Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.12.44.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. KULTURY I PROMOCJI
Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 14:30
Zakończenie posiedzenia - 16:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Przemysław Słowik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji w dn. 05.09.22, 12.09.22, 30.09.22.
3. Przegląd Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT - nowa koncepcja festiwalu.
4. Opiniowanie projektu uchwały Nr 225/22 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok ( w części "Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego").
5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 r.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji w dn. 05.09.22, 12.09.22, 30.09.22.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 05.09.22 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 12.09.22 przyjęto w głosowaniu: za – 6, przeciw – 0, wstrzym. – 1.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 30.09.22 przyjęto w głosowaniu: za – 7, przeciw – 0, wstrzym. – 1.


Ad. pkt. 3.
Przegląd Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT - nowa koncepcja festiwalu.


J. Skrzywanek – Dyrektor Artystyczny Teatru Współczesnego – powiedział, że propozycja przejęcia wraz z Pleciugą organizacji „Kontrapunktu” wyszła od miasta. Nowy Przegląd Teatrów będzie organizowany z myślą o dwóch kierunkach: z zamiarem utrzymania fundamentu, jakim jest teatr małych form oraz budowy pozycji międzynarodowej festiwalu, czemu sprzyja położenie Szczecina. Organizatorzy chcą rozpisać festiwal na trzy nurty. Pierwszy, kierowany do dzieci i młodzieży, organizowany będzie przez Teatr Lalek Pleciuga. Drugi nurt to będzie scena dla dorosłych, realizowana pod opieką Teatru Współczesnego. W planach są 2-3 duże produkcje międzynarodowe, które ściągną do Szczecina widzów z całej Polski. Trzeci nurt to wspólne dla obu teatrów poszukiwanie formy: spektakle małych form, łączące sztuki wizualne itp.

M. Gawęda – Dyrektor Naczelny Teatru współczesnego – powiedział, że cykl 2-letni festiwalu jest idealny pod względem finansowym i artystycznym. Festiwal o takiej barwie artystycznej będzie lepszy w cyklu 2-letnim. Logistyka budowania tych trzech ścieżek będzie dla organizatorów sporym wyzwaniem: konieczne będzie połączenie organizacji Kontrapunktu z prowadzeniem teatrów na co dzień.

P. Słowik – zapytał, ile pieniędzy będzie potrzebował Kontrapunkt? Czy kwota z dwóch lat będzie kumulowana? Czy uwzględniania jest tu kwestia inflacji? Czy jest szansa na finansowanie zewnętrzne, np. z Ministerstwa Kultury?

J. Skrzywanek – przyznał, że kwestia budżetu Kontrapunktu była w ostatnich latach problematyczna. Po kumulacji środków festiwal będzie lokowany jako festiwal średniego budżetu.  Ad. inflacja: dziś liczy się, że oddziałuje ona na teatr w 30-40%. Wyliczenia Teatru Współczesnego pokazują, że za mniej jak 50 tys. zł nie może pojechać z przedstawieniem do żadnego miasta w Polsce. Wyjazd międzynarodowy to kwota od 200 tys. zł. Kumulacja budżetu Kontrapunktu (1,2 mln zł) to minimum tego, za ile można zrobić festiwal. To punkt startu. Organizatorzy są w stanie zrobić za to dobry festiwal z naciskiem na konkurs małych form. Jeśli Kontrapunkt ma stać się wizytówką Szczecina, to ten budżet nie może być zamrożony. Oczywiście w planach jest także aplikowanie o granty ministerialne, jednak jest to bardzo duże wyzwanie. Ryzyko jest tu bardzo duże.

J. Balicka – zapytała o współpracę między szczecińskimi instytucjami kultury przy organizacji festiwalu oraz o szanse na dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i programów takich jak Interreg czy Fundusze Norweskie.

P. Bartnik – przypomniał, że w początkach historii Kontrapunktu, jednym z jego organizatorów był Teatr Kana. Zapytał, czy będzie on zaproszony do współpracy? Powiedział też, że Kontrapunkt jest historią, a nam powinno zależeć na tym, by był na jak najwyższym poziomie. Musimy ustalić, jaki jest jego cel artystyczny. Odpowiadając na pytanie radnej Balickiej poinformował, że z programu Interreg będzie można zapewne pozyskać środki na elementy nowego festiwalu.

