Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych - VI kadencja 2010-2014

Dot. zarzutów prokuratorskich, zawartych we wniosku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015"

Numer: 302
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2011/06/09

W związku z powzięciem informacji o zarzutach prokuratorskich, zawartych we wniosku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie z dnia 1 lutego 2011 w sprawie uchwały z dnia 24 maja 2010 Nr XLVII/1178/10 Rady Miasta Szczecin „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015" wraz z załącznikami, składam interpelacje w oparciu o § 53 Statutu Miasta Szczecin.

W ramach pracy w zespole ds. aktualizacji zasad polityki mieszkaniowej Gminy Miasto Szczecin powołanym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin Nr 218/20011 z dnia 16 maja 2011, otrzymałam m.in. kopię wniosku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie kierowaną do Rady Miasta Szczecin, który zawiera zarzuty dotyczące sprzeczności przepisów w uchwalonym programie oraz zobowiązuje Radę Miasta do dokonania szybkich zmian w przedmiotowej uchwale (Nr XLVII/1178/10) Niestety od dnia wpływu wniosku prokuratury tj. 03.02.2011do dnia dzisiejszego Rada Miasta Szczecin nie podjęła stosownych działań. W swoim wniosku Prokuratura wnioskuje o:

  • uchylenie § 22 Załącznika pt." Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Szczecin na lata 2010-2015", jako niezgodnego z ustawą o gospodarce nieruchomościami w art.34 ust.1 pkt.3 i art.37 ust.2 pkt.1,
  • zmianę 1p.1.1- 7 i 1.9 oraz 1p.2 w Załączniku pt. „Zasady ustalania ilości punktów dla danego lokalu mieszkaniowego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin".

W uzasadnieniu swojego wniosku prokuratura wykazuje niesprawiedliwość społeczną tych regulacji i ich nieprzydatność dla ustalenia wysokości stawek czynszu. Należy zauważyć, że składnikiem przedmiotowego programu są czynniki i kryteria, które rada gminy musi uwzględnić, ustalając sposób obliczania stawki czynszu w mieszkaniach komunalnych.
Prokuratura kwestionuje uchwalone przez Radę Miasta Szczecin przepisy, które są sprzeczne z prawem tj. art.7 i 94 Konstytucji, art.34 i 37 Ustawy o gospodarce nieruchomościami , art. 7 ust.1 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz z Prawem budowlanym.

Ponadto Prokuratura w obszernej treści uzasadnienia swojego wniosku podaje analogiczny rodzaj błędu jaki wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 25 marca 2010, sygn. USA/59/10 stwierdzającym nieważność uchwały Rady Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2007 Nr XII/341/07.
Należy zauważyć , że uchwała powyższa zmieniła tylko uchwałę LX/1123 z dnia 25 lipca 2006, która wcześniej w całości została unieważniona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, sygn. IISA/Sz 1363/09.
Prezydent miasta 14 maja 2007 na podstawie unieważnionej uchwały (LX/1123/06) przed ogłoszeniem wyroku o jej unieważnieniu, wydał zarządzenie nr 247/07, wprowadzające wyższe stawki czynszowe w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasto Szczecin.
Skutkiem uchylenia uchwał ( XII/341/07 i LX/1123/06) powstało roszczenie najemców o zwrot nienależnych opłat, których nie można wyegzekwować bez uprzedniego postępowania przed właściwym sądem. Z tego powodu mieszkańcy do dnia dzisiejszego nie mogą uzyskać prawa do nadpłaconych czynszów w drodze dobrej woli Prezydenta.

W związku z powyższym proszę wyjaśnienie następujących kwestii:

  1. Dlaczego rada miasta Szczecin do dnia dzisiejszego nie podjęła działań w zakresie rozpatrzenia wniosku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie?
  2. Czy istnieje stanowisko władz miasta w sprawie przedmiotowego wniosku ?
  3. Dlaczego wniosek Prokuratury został skierowany do zespołu ds. ds. aktualizacji zasad polityki mieszkaniowej w Gminie Miasto Szczecin, który nie jest adresatem wniosku, ani nie ma kompetencji do jego rozpatrzenia?
  4. Czy w związku z zakwestionowanymi przez prokuraturę przepisami prawa miejscowego możliwe jest w obecnym stanie prawnym, prawidłowe naliczanie stawek czynszu na lokale komunalne?
  5. Czy możliwe jest funkcjonowanie uchwały rady miasta objętej zarzutami prokuratorskimi?
  6. W oparciu o jakie prawo miejscowe naliczane są obecnie czynsze w mieszkaniach komunalnych?
  7. Kto odpowiada stronę prawną treści uchwał unieważnionych oraz uchwały z dnia 24 maja 2010 Nr XLVII/1178/10 Rady Miasta Szczecin „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015?

Mając na względzie kolejny błąd zakresie ustalania wysokości stawek czynszu i tym samym nieznanych skutków dla budżetu miasta Szczecin, jakie mogą powstać pod działaniem uchwały z dnia 24 maja 2010 Nr XLVII/1178/10 Rady Miasta Szczecin „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015", kwestionowanej przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie, oczekuję pilnej odpowiedzi oraz debaty Rady Miasta Szczecin w przedmiocie sprawy.Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Zielińska Grażyna Koalicja Obywatelska

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Zastępca Prezydenta Mariusz Kądziołka 2011/06/22 Tak
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2011/06/09, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2011/06/09 12:00:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2011/06/09 12:00:00 nowa pozycja