Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.60.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 11:30
Zakończenie posiedzenia - 13:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miasta:
- 214/21 - zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin,
- 215/21 - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 216/21 - wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miasta:
- 214/21 - zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin,
- 215/21 - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 216/21 - wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Projekt uchwały 214/21  zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin

Wprowadzenia do tematu dokonała D. Radzimska Dyrektor WGK  

Radny M. Pawlicki- zapytał o stawkę opłat zarówno do odbiorców indywidualnych jak  i z budynków wielorodzinnych.

D. Radzimska-  jest to regulamin, stawka nie dotyczy tej uchwały.

Radny P.Słowik- na ile te zmiany zapanują nad sytuacją na Podzamczu, na ul. Odrzańskiej; w tym rejonie brak kontroli, na ile zmiany pozwolą wykluczyć patologię śmieciową.

D. Radzimska- Stare Miasto objęte jest wolnym rynkiem; mieszkańcy tego rejon u mają możlwiość odbiory odpadów wielkogabarytowych  zgodnie z harmonogramem, to przedsiębiorcy wyrzucają tam odpady i to trzeba uregulować poprzez działania SM, co innego są parametry pojemników tego aspektu tą uchwałą nie zmieniamy.

Radny M. Ussarz-  dlaczego zmniejszamy  odbiór gabarytów w zabudowie wielorodzinnej?  co z odbiorem liści?

D. Radzimska- redukujemy ilość odbiorów gabarytów zarówno w zabudowie wielorodzinnej jak i jednorodzinnej ( odpady można oddawać w ekoportach), odbiór liści zbieranych z chodnika  odbywa się na telefon (infolinia, alert) mieszkańcy mogą gromadzić liście do bioodpadów.

Radny Ł. Kadłubowski- poruszył problem likwidacji kontenerów na trawę, jednym koszeniem zapełni się jeden pojemnik na bioodpady, czemu nie ograniczono tylko zlikwidowano odbiór?

D. Radzimska- działania zaproponowane ww. uchwale są wynikiem analiz w zakresie odbioru  (niektórzy mają pojemniki 120 litrowe a można mieć 240 litrowe). Nie wykluczają korekt.

A. Szotkowska- usługa w zabudowie wielorodzinnej może być zlecana przez zarządcę kompleksowo.

Radny R. Lewandowski- odnośnie wywożenia bioodpadów (wielu mieszkańców ma dwa pojemnik 240 litrowe i przychodzi taki moment, że nie wystarczają) w jakiego koloru worki można wkładać  odady biodegradowalne typu liście? Gdzie dzwonić w sprawie ich odbioru?

D. Radzimska- infolina ekoszczecin i tam są numery wskazane, do brązowych pojemników wrzucamy odpady bio, wyjątkowo liście  zebrane z chodnika  przy posesji wrzucamy do worka.

Radny R. Lewandowski- np. na Głębokim mają inna specyfikę zamieszkiwania, na chodniku leżą szyszki, igliwia - co z nimi?

D. Radzimska- jak mieszkaniec się nie mieści musi kupić kolejnym brązowy pojemnik, to jedyne rozwiązanie, do worków wkładamy tylko liscie zebrane z chodnika przy posesji.

Radny Ł. Kadłubowski- rozumie, że całość odbioru odpadów bio będzie przekierowana na zarządcę, w tabeli  stanowiącej załącznik do uchwały jest zapis mówiący o ilości odbioru odpadów „ co najmniej raz w tygodniu”  czyli to synonim raz w tygodniu?

D. Radzimska- częstotliwość odbioru odpadów zielonych jest ustalona na poziomie  raz w tygodniu, hasło „co najmniej raz w tygodniu”  jest otwartym katalogiem.

Radny P. Słowik- ideą posiadania kompostowników  jest niegenerowanie odpadów, czy rozważamy akcję promocyjną.

A. Szotkowska- już dziś są zapisy w obowiązującej uchwale preferencyjne dla posiadaczy kompostowników. Musi być inicjatywa oddolna, kreujmy rozwiązania i warunki a nie rozdawnictwo.

