Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.30.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 7 KWIETNIA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta. Projekty o numerach
- 41/20 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok,
- 42/20 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
- 43/20 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta. Projekty o numerach
- 41/20 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok,
- 42/20 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
- 43/20 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024.


 

S. Lipiński – Skarbnik Miasta – przedstawił projekt uchwały dot. zmiany budżetu na rok 2020, WPRS oraz WPF. Podkreślił, że zmiany te dotyczą jedynie urealnienia dotychczasowego budżetu i nie uwzględniają sytuacji wynikającej z pandemii. Dodatkowo w autopoprawce uwzględnione są środki na działania związane z pomocą dla przedsiębiorców, zabezpiecza ona też możliwość uruchomienia dodatkowych kredytów zabezpieczających funkcjonowanie miasta. Miasto chce też zaciągnąć kredyt na prefinansowanie projektów realizowanych z funduszy unijnych.  W wyniku tej zmiany poziom dochodów budżetu w roku bieżącym wyniesie 2 922 000 000 zł, a budżet po stronie wydatkowej wyniesie 3 830 000 000 zł. Skarbnik podkreślił, że samorządy nie mają prawa zadłużać się na wydatki bieżące, nie ma takich ustawowych możliwości. Kredyty mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie na inwestycje. Omówiona prezentacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miastawyjaśnił, że projekt uchwały został przygotowany przed okresem pandemii. Omówił zmiany związane z otrzymanymi dofinansowaniami, wynikające z przyspieszenia procesów inwestycyjnych oraz z zaistniałej pandemii, a także zmiany wynikające ze współpracy z gminą Goleniów i Police, a także zadania związane z budżetem obywatelskim. Przypomniał, że autopoprawka jest zmianą związaną z reagowaniem na kwestie związane z pandemią (10 000 000 zł, które są przeznaczone dla  Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego). Podkreślił, że większość inwestycji jest finansowanych środkami unijnymi i kredytem, i rezygnacja z nich nie wpłynie znacząco na budżet miasta. Powiedział też, że Miasto jako zleceniodawca może spowodować, że regres gospodarczy na lokalnym rynku będzie mniejszy. Rynek  oczekuje na zlecenia.

R. Stankiewicz – zapytał o 10 mln zł dla SFP: czy nie będzie to zbyt mała kwota? Czy stać nas na więcej?

M. Przepiera – powiedział, że jest to oczywiście do dyskusji. Przypomniał zasadę działania Funduszu. Podkreślił, że te środki skądś trzeba było zdjąć. Spółka do tej pory udzielała pożyczek głównie na kwestie związane z remontami kamienic. Zasadniczym pytaniem jest to, jak pomóc podmiotom gospodarczym, ale z drugiej strony, jak tych pieniędzy nie stracić. Nie chodzi o to, żeby dać i żeby nic z tego nie wyniknęło. Podkreślił, że jest to pożyczka, której celem jest to, że powinna do nas wrócić. Jeżeli uznamy, że tych środków jest za mało, nie będzie problemu ze zwiększeniem tego budżetu.

Ł. Kadłubowski – uznał, że dziś, w czasach pandemii, inaczej powinniśmy spojrzeć na pewne wydatki. Decydując o inwestycjach nie powinniśmy zapominać o obsłudze kredytu. W poprawce brakuje mu pozycji wynikających z nadchodzącego kryzysu. Zapytał, jakie dodatkowe kroki zamierza podjąć Miasto?

S. Lipiński – chciałby przede wszystkim zobaczyć jaka będzie pomoc państwa dla samorządu. „My jesteśmy prawie gotowi, by przedstawić takie programy. Czekamy na szczegóły tarczy 2. To jest kwestia najbliższych dni. Ubytki w budżecie bieżącym, ostrożnie szacowane, wyniosą 208 000 000 i trudno będzie znaleźć oszczędności w budżecie miasta na taką kwotę. Mamy nadzieję, że państwo nam pomoże tarczą dla samorządu”.

