad sesji i nadal go procedujemy.

Radny M. Pawlicki- uchwała jest kierunkowa nie wycofuje jej z porządku obrad sesji.

Radna D. Jackowski- czy ten projekt nie dubluje uchwały przyjętej przez RM o przystąpieniu do prac nad sporządzeniem uchwały krajobrazowej

Komisja w wyniku głosowania: za- 4, przeciw- 5, wstrzym.- 1 zaopiniowała  negatywnie projekt uchwały

Projekt uchwały nr 80/21 w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Szczecin

Projekt uchwały omówił P. Adamczyk

Radny L. Duklanowski-  jaki przewidujemy sezon na Arkonce?

P. Adamczyk-  otwarcie Arkonki jest uzależnione od administratora ZUK; przyjmują, że rozpocznie się w czerwcu zakończy we wrześniu.

Komisja w wyniku głosowania: za – 9 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały  

Projekt uchwały nr  81/21 w sprawie pozbawienia części ul. Nad Duńczycą kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania

Projekt uchwały omówił P. Adamczyk

Komisja w wyniku głosowania: za – 9 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 

Projekt uchwały 82/21 w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Wprowadzenia dokonała A. Kieszkowska Dyrektor WOŚ

Komisja w wyniku głosowania: za – 9 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 

Projekt uchwały 83/21 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Wprowadzenia dokonała A.Kieszkowska Dyrektor WOŚ

Komisja w wyniku głosowania: za – 9 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 

Projekt uchwały 77/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok( z autopoprawka )

Projekt uchwały 78/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

Projekt uchwały  79/21 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025

Wprowadzenia dokonał  M. Przepiera – omówił zmiany w  obszarze inwestycyjnym transport, komunikacja i gospodarka komunalna.

Radny R. Lewandowski- w związku ze zmianami dotyczącymi wydatków budżetowych, jak wygląda sytuacja z zadaniami  budowa ul. Świerczewskiej, a także budowa  placu zabaw przy przedszkolu nr 13 w Szczecinie.

M. Przepiera- temat przedszkola  był gotowy, ale nie otrzymali pozwolenia na budowę z uwagi na fakt niejasności własności gruntów. Przymierzają się do realizacji inwestycji; ulica Świerczewska nie ma ulicy w budżecie, chcieli zaangażować przedsiębiorców z ulicy ul. Świerczewskiej chociażby w zaprojektowaniu lub partycypacji. Jest w zamiarach realizacyjnych niestety nie ma nawet projektu.

Radny Ł. Kadłubowski- rozmawiamy o poprawce budżetowej, która ma miejsce na komisji. Dziś szukamy zadań których nie ma.

P. Adamczyk- przedstawił nowe wnioski do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka– prosi o wyjaśnienie sumy 18 milionów przeznaczonych na podwyższenie kapitału dla zakupu taboru Spółki Szczecińskie Tramwaje oraz modernizację teatru Fałata.

M. Przepiera- planujemy kompleksową modernizację taboru tramwajowego, który jest we władaniu spółki; planujemy modernizację zakupionych 16 sztuk tramwajów z Berlina ( przy zaangażowaniu pracowników spółki).

Przewodnicząca Komisji J. Balicka- pojawiają się nowe zadania prosi o dodatkowe informacje: aleja  Fałata oraz park Żeromskiego.

M. Przepiera- aleja Fałata związana jest z przebudową Teatru Letniego, chcą w ramach całości dostosować również infrastrukturę wokół teatru.

P. Adamczyk– pierwszy etap prac w parku Żeromskiego był realizowany  w ramach SBO, później nastąpiło uzupełnienie zamówienia dla kolejnego fragmentu, dziś mamy wykonanych tysiąc metrów alejek. Zmiana budżetu dotyczy 140 tysięcy  na projekt całego obszaru położonego w rejonie ulic Malczewskiego- Parkowej- Matejki. Poza funkcją rekreacyjną park  stanowi element infrastruktury komunikacyjnej, wszystkie prace wykonywane są pod ochroną konserwatorską.

