Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.36.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał:
- 176/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Wacława Felczaka 10 w Szczecinie oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu budynku
- 177/20 - sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 41/10 z obrębu 3203 na rzecz Skarbu Państwa
- 178/20 - wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin lokalu użytkowego nr U1 położonego przy ul. Janusza Kusocińskiego 2 w Szczecinie
4. Rozpatrzenie wykazów lokali użytkowych: 16/2020; 17/2020 - WMiRSPN.
5. Rozpatrzenie wykazu nr 5/DDG/ZBiLK/2020 – ZBiLK.
5. Zapoznanie się z korespondencją.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.


Protokół z posiedzenia w dniu 03 czerwca 2020 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-12; przeciw-0; wstrzym.-0.

Protokół z posiedzenia w dniu 10 czerwca 2020 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-12; przeciw-0; wstrzym.-0.

Protokół z posiedzenia w dniu 22 lipca 2020 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-12; przeciw-0; wstrzym.-0.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:


- 176/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Wacława Felczaka 10 w Szczecinie oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu budynku

Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radna Grażyna Zielińska zapytała czy uzasadnieniem sprzedaży tego budynku jest uchwała w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych (uchwała nr XLII/1206/18). Jej zdaniem nie. Dodała, że skoro są „Zasady..”, to nie zawsze one muszą być tak skierowane żeby sprzedawać takie budynki miejskie. Uważa, że ten budynek powinien zostać w zasobach miejskich, w bliskości Urzędu Miasta. Dodała, że ustalony czynsz za m2 jest bardzo niski, który wynosi 11 tys. zł miesięcznie, w budynku o powierzchni ponad 400 m2. Dodała, że sytuacja powtarza się, że Miasto chce sprzedać kolejną nieruchomość dlatego, że nie opłaca się jej wynajmować. Uważa, że polityka Miasta powinna iść w kierunku, że wartościowe nieruchomości powinny zostać w zasobie miejskim. Spółka Haas nie jest spółką biedną, która ma dość duże dochody. Uważa, że racjonalnym działaniem byłoby podniesienie czynszu najemcy, a nie sprzedawanie budynku położonej w doskonałej lokalizacji. Dodatkowo zapytała dlaczego sprzedaż w trybie bezprzetargowym. Poprosiła o wyjaśnienie.

Radny Witold Dąbrowski ma podobne uwagi do przedmówczyni. Dodał, że jest to bezpośrednie sąsiedztwo Urzędu Miasta. Zauważył, że UM nie potrzebuje się dzisiaj rozbudowywać. Stwierdził, że jest to teren, którego by nie sprzedał. Uważa, że w takim miejscu powinien zostać przeprowadzony przetarg nieograniczony, gdyż jest to zbyt atrakcyjne miejsce. Dodał, że na mapie jest jeszcze jeden budynek. Zapytał co to za budynek i czy on też będzie sprzedawany. Zapytał też jak wygląda służebność. Zaproponował powrócić do tematu podwyższenia wysokości czynszu za najem tych powierzchni.

Radny Łukasz Kadłubowski podzielił zdanie przedmówców. Dopytał o kwotę wniesionych nakładów, która ma być rozliczona w ramach tej ceny. Zauważył, że prosta matematyka pokazuje, że 2,6 mln x30% daje 3,3 mln. Dyrektor Waszak mówiła o ok. 400 tys. zł nakładów, które miały być wliczone w poczet ceny, więc wychodzi ok. 2,9 mln. Uważa, że finalna cena po naliczeniu nakładów powinna być 2,9 mln.