M. Przepiera – powiedział, że jeżeli samorząd upadnie, przedsiębiorcy nie dadzą sobie rady. Dziś podmiot publiczny jest wartością i może pobudzić rynek. Podejmując decyzje trzeba mieć na uwadze, że jeżeli ograniczymy usługi, nie zamówimy jakieś usługi na zewnątrz to znaczy, że podmiot gospodarczy nie zarobi swojej marży.  

E. Łongiewska – Wijas – zapytała o spadek dochodów bieżących: w jakich sferach ich się podziewamy i w jakich sferach będziemy szukać oszczędności? Na jak długi okres przyjęto spadek dochodów w kwocie 208 mln zł? Kiedy nastąpi nowela budżetu miasta uwzględniająca sytuację pandemii? Jeśli chodzi o inwestycje to radna uważa, że powinniśmy dokonać takiego spojrzenia na inwestycje, by uwzględnić ich zasadność a nie – jedynie wysokość oszczędności.

S. Lipiński – powiedział, że kwota 208 mln zł jest jedynie szacunkowa i została wyliczona dla kwartału.   

M. Przepiera – jego zdaniem przede wszystkim należy wskazać inwestycje, z których nie można zrezygnować. „Na pewno nie będziemy chcieli rezygnować z inwestycji rozpoczętych i tych, na które mamy dofinansowanie”. Podniósł też kwestię spodziewanej inflacji, która tym bardziej sprawi, że inwestycje zaplanowane w budżecie, należy kontynuować.

J. Balicka – zapytała, na jaką pomoc możemy liczyć od Marszałka Województwa? Wiemy, że wprowadził już 2 filary kryzysowe, kierowane przede wszystkim dla firm. Czy Miasto może liczyć na jakieś dodatkowe wsparcie?

M. Przepiera – powiedział, że możemy liczyć na odraczania terminów i łagodzenie wskaźników związanych z unijnymi programami.

Ł. Kadłubowski – prosi, by projekty uchwał, związane z pandemią, zostały przekazane radnym jak najszybciej. Nie na kilka dni przed sesją.

P. Słowik – zapytał, ile jest inwestycji, które opierają się tylko na budżecie własnym? Jego zdaniem tam są oszczędności, które możemy wykorzystać. Zapytał też o środki, które można wygospodarować, żeby np. pomóc służbie zdrowia. Zapytał również o zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców. Szczególnie tych, którzy mają działalność zamkniętą.

M. Przepiera -  powiedział, że uchwała dot. należności cywilnoprawnych oraz podatku - projekt uchwały jest przygotowany, a drugi jest już wprowadzony w życie.

S. Lipiński – poinformował, że Unia Europejskawprowadziła możliwość udzielenie większej pomocy de minimis niż 200 000 EUR. To zwiększenie wynosi 800 000 EUR. Odnosząc się do oczekiwanych projektów uchwał, zapewnił, że są one gotowe. W tej chwili trwają ostateczne ustalenia związane z zapisami tarczy 2.

P. Jaskulski – radny – zapytał, czy jest szansa, że te projekty pojawią się na najbliższej sesji?

M  Przepiera – zapewnił, że celem Prezydenta jest to, by uchwała dot. podatku od nieruchomości pojawiła się na sesji czwartkowej. Odpowiadając na pytanie dot. inwestycji finansowanych w całości z budżetu Miasta, powiedział, że są to np. inwestycje finansowane z budżetów rad osiedli, bądź z budżetu obywatelskiego. To duży dylemat.

M. Biskupski – powiedział, że może warto się zastanowić nad tym, co z wydatkami bieżącymi np. na organizację takich wydarzeń jak The Tall Ships Races, które prawdopodobnie się nie odbędą, czy różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, które z  uwagi na ograniczenia liczby uczestników, po prostu nie mogą się odbyć. Do rozważenia jest też wspieranie finansowe parafii (projekty uchwał w spr. dofinansowania renowacji obiektów zabytkowych). Jego zdaniem są ważniejsze wydatki, np. maseczki ochronne dla mieszkańców.

