Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych - VI kadencja 2010-2014

Dot. zmian w Studium kierunków uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin

Numer: 597
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Zapytanie
Data wpływu: 2012/03/14

Na podstawie § 54 Statutu Miasta Szczecin składam zapytania w następującej sprawie.

Proszę o udzielenie odpowiedzi uzasadniającej wprowadzenie zmian w Studium kierunków uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin w jednostkach planistycznych Z.P.0.3, Z.P.0.4, Z.P.0.5,Z.P.0.7, dotyczących rubryki „Polityka przestrzenna", polegających na dodaniu zapisu w brzmieniu: „dopuszcza się uzupełnienia zabudowy i podziały wtórne wyłącznie na terenach wskazanych w planie", Proszę o podanie konkretnych argumentów przemawiających za takimi zapisami oraz podanie wnioskodawców tych zmian. Nadmieniam, że na terenach Pogodna obejmujących powyżej wymienione jednostki planistyczne, nie ma planów zagospodarowania przestrzennego i nie wiadomo kiedy zostaną uchwalone. W związku z powyższym proponowane zmiany w Studium mogą doprowadzić do przypadkowych i wybiórczych zmian w strukturze osiedla, polegających na "dogęszczaniu" istniejącej zabudowy jednorodzinnej.

W przypadku braku planów zagospodarowania przestrzennego wydawane decyzje o warunkach i zagospodarowaniu terenu będą musiały opierać się na zapisach Studium i swobodnej, urzędniczej filozofii twórczej przyszłego planu zagospodarowania.

Decyzje te skutkują później wydaniem pozwoleń na budowę, które przenoszone są obligatoryjnie do uchwalanych, często w bardzo odległym terminie, planów zagospodarowania przestrzennego i powodują nieodwracalne zmiany na osiedlu Pogodno.

Wprowadzenie proponowanych zmian do Studium "uwolni" drogę dla rożnego rodzaju inwestorów, którym to nie zawsze będzie zależeć na urbanistyczno-historycznym układzie osiedla, czego dowodem są istniejące na Pogodnie budowle o miernej wartości architektonicznej.

Należy zauważyć, że przepisy prawa budowlanego zostały bardzo zliberalizowane na potrzeby inwestorów i tym samym ograniczyły możliwości udziału sąsiadów w postępowaniach o wydane decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę. Identycznie wygląda sprawa podziałów, gdzie w wielu przypadkach dane geodezyjne zbiorowego planu nie są zgodne z faktycznymi dranicami nieruchomości w dokumentacjach Ksiąg Wieczystych.

Proszę odpowiedzieć dlaczego wprowadza się tak szkodliwy zapis dla mieszkańców osiedla , którzy od lat podejmują walkę o ocalenie przestrzennej struktury o wartościach historycznych, świadczących o charakterze osiedla?

Zmiany przede wszystkim powinny iść w kierunku polepszenia warunków mieszkańcom i zapewnienia stabilnego ładu przestrzennego, a nie ich pogorszenia.
Celowym i oczekiwanym od wielu lat przez mieszkańców Pogodna byłby zapisy o zakazie wtórnych podziałów, utrwaleniu istniejącego historycznego układu przestrzennego i poprawie warunków mieszkaniowych.

Proszę o odpowiedź, kiedy zostaną zakończone procedury uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno-Somosierry", wznowionego w dniu 26 maja 2011, ponadto kiedy zostaną wznowione prace nad „zamrożonym" Miejscowym zagospodarowania przestrzennego „Pogodno- Witkiewicza - Twardowskiego, wszczętego Uchwałą Nr IV/25/07 z dnia 15 lipca 2007 r.

Proszę również o odpowiedź, kiedy zostaną podjęte działania zmierzające do wszczęcia planów na pozostałych terenach osiedla Pogodno.

 Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Zielińska Grażyna Koalicja Obywatelska

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Wydział Zarządzania Projektami Zastępca Prezydenta Bogdan Jaroszewicz 2012/03/21 Tak
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2012/03/14, odpowiedzialny/a: Karol Rezler, wprowadził/a: Karol Rezler, dnia: 2012/03/19 10:54:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karol Rezler 2012/03/19 10:54:49 modyfikacja wartości
Karol Rezler 2012/03/14 15:20:30 modyfikacja wartości
Karol Rezler 2012/03/14 15:14:18 nowa pozycja