Małgorzata Waszak odpowiedziała, że finalna cena po odliczeniu poniesionych nakładów to 3,5 mln zł. Dodała, że to nie jest tak, że uchwała obliguje do tego, aby przedmiotową nieruchomość zbyći przedkładaćRadnymprojekt uchwały w tej sprawie. Uchwała wskazuje na to, że w przypadkach,gdy mamy do czynienia z tego typu nieruchomościami, postępujemy indywidualnie i kierujemy do Państwa indywidualny projekt uchwały. Woparciu o przedstawione uzasadnienia mająRadnimożliwość wyrażenia zgodyna przyznanie pierwszeństwa i możliwość zbycia w trybie bezprzetargowym lub nie. Odpowiedziała,że ostatnia podwyżka czynszu dla najemcy tego budynku była wprowadzona w wyniku negocjacji w połowie ubiegłego roku i obecnie wynosi: za powierzchnie parteru i pierwszego piętra 30 zł za m2, natomiast za piwnicę 3 zł za m2. Przedstawione wpływy,– miesięczne to 11 945 zł zaś roczne to143 340 tys. zł netto, czyli po odliczeniu wszelkiego rodzaju kosztów. Jeśli chodzi o sąsiedztwo przedmiotowej nieruchomości, powiedziała, że ta nieruchomość zostanie odciążona służebnością dostępu do nieruchomości sąsiedniej, czyli do budynku UM, dla potrzeb dostępu do ścian budynku, ogrodzenia oraz przebiegających sieci orazdostępu na zaplecze tej nieruchomości przy Felczaka 10. Miasto posiada tu teżdziałkę nr 4/3 o powierzchni 1026 m2. Służebności zostaną zabezpieczone i ustanowione na rzecz Gminy. Jeśli chodzi o weryfikację ekonomicznych skutków sprzedaży, to w przypadku sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w cenie wynikającej wprost z operatu szacunkowego, ta rentowność oscyluje na granicy opłacalności, lecz mieści się jeszcze w ustalonym przedziale. Zaproponujepodniesienie ceny sprzedaży do takiego poziomu, by po odliczeniu nakładów cena sprzedaży wynosiła 3,5 mln zł., wówczas rentowność będzie na poziomie 4,0. Cena będzie zawierała nakłady, a wyjściowącenąbędzie 3 997 700, wtedy rentowność będziena poziomie5,42%. Cena m2 przy kwocie3,5 mlnzłbędzie wynosiła 8679 zł/m2. Dodała, że przeanalizowaławartości nieruchomości podobnych. Powiedziała, że wartości tego typu nieruchomości oscylują od 3400 zł/m2 do 9330 zł/m2. Przy sprzedaży nieruchomości w wysokości 3 997 700 mln zł, cena m2 wyniesie 9914 zł.

Grażyna Zielińska rozumie argumentację, ale nie zgadza się z tym, że są to wyceny rzeczoznawców, bo cena rynkowa m2 takiego budynku, byłaby o wiele wyższa. Rozumie, że Miasto musi się posługiwać cenami z operatu, ale ten budynek jest rentowny, jeśli chodzi o wynajem. Dodała, że są w mieście nieruchomości, które są nierentowne. Uważa, że należy je sprzedawać. Uważa także, że takiej placówki nie powinno się pozbywać, z uwagi na niebezpieczeństwo wyzbycia się innych, podobnych nieruchomości. Uważa, że budynek powinien zostać w dalszym ciągu w zasobach Miasta, a Miasto powinno uregulować tak wysokość czynszu, żeby i klinika mogła tam dalej funkcjonować, i Miasto miało większe wpływy do budżetu. Będzie przeciw temu projektowi uchwały.

Władysław Dzikowski Przewodniczący Komisji powiedział, że gdyby ta nieruchomość była zbywana na zasadzie kasyna czy podobnej działalności to niemiałby wątpliwości, żeby nie sprzedawać tej nieruchomości. Dodał, że jest to nieruchomość, która może być przeznaczona na działalność zdrowotną. Uważa, że opiekę zdrowotną należy rozwijać i wspierać i to jest też argument, który przemawia za tym, że zagłosuje „za”.

Grażyna Zielińska zapytała jaka jest gwarancja po sprzedaży, że działalność medyczna będzie tam prowadzona w dalszym ciągu. Zapytała czy przyszły właściciel nie zmieni profilu działalności.

Władysław Dzikowski Przewodniczący Komisji zauważył, że najemcy - lekarze już dokonali inwestycji w tę nieruchomość.

Radny Mirosław Żylik poparł przedmówcę. Dodał, że usługi medyczne w tym miejscu, wpisały się już w funkcjonowanie Miasta. Uważa, że powinno tak pozostać. Dodał, że źle byłoby, gdyby budynek został sprzedany pod inną działalność.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-6, przeciw-5, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 176/20.

- 177/20 - sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 41/10 z obrębu 3203 na rzecz Skarbu Państwa

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 177/20.

- 178/20 - wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin lokalu użytkowego nr U1 położonego przy ul. Janusza Kusocińskiego 2 w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska. Projekt uchwały omówiła Beata Bugajska Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych zgodnie z uzasadnieniem.

