Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.45.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 23 CZERWCA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji (19.05.2021 r.).
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
- 130/21 - udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 212/12 z obr. 4090, położonej w rejonie ul. Melisy, sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- 131/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Światowida 80b, stanowiącej działkę numer 3/6 z obrębu ewidencyjnego numer 3092,
- 132/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Nehringa, stanowiącej działkę numer 7/23 z obrębu ewidencyjnego numer 3054,
- 133/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Polickiej, stanowiącej działki numer 34/4 i 41/9 z obrębu ewidencyjnego numer 3203,
- 146/21 – uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2021-2025,
- 147/21 – zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin.

4. Rozpatrzenie wykazów:
- WMiRSPN - 11/2021, 12/2021,
- WZiON - 15/21, 16/21, 17/21, 18/21, 19/21.
5. Opinia ws. użyczenia na czas oznaczony nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w rejonie ul. Grabowej na rzecz Szczecińskiego Stowarzyszenia Przygodowego "Za Horyzont" z przeznaczeniem na działalność statutową.
6. Rozpatrzenie bieżącej korespondencji.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji (19.05.2021 r.).


Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 0012.3.44.2021 z dn. 19.05.2021 r.

Za – 11, przeciw – 0, wstrzym. – 0.

Protokół został przyjęty.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
- 130/21 - udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 212/12 z obr. 4090, położonej w rejonie ul. Melisy, sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- 131/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Światowida 80b, stanowiącej działkę numer 3/6 z obrębu ewidencyjnego numer 3092,
- 132/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Nehringa, stanowiącej działkę numer 7/23 z obrębu ewidencyjnego numer 3054,
- 133/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Polickiej, stanowiącej działki numer 34/4 i 41/9 z obrębu ewidencyjnego numer 3203,
- 146/21 – uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2021-2025,
- 147/21 – zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin.


- 130/21 - udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 212/12 z obr. 4090, położonej w rejonie ul. Melisy, sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Wprowadzenia dokonał Dariusz Adamowski - Kierownik Referatu ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych WZiON. Omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 130/21 ws. udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 212/12 z obr. 4090, położonej w rejonie ul. Melisy, sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 2.

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 131/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Światowida 80b, stanowiącej działkę numer 3/6 z obrębu ewidencyjnego numer 3092

Wprowadzenia dokonał Dariusz Adamowski - Kierownik Referatu ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych WZiON. Omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 131/21 ws. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Światowida 80b, stanowiącej działkę numer 3/6 z obrębu ewidencyjnego numer 3092

Za – 10, przeciw – 0, wstrzym. – 2.

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 132/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Nehringa, stanowiącej działkę numer 7/23 z obrębu ewidencyjnego numer 3054

Wprowadzenia dokonał Dariusz Adamowski - Kierownik Referatu ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych WZiON. Omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 132/21 ws. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Nehringa, stanowiącej działkę numer 7/23 z obrębu ewidencyjnego numer 3054

Za – 11, przeciw – 0, wstrzym. – 1.

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 133/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Polickiej, stanowiącej działki numer 34/4 i 41/9 z obrębu ewidencyjnego numer 3203

Wprowadzenia dokonał Dariusz Adamowski - Kierownik Referatu ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych WZiON. Omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 133/21 ws. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Polickiej, stanowiącej działki numer 34/4 i 41/9 z obrębu ewidencyjnego numer 3203

Za – 11, przeciw – 0, wstrzym. – 1.

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 146/21 – uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2021-2025

Przewodniczący Władysław Dzikowski - przypomniał, że projekt ten został zaprezentowany na poprzednim posiedzeniu Komisji. Radni od tamtego czasi mieli mozliwość wnoszenia uwag do przedstawionego projektu. Poinformował, że do projektu Radni nie wnieśli uwag.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 146/21 ws. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2021-2025

Za – 10, przeciw – 0, wstrzym. – 2.

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 147/21 – zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin

Przewodniczący Władysław Dzikowski - przypomniał, że podobnie jak w przypadku poprzedniego projektu, został on zaprezentowany na poprzednim posiedzeniu Komisji. Radni od tamtego czasi mieli mozliwość wnoszenia uwag do przedstawionego projektu. Poinformował, że do projektu Radni nie wnieśli uwag.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 147/21 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin

Za – 10, przeciw – 0, wstrzym. – 2.