Radny M. Pawlicki- poruszył problem odpadów na terenie Starej Cegielni, wiaty śmietnikowe  są niszczone, ponadto brak odbioru odpadów na gabaryty, wokó rozsypana odzież używana. Czy mamy kontrolę nad pojemnikami na odzież używaną.   

A.Szotkowska-  nie wiemy czy mieszkańcy wystawiają gabaryty zgodnie z harmonogramem?, odbiór używanej odzieży (jest to odbrębny podmiot, gmina ma  z nim podpisaną umowę,   wcześniej był chaos), dziś ograniczono liczbę lokalizacji.

Komisja w wyniku głosowania: za- 6, wstrzym.- 2, przeciw-1  zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.  

 Projekt uchwały nr 215/21 - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Wprowadzenia do tematu dokonała D. Radzimska Dyrektor WGK

Radny Ł. Kadłubowski- w jaki sposób weryfikujemy czy jest to mieszkaniec m. Szczecina?

D. Radzimska- pracują nad tym, np. przy odbieraniu opon  weryfikują na podstawie rejestracji.

Radny Ł. Kadłubowski- ma wątpliwości co do weryfikacji przez tablice rejestracyjne, auto jest  w leasingu zarejestrowane w innej gminie? Co z osobami które nie mają samochodu i przyjadą z kimś innym?

D. Radzimska- pracują nad tym systemem, dokładny system rozliczenia przedstawią za kilka tygodni. Rozliczenie ma być ujęte w systemie, nie będą wywozić oddzielnie na kilka ekoportów.

A.Szotkowska- dziś każdy mieszkaniec może każdorazowo przywieść 125 kg, czy ta weryfikacja przyniesienie rezultat ? ekoport ma być dla mieszkańców a nie firm. System będziemy budować.

Radna G. Zielińska- uważa, iż przedsiębiorcę można zweryfikować, system ma uszczelnić wywóz gabarytów, abyśmy tylko nie skrzywdzili mieszkańców i nie spowodowali porzucania gabarytów.

Komisja w wyniku głosowania: za- 7, wstrzym.- 2, przeciw-3  zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.  

Projekt uchwały nr  216/21 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i  ustalenia stawki tej opłaty,  ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wprowadzenia do tematu dokonała D. Brzozowska Dyrektor WPiOL.

D. Radzimska- uzpełniła, iż podwyżki są na poziomie 5 %; kwoty są dostosowane do opłat na wolnym rynku.

Radny M. Pawlick- iw imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości są przeciwni projektowi uchwały, jest to kolejna  4-ta  podwyżka opłat za odpady w tej kadencji; 132 % wzrosły opłaty  za odpady  w zabudowie wielorodzinnej ,  110%  w jednorodzinnej. System jest za drogi, brak jest przepisów zakazujących gminom dofinansowania do odpadów.

Radny M. Ussarz-  jakie są koszty gospodarowania odpadami na terenie miasta w roku bieżącym;  (przychody i koszty), jakie plany na rok kolejny. Ile firm wystartowało na obsługę wywozu odpadów i jakie to firmy?

A. Szotkowska- powinniśmy zoptymalizować system, na cenę składa się wiele pochodnych, możliwość dopłacania przez gminy do systemu weszła w tym roku (wcześniej nie było), nie ma gminy w Polsce, która dopłacałaby do systemu. System winien się bilansować, jeśli nie wtedy jest pokrywany z innych zadań. Przetarg jest publiczny.

D. Radzimska- na ten rok planują dochody na poziomie 125 mln. zł.  wydatki 135 mln. zł.  Jak będziemy rozważać problem optymalizacji na kilku płaszczyznach to możemy zbilansować środki ; na 2022 planujemy, aby  dochody i wydatki zbilansowały się na poziomie 140 mln. zł.

Radna Zielińska- czy mieszkańcy muszą składać kolejny raz deklaracje i czy UM wyśle druki.

D. Brzozowska- gmina wysyła zawiadomienia do tych osób, których dotyka zmiana.

Komisja w wyniku głosowania: za- 9, wstrzym.- 0, przeciw-3  zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/10/15, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2021/12/01 11:31:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2021/12/01 11:31:58 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/10/25 10:14:45 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/10/15 12:14:30 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/10/15 12:12:01 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/10/15 10:09:30 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/10/15 10:05:55 nowa pozycja