Władysław Dzikowski Przewodniczący Komisji zauważył, że KBiM wyprzedza wydziały urzędu, gdyż pół roku wcześniej zgłaszał potrzeby zastosowania takiego modelu tworzenia jednostek opiekuńczo – wychowawczych jak żłobki czy przedszkola. Szukano konstrukcji, która umożliwiłaby wpisanie takiej funkcji wszędzie tam, gdzie budują się osiedla mieszkaniowe, gdzie będą duże skupiska ludzi. Uważa to przedsięwzięcie za bardzo dobre posunięcie.

Łukasz Kadłubowski uważa, iż jest to słuszny kierunek. Chciałby poznać pozostałe lokalizacje i metraże. Uważa, że takie działania powinny być powielane.

Radna Jolanta Balicka powiedziała, że będzie głosowała za.

Grażyna Zielińska zapytała czy lokal będzie przystosowany z lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy.

Radny Witold Dąbrowski wzmocnił pytanie radnego Kadłubowskiego. Chciałby również poznać lokalizacje oraz powierzchnie pozostałych propozycji.

Maria Latkowska odpowiedziała, że lokal pod przedszkole jest lokalem użytkowym. Dodała, że chodziło o zmianę sposobu użytkowania. Powiedziała też, że są inne zasady dla przedszkoli i dla żłobków. Doprecyzowała, że ten lokal był użytkowy. Przedstawiła trzy lokalizacje, które zdaniem wydziałów WSS i WZiON były warte oględzin: ul. Tenisowa - Developer Magdom - mieszkanie w parterze, z wejściem do lokalu z małej klatki schodowej i sąsiadującym innym mieszkaniem, o powierzchni ok. 80 m2. Stwierdzono, że z mieszkania nie będzie możliwości zrobienia placówki opiekuńczej; ul. Dembowskiego - Developer Calbud. Lokal, który od kilku lat czeka na nabywcę, o pow. ok. 360 m2. Jego główna wada to oświetlenie. Lokal bardzo ciemny, trudno byłoby uzyskać odpowiednie doświetlenie, które jest wymagane w takich placówkach; ul. Kusocińskiego – najbardziej przydatny na lokalizację, wskazany w projekcie uchwały.

Beata Bugajska dodała, że kolejne lokalizacje to: ul. Łączna, bardzo blisko żłobka istniejącego również na ul. Łącznej; ul. Ostoi Zagórskiego, blisko żłobka nr 4, i kolejny, który wymagałby przebudowy, gdyż nie spełniał kryteriów dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 178/20.


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie wykazów lokali użytkowych: 16/2020; 17/2020 - WMiRSPN.


Wykaz lokali użytkowych: 16/2020 (znak:WMiRSPN-IV.7125.383.2017.IC)– zał.3. Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz.

Komisja w wyniku głosowania: za-7, przeciw-0, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała wykaz lokali użytkowych 16/2020.

Wykaz lokali użytkowych: 17/2020 (znak:WMiRSPN-IV.7125.290.2012.IC) – zał. 4. Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz.

Komisja w wyniku głosowania: za-8, przeciw-0, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała wykaz lokali użytkowych 17/2020.


Ad. pkt. 5.
Rozpatrzenie wykazu nr 5/DDG/ZBiLK/2020 – ZBiLK.


Wykaz nr 5/DDG/ZBiLK/2020 (znak: ZBiLK.DDG.4142.142.2020.AF) – zał. 5. Wprowadzenia dokonała Lilla Sobczyk Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych zgodnie ze złożonym wykazem.

Władysław Dzikowski Przewodniczący Komisji powiedział, że z końcem roku kończy się 30 - letni okres najmu, wnioskodawca wystąpił o przedłużenie umowy na 3 lub 5 lat. Zapytał jak brzmiał wniosek. Dodał, że ma to subtelne znaczenie, gdyż Stowarzyszenie współpracuje z bankami i innymi instytucjami, przy wsparciu funduszy unijnych czy innych funduszy pomocowych. W przypadku zawarcia umowy Stowarzyszenie może mieć problemy z pozyskiwaniem szeroko rozumianych środków finansowych. Dodał, że umowa zawarta na czas określony jest umową, która ewentualnie w chwili wypowiedzenia mogłaby inicjować roszczenia w stosunku do Miasta. Powiedział też, że Pan Zbigniew Pluta Prezes ZSRG nie jest zainteresowany umową na czas nieokreślony, bo nie pozwoli mu to prowadzić działalności tak jak to robił do tej pory. W związku z tym poprosił o sprawdzenie: czy wniosek złożony przez ZSRG był o przedłużenie umowy na czas nieokreślony czy na czas określony. Dodał, że do tematu Komisja wróci na kolejnym posiedzeniu w obecności zainteresowanych stron.

