Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.12.25.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. KULTURY I PROMOCJI
Z DNIA 24 MAJA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 14:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Przemysław Słowik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał:
- Nr 120/21 w spr. w sprawie programu „Szczecińskich pracowni twórczych”, określenia zasad wynajmu pracowni do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki oraz trybu wyłaniania najemców tych pracowni,
- w sprawie nadania nazw ulicom
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 17.05.21 przyjęto w głosowaniu: za - jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:
- Nr 120/21 w spr. w sprawie programu „Szczecińskich pracowni twórczych”, określenia zasad wynajmu pracowni do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki oraz trybu wyłaniania najemców tych pracowni,
- w sprawie nadania nazw ulicom


Projekt uchwały Nr 120/21

J. Leszczyńska – Dyrektor Wydziału Kultury – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem. Poinformowała też o zmianach, jakie wprowadzono do pierwotnej wersji tego dokumentu, po dyskusji odbytej na posiedzeniu Komisji Kultury i Promocji:

- Wprowadzono możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w pracowniach (stawka za najem takiej pracowni będzie stanowić 30% stawki za najem komunalnego lokalu użytkowego):

- Uzupełniono zapis dot. aktywnego udziału Wydziału Kultury w procesie przydziału lokali na pracownie , na każdym etapie tej procedury;

- Z przyczyn technicznych postanowiono, że regulamin pracy komisji przydzielającej lokale na pracownie, zostanie wprowadzony drogą zarządzenia. Jednocześnie będzie w nim umieszczony zapis dot. udziału przedstawiciela organizacji pozarządowych w pracach ww. komisji.

E. Łongiewska - Wijas – ad. wprowadzenie do komisji przedstawicieli stowarzyszeń – radna proponuje, by były to organizacje pozarządowe „twórcze”, bądź „twórców”. Sama uchwała powinna być w sprawie pracowni artystycznych a nie: twórczych. „Mówimy o działalności artystycznej. Nie powinna być ona mylona z działalnością twórczą”. Radna przypomniała, że w planach Miasta są uchwały wspierające działania twórcze, choćby dla osób prowadzących zanikające zawody.

J. Leszczyńska – powiedziała, że do składu komisji, zostaną powołani przedstawiciele stowarzyszeń działających w dziedzinie kultury i sztuki. Jest to oczywiste. W sprawie sugestii dot. działalności artystycznej/ twórczej powiedziała, że jest tu przestrzeń do działalności zarówno artystycznej, jak i twórczej. Nie wie, czy jest konieczność ograniczenia tego zapisu. Decyzję w tej sprawie pozostawiła radnym.

Wobec wyczerpania głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 120/21.

W głosowaniu: 12 – za (jednogłośnie) Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekty uchwał Nr 121/21 – 125/21

B. Baran – Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności – omówił ww. projekty uchwał.

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący obrad poddał je pod głosowanie.

  • Projekt uchwały Nr 121/21 w spr. nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Morskiego Oka)    zaopiniowany został pozytywnie, w głosowaniu: za – 11.
  • Projekt uchwały Nr 122/21 w spr.  nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Kościeliska) zaopiniowany został pozytywnie, w głosowaniu: za – 11.
  • Projekt uchwały Nr 123/21 w spr. nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Herkulesa)   zaopiniowany został pozytywnie, w głosowaniu: za – 11.
  • Projekt uchwały Nr 124/21 w spr.  nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Sianokosów)  zaopiniowany został pozytywnie, w głosowaniu: za – 11.
  • Projekt uchwały Nr 125/21 w spr.  likwidacji  nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Kołobrzeska) zaopiniowany został pozytywnie, w głosowaniu: za – 12.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Przemysław Słowik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/05/18, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2021/10/13 12:02:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2021/10/13 12:02:55 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/06/08 14:40:51 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/05/18 11:25:09 nowa pozycja