Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.64.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 5 GRUDNIA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 10:30
Zakończenie posiedzenia - 11:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Bazyli Baran - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 14 listopada br.
3. Nazewnictwo ulic.
4. Rozpatrzenie korespondencji bieżącej skierowanej do komisji.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 14 listopada br.


Komisja w wyniku głosowania; za- 7, wstrzym.- 1   przyjęła protokół z posiedzenia komisji w dniu 14 listopada br.


Ad. pkt. 3.
Nazewnictwo ulic.


Przewodniczący  Komisji  B. Baran – przedstawił zebranym stanowisko Zespołu Nazewnictwa Miejskiego  w sprawie wniosków będących przedmiotem obrad komisji (załącznik nr 3 do protokołu) oraz  zapoznał zebranych z  wnioskami  skierowanymi  do komisji w sprawie nazewnictwa ulic:

  • nadania nazwy  ulicy MAGICZNA    – załącznik nr 4 do protokołu

W. Wnuk Geodeta Miasta– opiniuje pozytywnie wniosek. 

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za- 8 (jednogłośnie)  zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy ulicy MAGICZNA, przekaże wniosek do komisji Kultury i Promocji.  

  • nadania nazwy  ulicy  ĆWIERĆ MILI – załącznik nr 5 do protokołu

W. Wnuk Geodeta Miasta– opiniuje pozytywnie wniosek.

Przewodniczący  Komisji  B. Baran – przypomniał, iż stanowisko ZNM jest negatywne do ww. propozycji, zespół opiniuje  pozytywnie nazwę ulicy Dobrej Wróżki.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za- 8 (jednogłośnie)  zaopiniowała pozytywnie wniosek oraz podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy ulicy DOBREJ WRÓŻKI  przekaże wniosek do komisji Kultury i Promocji.  

  • nadania nazwy  rondo  KRESOWIAN  – załącznik nr 6 do protokołu

W. Wnuk Geodeta Miasta– opiniuje pozytywnie wniosek.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za- 8 (jednogłośnie) przyjęła  wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy ulicy, rondo  KRESOWIAN   przekaże do komisji Kultury i Promocji.  

  • nadania nazwy  rondo MIECZYSŁAWA LISOWSKIEGO  – załącznik nr 7 do protokołu

W. Wnuk Geodeta Miasta– opiniuje pozytywnie wniosek.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za- 8 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy rondo  MIECZYSŁAWA LISOWSKIEGO  przekaże wniosek do komisji Kultury i Promocji.  

  • nadania nazwy  ulicy CHOCHOŁOWSKA  

W. Wnuk Geodeta Miasta– nawiązał do ustaleń z poprzedniego posiedzenia komisji i poinformował, iż kolejna działka (będąca przedłużeniem nowo nazwanej ulicy) może zostać nazwana zarówno ulicą Chochołowską jak i Juhasa, jest to do rozważenia w kolejnym etapie nazewnictwa. Tam jest kilku właścicieli, sprawa może zostać rozwiązana w momencie złożenia wniosku przez nich.  

Radny W. Dąbrowski- proponuje, aby nowo wytyczone działki drogowe nazwać do ul. Niepołomickiej jako Chochołowska od ul. Niepołomickiej- Juhasa, uporządkuje to nazewnictwo. Czy nie zasadne jest wystąpienie do tych właścicieli z taką informacją.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za- 8 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy ulicy CHOCHOŁOWSKA  przekaże wniosek do komisji Kultury i Promocji.  


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie korespondencji bieżącej skierowanej do komisji.


Komisja przekazała do Prezydenta m. Szczecina  pismo  ZN DANFAL Sp. z o.o.  zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej - Osiedle Etiuda przy ul. Chopina    w sprawie  poszerzenia wjazdu z głównej drogi ul. Chopina na drogę osiedlową; wykonania brakującego fragmentu chodnika do budynków wspólnoty Chopina 41,44   celem zajęcia się sprawą, udzielenie odpowiedzi zainteresowanym a w odpisie komisji - załącznik nr  9 do protokołu

Następnie komisja zapoznała się z  pismem  Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej Tarasy Manhatanu przy ul. Kadłubka 42 w Szczecinie  w sprawie monitów   mieszkańców budynku mieszkalnego przy ul. Kadłubka 42  z prośbą o pomoc w notorycznym zakłócaniu spokoju i wypoczynku przez KIDS Arena  a także stanowiskiem Wydziału Ochrony Środowiska  w sprawie  -  komplet dokumentów stanowi załącznik nr  10 do protokołu. Komisja przyjęła sposób procedowania zawarty w stanowisku wydziału.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Radna S. Biernat- wnosi o skierowanie do ZDiTM wniosku  o wykonanie napisów na chodnikach przed strategicznymi przejściami  dla pieszych o treści  „ODŁÓŻ TELEFON I ŻYJ”.

Komisja w wyniku głosowania; za – 9 jednogłośnie przyjęła ww. wniosek, stanowi załącznik nr 11 do protokołu

 

Radny W. Dzikowski- mając na uwadze powyższy problem wnosi o skierowanie do Policji wniosku o wzmożenie patroli policji w okolicach  przejść  dla pieszych pod kątem przestrzegania  zakazu używania komórek na przejściach.  

 Komisja w wyniku głosowania; za – 9 jednogłośnie przyjęła ww. wniosek, stanowi załącznik nr 12 do protokołu
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Bazyli Baran
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/11/28, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2023/03/14 10:40:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2023/03/14 10:40:41 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/12/06 09:06:10 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/11/28 10:14:58 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/11/28 09:20:25 nowa pozycja