Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Szczecin

UCHWAŁA Nr XXIX.51.2015
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Szcze­cin.

Na podstawie art. 13 pkt 10 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.) oraz art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
  2. Katarzyna Korkus - Członek
  3. Mieczysław Kus - Członek

po rozpatrzeniu uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2015 rok oraz przyjętej wielo­letniej prognozy finansowej Miasta na lata 2015-2043,

pozytywnie

opiniuje prawidłowość planowanej kwoty długu.

Uzasadnienie

Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr IV/14/15 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następne oraz uchwała Nr IV/13/15 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecin na 2015 rok (wpłynęły do Izby w dniu 16 stycznia 2015 r.) zostały uchwalone na sesji w dniu 13 stycznia 2015 r.

Obowiązek przedstawienia przez regionalną izbę obrachunkową, na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej, opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu wynika z przepisów art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Podstawą wydania opinii jest ocena prawidłowości planowanej kwoty długu, a w szczególności poziomu kształtowania się wskaźników zadłużenia w okresie spłaty długu.

Na podstawie analizy wyżej wymienionych uchwał Rady, Skład Orzekający ustalił, iż budżet na 2015 rok i wieloletnia prognoza finansowa wykazują zgodność w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz kwoty długu, co jest wymagane przepisem art. 229 ustawy o finansach publicznych. Budżet roku 2015 zo­stał uchwalony z deficytem w kwocie 405 480 521 zł, przychodami w kwocie 430 021 441 zł oraz rozchodami w wysokości 24 540 920 zł. Prognozowana kwota długu Gminy na koniec 2015 roku wyniesie 1 259 677 029 zł, co stanowi 64,5% planowanych dochodów budżetu.

Ustalone dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, a zatem spełniony jest wymóg wynikający z przepisu art. 242 ww. ustawy o finansach publicznych.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządzono na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycję art. 227 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera dane o kształtowaniu się wskaźnika, o którym mowa w przepisach art. 243 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz znaleźnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.
Z symulacji wskaźników spłat zadłużenia wynika, iż w latach 2015 - 2043 poziom spłaty zobowiązań Miasta będzie kształtował się poniżej dopuszczalnego indywidualnego limitu spłat i tym samym spełni warunki określone w art. 243 ustawy.

Wymienione wyżej relacje, zostały ustalone w oparciu o dane wynikające z uchwalonej wieloletniej prognozy finansowej przy założeniu pełnej realizacji dochodów, w tym dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku oraz utrzymania planowanego poziomu wydatków, w tym wydatków bieżących, a także osiągnięcia zakładanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Niniejsza uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zgodnie z art. 230 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych, podlega opublikowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Anna Suprynowicz

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2015/02/04, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/21 13:27:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/21 13:27:13 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/08/01 13:45:27 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2015/02/04 14:38:50 nowa pozycja