Jarosław Woźniak Kierownik Działu Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych powiedział, że wniosek był opiniowany przez KBiM w 2018 r. Wówczas wniosek Prezesa Pluty, był taki, aby umowa została zawarta do 2050 r. Wniosek ten uzyskał akceptację Komisji Budownictwa i Mieszkalnictwa. Dodał, że problemem stał się protokół uzgodnień do przygotowania umowy. W czasie uzgadniania szczegółów, spraw technicznych nastąpiła zmiana stanowiska Prezydenta Miasta Szczecin i na kolegium prezydenckim w marcu 2020 r. Prezydent podjął decyzję, że Gmina nie pójdzie w kierunku długotrwałego wiązania się z tym podmiotem. Zasugerował opcję zawarcia umowy użytkowania jako ograniczonego prawa rzeczowego na czas nieokreślony pod warunkiem rozwiązującym, w którym będzie zapotrzebowanie GMS na tę nieruchomość w celu realizacji innych celów właściciela nieruchomości. Dodał, że Pan Pluta sugerował, aby termin wypowiedzenia umowy, który da mu możliwość bezszkodowego rozstania się z podmiotami, z którymi jest związany, był stosunkowo długi. Stanowisko Prezydenta jest jednoznaczne, a pozostaje jedynie kwestia technicznego ubrania tego w odpowiednie sformułowania umowne. Umowa, która aktualnie obowiązuje ma wygasnąć z końcem bieżącego roku. Jeżeli nie podejmie żadnych działań to podmiot, który w tej chwili funkcjonuje, powinien mieć świadomość, że nie powinien podejmować żadnych zobowiązań, które rodzą skutki finansowe. Z końcem tego roku nie będzie możliwości zainwestowania w ten budynek przez ZSRG.

Władysław Dzikowski Przewodniczący Komisji boi się takiej sytuacji, że ZSRG ma jakieś zobowiązania finansowe, do 2023 r. i gdyby nastąpiło wypowiedzenie umowy dzierżawy to Stowarzyszenie musiałoby zwracać pieniądze. Zastanawia się też, czy mając tak sformułowaną umowę dzierżawy pozwoli mu prowadzić działania na aktualnym, wysokim poziomie. Nie chciałby popełnić błędu. Na następnym posiedzeniu, komisja podejmie decyzję.

Marek Stawarczyk Kierownik Biura Prawnego powiedział, że w kwestii ograniczonego prawa rzeczowego i określenia jego okresu obowiązywania, nie ma wiedzy co do tego konkretnego przypadku. Musiałby się temu przyjrzeć. Dodał, że jeśli podany jest termin wypowiedzenia umowy to zawieranie innych umów jest uzależnione od tego terminu. W celu wypowiedzenia się na ten temat, musiałby poznać dokumenty, aby dokładnie wskazać co uważa na ten temat, ale też porozmawiać z zainteresowanym czy taka forma jest najbardziej właściwa czy dogodna dla osób zainteresowanych, a w szczególności patrząc z punktu widzenia interesu Miasta.

Komisja przez aklamację przyjęła propozycję Przewodniczącego w sprawie przeniesienia opiniowania na kolejne posiedzenie komisji.


Ad. pkt. 5.
Zapoznanie się z korespondencją.


Komisja zapoznała się z korespondencją w następujących sprawach – przyjęła do wiadomości:

  • zał.6 informacją WUiAB nt. wpływających wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy – ul. Staromłyńska.
  • zał.7 pismem mieszkańców w sprawie braku odpowiedzi przez WMiRSPN.
  • zał.8 odpowiedź WMiRSPN na pismo mieszkańców w sprawie braku odpowiedzi.
  • zał.9 uzupełniona odpowiedź ZBiLK na pismo mieszkańców w sprawie braku odpowiedzi.


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.

Link do posiedzenia Komisji https://bit.ly/30HlzeL
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/08/27, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2020/10/14 13:33:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2020/10/14 13:33:17 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/09/18 13:55:25 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/09/10 10:22:01 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/09/01 08:14:25 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/08/27 11:26:34 nowa pozycja