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie wykazów:
- WMiRSPN - 11/2021, 12/2021,
- WZiON - 15/21, 16/21, 17/21, 18/21, 19/21.


- Wykaz nieruchomości: 11/2021 (znak: WMiRSPN-IV.7125.300.2020.IC) - załącznik nr 3 do protokołu

Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak - Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 11/2021:

Za - 10, przeciw - 1, wstrzym. - 1

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

- Wykaz nieruchomości: 12/2021 (znak: WMiRSPN-IV.7125.116.2020.IC) - załącznik nr 4 do protokołu

Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak - Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 12/2021:

Za - 10, przeciw - 0, wstrzym. - 0

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

- Wykaz nieruchomości: 15/2021 (znak: WZiON-I.6840.5.2021.RS) - załącznik nr 5 do protokołu

Wprowadzenia dokonał Dariusz Adamowski - Kierownik Referatu ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych WZiON - zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 15/2021:

Za - 11, przeciw - 0, wstrzym. - 0

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

- Wykaz nieruchomości: 16/2021 (znak: WZiON-I.6840.144.2020.WL) - załącznik nr 6 do protokołu

Wprowadzenia dokonał Dariusz Adamowski - Kierownik Referatu ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych WZiON - zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 16/2021:

Za - 11, przeciw - 0, wstrzym. - 0

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

- Wykaz nieruchomości: 17/2021 (znak: WZiON-I.6840.6.2019.SS) - załącznik nr 7 do protokołu

Wprowadzenia dokonał Dariusz Adamowski - Kierownik Referatu ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych WZiON - zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 17/2021:

Za - 11, przeciw - 0, wstrzym. - 0

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

- Wykaz nieruchomości: 18/2021 (znak: WZiON-I.6840.43.2021.SS) - załącznik nr 8 do protokołu

Wprowadzenia dokonał Dariusz Adamowski - Kierownik Referatu ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych WZiON - zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 18/2021:

Za - 11, przeciw - 0, wstrzym. - 0

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

- Wykaz nieruchomości: 19/2021 (znak: WZiON-I.6840.205.2020.IŁ) - załącznik nr 9 do protokołu

Wprowadzenia dokonał Dariusz Adamowski - Kierownik Referatu ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych WZiON - zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 19/2021:

Za - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 0

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 5.
Opinia ws. użyczenia na czas oznaczony nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w rejonie ul. Grabowej na rzecz Szczecińskiego Stowarzyszenia Przygodowego "Za Horyzont" z przeznaczeniem na działalność statutową.


Małgorzata Waszak - Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - dokonała wprowadzenia zgodnie z uzasadnieniem. Poinformowała, że w okresie od kwietnia 2017 r., do kwietnia 2020 r. zawarta była umowa użyczenia. Stowarzyszenie zwróciło się z wnioskiem o możliwość dalszego korzystania z nieruchomości na dotychczasowych zasadach. Działalność prowadzona przez stowarzyszenie zgodna jest z zapisami Studium. Przedstawiła działalność organizacji.

Przewodniczący Władysław Dzikowski - wyraził uznanie dla działalności stowarzyszenia oraz pozytywnie odniósł się do wniosku.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. wniosek.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wniosku ws. użyczenia na czas oznaczony nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w rejonie ul. Grabowej na rzecz Szczecińskiego Stowarzyszenia Przygodowego "Za Horyzont" z przeznaczeniem na działalność statutową.

Za - 11, przeciw - 0, wstrzym. - 0.

Wniosek został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 6.
Rozpatrzenie bieżącej korespondencji.


Komisja zapoznała się z wnioskiem Biura Nadzoru Właścicielskiego ws. wyrażenia zgody na najem w drodze bezprzetargowej pomieszczeń biurowych położonych w gmachu Urzędu Miasta Szczecin na rzecz podmiotu, który świadczyć będzie usługę bieżącej obsługi prawnej Gminy Miasto Szczecin, na okres od dnia 31 marca 2022 r. (załącznik nr 11 do protokołu).