J. Skrzywanek – chciałby zacząć myślenie, że ten festiwal będzie festiwalem formy. Powinien się rozszerzać, a nie zmniejszać. Dziś teatr idzie bardzo mocno w stronę sztuk wizualnych, performatywnych. I tego typu poszukiwania organizatorzy chcą przenieść do Szczecina. To jest najważniejszy cel. Dyrektor potwierdził chęć współpracy z Teatrem Kana i z Trafostacją Sztuki. Mówiąc o dotacjach powiedział, że tak naprawdę niewiele tu wiadomo. Z dotacjami jest ogromna niepewność, z roku na rok są ogłaszane coraz później. Rok 2022 jest rokiem kryzysowym, więc tym bardziej nie można dziś powiedzieć, jak ten festiwal wspierać.


Ad. pkt. 4.
Opiniowanie projektu uchwały Nr 225/22 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok ( w części "Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego").


M. Waszak – Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości – omówiła projekt uchwały w części „Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych”. Zadania są realizowane przez ZBiLK i jest to modernizacja budynku DK Słowianin oraz remont klatki schodowej przy ul. Krasickiego 6. Na prośbę radnej E. Łongiewskiej – Wijas wymieniła szczegółowo zadania wchodzące w zakres prac przy modernizacji Słowianina: przywrócenie historycznego charakteru okna, dodatkowa stalowa konstrukcja wsporcza słupków dla centrali wentylacyjnej na dachu, prace związane z płytą posadzki i stropem pod salą koncertową, usunięcie kolizji złącza kablowego, wymiana kabli zasilających, rurarz dla dostawcy internetu, przełożenie kabla zasilającego biuro Tobruk, wzmocnienie konstrukcji hal Tobruk, demontaż i wykonanie nowego dachu na szerokości 8 m., uzupełnienie systemu wentylacji mechanicznej i oddymiania, zabezpieczenie p.poż. słupów żeliwnych, ocieplenie okapu budynku.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, czy prawdą jest, że po remoncie w Słowianinie nie będzie sztankietów scenicznych?

M. Waszak – nie ma tej wiedzy, odpowiedź przekaże radnej przed sesją Rady Miasta.

A. Maćkowska – Z-ca Dyrektora Wydziału Kultury – omówiła proponowane zmiany bieżące i inwestycyjne, dla których dysponentem jest Wydział Kultury.

M. Ussarz – zapytał o środki na Filharmonię.

A. Maćkowska – wyjaśniła, że chodzi o dogrzanie punktu informacji i promocji w budynku Filharmonii.

P. Słowik – zapytał o Muzeum Techniki i Willę Lentza.

A. Maćkowska – poinformowała, że w Muzeum Techniki środki są przeznaczone na zabezpieczenie przestrzeni magazynowej przy ul. Lenartowicza. W Willi Lentza doszło do zawilgocenia ścian i niezbędne jest wykonanie opaski odwodnieniowej.

Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 225/22 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok, w części „Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

W głosowaniu: za – 4, przeciw – 1, wstrzym. – 1 Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.


Ad. pkt. 5.
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 r.


A. Maćkowska - omówiła Sprawozdanie.

Radni nie zgłosili uwag do ww. materiału.


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.


B. Baran – poinformował o braku środków dla Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość na realizację projektu „Drzewka Pamięci”. Przypomniał, że Stowarzyszenie od 18 lat dba o pamięć wybitnych Polaków, dotychczas uhonorowało w ten sposób m.in. papieża Jana Pawła II, arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego czy prof. Gerarda Labudę. W roku 2022 Drzewko Pamięci ma zostać poświęcone prof. Władysławowi Bartoszewskiemu.

W wyniku dyskusji Komisja postanowiła wystąpić z dezyderatem do Prezydenta Miasta, prosząc o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i o zabezpieczenie środków na realizację Drzewka Pamięci jeszcze w bieżącym roku.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Przemysław Słowik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/10/10, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2023/02/03 12:18:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2023/02/03 12:18:23 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/10/27 13:40:06 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/10/18 09:27:58 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/10/10 11:58:29 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/10/10 10:20:52 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/10/10 10:12:48 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/10/10 10:11:47 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/10/10 10:11:19 nowa pozycja