Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.6.19.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 10:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Łukasz Tyszler - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Opiniowanie projektu uchwały nr 178/20 w sprawie:
- wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin lokalu użytkowego nr U1 położonego przy ul. Janusza Kusocińskiego 2 w Szczecinie,
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania : za - 6 (jednomyślnie) przyjęła protokól z posiedzenia komisji w dniu 18 maja br. bez uwag. 


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektu uchwały nr 178/20 w sprawie:
- wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin lokalu użytkowego nr U1 położonego przy ul. Janusza Kusocińskiego 2 w Szczecinie,


Wprowadzenia do tematu dokonała B. Bugajska Dyrektor WSS- w związku z systematycznym zwiększaniem przez  Szczecin liczby miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, związanym z zapotrzebowaniem w tym zakresie (2411 osób oczekujących w 2020), zwrócono się do  w styczniu 2020 roku do Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami celem poszukiwania lokalu na potrzeby najmłodszych.  Po przeanalizowaniu projektu istnieje możliwość utworzenia 88 miejsc żłobkowych.  WSS będzie aplikował o środki na zakup nieruchomości i adaptację w ramach Rządowego Programu Maluch 2021 plus. W ramach programu można pozyskać na zakup i adaptacje nieruchomości kwotę 2 640 000 (30 000 x 88 miejsc). Pozostała kwota, jak również koszty związane z adaptacją i wyposażeniem, zostanie zabezpieczona w Wieloletniej Prognozie Finansowej

 

 

 

M. Latkowska Dyrektor WZ i ON na polecenie Zastępcy Prezydenta Miasta K. Soski, wystąpili do deweloperów, działających na terenie Szczecina, o udzielenie informacji nt. posiadanych przez nich lokali użytkowych, mogących zostać przeznaczonych na oddziały przedszkoli i/lub żłobki. W wyniku analizy, uwzględniającej lokalizację nieruchomości oraz ogólne parametry techniczne, Wydział Spraw Społecznych wskazał, iż zainteresowany jest kontynuowaniem rozmów dotyczących pozyskania lokali w trzech lokalizacjach. Po przeprowadzeniu oględzin wskazanych lokali, podjęto decyzję o rekomendowaniu do utworzenia żłobka w lokalu przy ul. Kusocińskiego 2 (pozostałe lokalizacje to ul. Tenisowa i ul. Dembowskiego). Lokal użytkowy nr U1 o powierzchni 448,22 m², położony jest w budynku przy ul. Janusza Kusocińskiego 2 w Szczecinie.   Wyżej opisane prawa należą do "SIEMASZKO" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Szacunkowa cena nabycia ww. praw wynosi 2 756 553 zł brutto. Spółka, w ww. cenie, uwzględniła również wykonanie na swój koszt, wygrodzenia i zagospodarowania tarasu przynależnego do lokalu oraz przesunięcie ścian działowych, zgodnie  z przedstawioną przez Gminę koncepcją zagospodarowania lokalu.

 

Przewodniczący Komisji Ł. Tyszler- popiera projekt, jest to kolejny krok zmierzający do rozwiązania  problemu braku miejsc w żłobkach.

 

Komisja w wyniku głosowania: za – 6 (jednomyślnie) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Łukasz Tyszler
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/09/14, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2020/11/24 09:43:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2020/11/24 09:43:35 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/09/21 10:40:33 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/09/14 11:22:25 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/09/14 11:17:42 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/09/14 11:13:00 nowa pozycja