Łukasz Dajer - Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego - omówił wniosek. Poinformował, że kancelaria obsługuje 12 wydziałów UM, a pomieszczenia są wynajmowane wyłącznie dla realizacji zadań wynikających z obsługi GMS. Wniosek dotyczy trzech pomieszczeń o łącznej powierzchni 69 m2. Zaznaczył, że kancelaria wyłaniana jest w otwartym postępowaniu przetargowym.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. wniosek.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wniosku ws. wyrażenia zgody na najem w drodze bezprzetargowej pomieszczeń biurowych położonych w gmachu Urzędu Miasta Szczecin na rzecz podmiotu, który świadczyć będzie usługę bieżącej obsługi prawnej Gminy Miasto Szczecin

Za - 11, przeciw - 0, wstrzym. - 1.

Wniosek został zaopiniowany pozytywnie.

 

Komisja zapoznała się ze sprawą budowy placu zabaw i siłowni pod chmurką w ramach projeku SBO na ul. Grenadierów oraz przedmiotową korespondencją.

Przewodniczący Władysław Dzikowski - omówił sprawę zgodnie z przedstawioną korespondencją. Zapowiedział zorganizowanie posiedzenia, podczas którego temat zostanie kompleksowo omówiony. Zapowiedział zaproszenie stron sprawy oraz przedstawicieli jednostek merytorycznych. Poinformował, że wystąpił o dodatkowe dokumenty, które umożliwią przeanalizowanie sprawy. Wyraził opinię, że wyjściem wartym rozważenia mogłaby być zmiana lokalizacji siłowni i placu zabaw.  

Jerzy Nowak - Autor projektu SBO2020 - poinformował, że założone w projekcie SBO miejsce na zlokalizowanie siłowni i placu zabaw odpowiada potrzebom takiego miejsca i inne lokalizacje nie będą spełniały założonych w projekcie celów. Negatywnie odniósł się do propozycji zmiany lokalizacji, argumentując, że projekt został pozytywnie zweryfikowany przez wydziały merytoryczne oraz jest wyrazem zdania większości mieszkańców osiedla.

Radny Mirosław Żylik - zaproponował powrót do dyskusji na kolejnym posiedzeniu Komisji, aby dać Radnym możliwość zapoznania się ze sprawą.

Radny Marcin Biskupski - wyraził opinię, że należy wziąć pod uwagę zdanie mieszkańców, którzy na ten projekt głosowali i przystapić do jego realizacji.

Przewodniczący Władysław Dzikowski - zapowiedział powrót do tematu na kolejnym posiedzeniu Komisji przy obecności zainteresowanych stron i jednostek merytorycznych.

 

Komisja zapoznała się z pismem ws. zagospodarowania przestrzennego Osiedla Nowe Miasto (załącznik nr 12 do protokołu). Komisja przyjęła pismo do wiadomości, przekazując je do jednostki merytorycznej (Biuro Planowania Przestrzennego Miasta) z prośbą o zajęcie się sprawą, udzielenie odpowiedzi adresatowi oraz poinformowanie Komisję o sposobie załatwienia sprawy.

Komisja zapoznała się z wnioskami ws. zmiany mpzp "Zdroje-Sanatoryjna" (załącznik nr 13 do protokołu). Komisja wystąpiła o opinię do jednostki merytorycznej (Biuro Planowania Przestrzennego Miasta). BPPM poinformowało, że wnioski w tej sprawie wpłyneły także do BPPM, jako jednostki merytorycznej, w związku z czym Komisja przyjęła ww. pisma do wiadomości.

Komisja zapoznała się z wnioskiem ws. zmiany mpzp "Golęcino-Gocław" (załącznik nr 14 do protokołu). Komisja wystąpiła o opinię do jednostki merytorycznej (Biuro Planowania Przestrzennego Miasta) oraz zajęcie się sprawą, w związku z czym Komisja przyjęła ww. pismo do wiadomości.


Ad. pkt. 7.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/06/16, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2021/07/22 12:53:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2021/07/22 12:53:26 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/07/07 12:20:27 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/06/16 15:28:51 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/06/16 12:47:52 nowa pozycja