Radny Ł. Kadłubowski- czy na dzień dzisiejszy posiadamy jedną spójną wizję rewitalizacji parku Żeromskiego,  jeśli tak  jakie są koszty rewitalizacji?

P. Adamczyk– obecnie skupiamy się na elementach małej architektury, oświetlenie, system monitoringu. W tym działaniu nie dotykamy rewitalizacji zieleni, jest to kolejny etap.

Radny M. Biskupski – wnosi aby komisja  przygotowała i podjęła dezyderat  skierowany do PKP (być może inni radni mogliby zgłosić swoje uwagi i oczekiwania wobec PKP). Sprawa dotyczy braku odcinka chodnika na ul. Przelotowej, który ułatwiłby skomunikowanie się mieszkańcom  z pętlą szybkiego tramwaju (działka należąca do PKP).  

Przewodnicząca Komisji J. Balicka- przygotuje treść wniosku do przegłosowania.

Radny P. Słowik- zapytał o kwestie parku Żeromskiego, nie tylko od strony infrastruktury, ale również zieleni tam istniejącej czy możemy spodziewać się dodatkowych środków budżetowych.

P. Adamczyk- charakterparku determinuje sposób jego zagospodarowania, temat na dyskusję do czego dojść? Czy chcemy zrobić przestrzeń rekreacyjną i przyjąć założenie, że starodrzew winien mieć walory historyczne. Poszukujemy balansu poszukiwania funkcji.

M. Przepiera- jest paradoks, jesteśmy zwolennikami systemowego podejścia, modernizacja parku Żeromskiego odbywała się punktowo. Teraz planujemy kompleksowe zagospodarowanie, jednak nie jesteśmy decydentami, możemy tylko wpływać na te decyzje.  

Radny L. Duklanowski- w swej wypowiedzi podkreślił, iż nie należy dążyć stanowczo do odtworzenia parku sprzed 100 lat, bo był to cmentarz przedwojenny. Pewne rzeczy muszą zostać dostosowane do obecnej rzeczywistości. Największy jego walor to  drzewostan z pomnikami przyrody, nie może to być park rozrywki.  Mamy tam również historyczny obiekt „domek grabarza”.

głosowanie:

Projekt uchwały nr 77  z  autopoprawką :  za- 7,przeciw-1, wstrzym.- 1 pozytywnie

Projekt uchwały nr 78  z  autopoprawką: za-7 ; przeciw- 1, wstrzym.- 1 pozytywnie

Projekt uchwały nr 79   z  autopoprawką: za-7 ; przeciw- 1, wstrzym.- 1 pozytywnie                            


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Radny Ł. Kadłubski– wnosi o przyjęcie wniosku mającego na celu  przygotowanie spójnej koncepcji rewitalizacji Parku Żeromskiego.

Zastępca Prezydenta M. Przepiera- prosi przed podejmowaniem decyzji o przedyskutowanie sprawy na komisji. Widział materiały przekazane przez  WGKiOŚ,  które pokazywały rewitalizację wraz z ujęciem zagadnienia pomników, rzeźb. Może z udziałem wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

Przewodnicząca Komisji J. Balicka-  przyjęła te sugestie, proponuje spotkanie komisji 5 maja, celem prezentacji koncepcji rewitalizacji parku Żeremoskiego oraz  zapoznania się założeniami  strategii rozwoju miasta (prosi o przekazywanie przez radnych swoich wniosków do tego materiału).

Komisja przyjęła do wiadomości treść wykazu nieruchomości nr 1/2021/ZBiLK (stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/04/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2021/05/10 13:37:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2021/05/10 13:37:45 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/04/27 14:15:40 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/04/13 13:29:37 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/04/13 13:29:22 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/04/13 13:13:32 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/04/13 13:07:04 nowa pozycja