D. Jackowski – radna -  powiedziała, że szycie maseczek można zlecić firmom krawieckim, bądź wolontariuszom. W ten sposób jesteśmy w stanie każdego mieszkańca naszego miasta wyposażyć taką maseczkę. Zapytała też, czy wiemy, ile firm do dnia dzisiejszego zawiesiło działalność w naszym mieście? Dzisiaj, czytając „Gazetę Wyborczą” radna przeczytała, że 60 % firm szacuje zwolnienia lub redukcje zatrudnienia. Jeżeli natychmiast nie wystąpimy z konkretną pomocą dla przedsiębiorców, to za 3 miesiące nie będzie kogo ratować. Miasto powinno walczyć przede wszystkim o przedsiębiorców. Radna wskazała też inwestycje, które nie są powiązane z dofinansowaniem z Unii Europejskiej, czy kredytem: są to m.in. remonty kościołów. Ogólna kwota na ten cel to 393 000 zł. Za to można kupić w 2615 testów na koronawirusa dla naszych mieszkańców. To nie są wydatki, które musimy ponieść w tym momencie.

Ł. Tyszler – powiedział, że dla pracowników służby zdrowia najważniejsze jest to, że nie mają możliwości, żeby przyjmować pacjentów bezpiecznie. Radny zaproponował, by Miasto zawiesiło podatek od nieruchomości od placówek medycznych. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze wydane zostaną np. na zakup profesjonalnych maseczek. Zdaniem radnego powinniśmy zrobić wszystko, aby utrzymać w gotowości przedsiębiorców przez 2-3 miesiące. Pozwoli to na „odbicie” gospodarki po zakończonej pandemii.

S. Lipiński – powiedział, że jeśli chodzi o programy pomocowe, to nie ma żadnego problemu. Projekty uchwał zostaną przedstawione prawdopodobnie w czwartek. Na ten ubytek jesteśmy przygotowani: mamy kredyt obrotowy w kwocie 300 mln zł. Cały czas mamy też rezerwowe środki na wydarzenia kryzysowe.

P. Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej – przyznał, że jest kilka obszarów działań co, do których wspólnie będziemy musieli podejmować decyzje. Chodzi o  wybór, który będziemy na bieżąco dokonywać w ramach tego, co będziemy uznawani za priorytety. Patrząc też na to, jakie będzie to miało skutki dla lokalnych przedsiębiorców.

Ł. Kadłubowski – po raz kolejny prosi o przekazanie projektów uchwał, o których mowa. Zapowiedział, że nie poprze budżetu, jeżeli nie zobaczy odpowiednich działań w zakresie gospodarki, w zakresie podatku od nieruchomości. Problem jest tu, dzisiaj i teraz. Przedsiębiorcy oczekują realnej pomocy.

D. Jackowski – poparła zdanie radnego Kadłubowskiego.

M. Przepiera – zadeklarował, że projekt uchwały dot. zwolnień z podatków od nieruchomości, kierowany do przedsiębiorców, złożony będzie do BRM najpóźniej jutro rano.

P. Bartnik – poddał pod głosowanie projekty uchwał o numerach 41/20, 42/20 i 43/20.

Projekt uchwały Nr 41/20 (z autopoprawką) w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok, zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu:

za-3, przeciw -0, wstrzym. - 3.

Projekt uchwały Nr 42/20 (z autopoprawką) w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin, zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu:

za-4, przeciw -0, wstrzym. - 2.

Projekt uchwały Nr 43/20 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024 zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu:

za-4, przeciw -0, wstrzym. - 2.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/04/03, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2020/05/19 12:26:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2020/05/19 12:26:45 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/04/03 13:42:32 nowa pozycja