Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Wieloletniej Prognozy Finansowej

Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Szczecin

UCHWAŁA NR CLXXXVI.580.2013
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 10 grudnia 2013 r.

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Szczecin.

Na podstawie art. 13 pkt 10 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Anna Suprynowicz                 - Przewodnicząca
  2. Katarzyna Korkus                  - Członek
  3. Mieczysław Kus                     - Członek

po rozpatrzeniu uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2014 rok oraz przyjętej wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecin na lata 2014-2040,

pozytywnie

opiniuje prawidłowość planowanej kwoty długu.

Uzasadnienie

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin (wersja elektroniczna) oraz uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecin na 2014 rok zostały przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 25 listopada 2013 r.

Obowiązek przedstawienia przez regionalną izbę obrachunkową, na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej, opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu wynika z przepisów art. 230 ust. 4 o finansach publicznych. Podstawą wydania opinii jest ocena prawidłowości planowanej kwoty długu, a w szczególności poziomu kształtowania się wskaźników zadłużenia w okresie spłaty długu.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą. część wieloletniej prognozy finansowej ustanowionej uchwałą Nr XXXV/1066/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 listopada 2013 r., sporządzono na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycje art. 227 ww. ustawy. Wieloletnia prognoza finansowa zawiera dane o kształtowaniu się wskaźnika, o którym mowa w przepisach art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Z symulacji wskaźników spłat zadłużenia wynika, iż w latach 2014 - 2040 poziom spłat zobowiązań Miasta będzie kształtował się poniżej dopuszczalnego indywidualnego limitu spłat i tym samym spełni warunki określone w art. 243 ustawy. W 2014 roku, planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wyniesie 4,15% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań w wysokości 9,22%. W każdym kolejnym roku objętym prognozą wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wykazuje również niższe wartości niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynikający z ww. artykułu.

Wymienione wyżej relacje zostały ustalone w oparciu o dane wynikające z uchwalonej wieloletniej prognozy finansowej przy założeniu pełnej realizacji dochodów, w tym dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku oraz utrzymania planowanego poziomu wydatków, w tym wydatków bieżących, a także osiągnięcia zakładanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

Niniejsza uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zgodnie z art. 230 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych, podlega opublikowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Anna Suprynowicz

Załączniki:

udostępnił: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2013/12/20, odpowiedzialny/a: dyrektor biura, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/21 13:50:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/21 13:50:53 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/12/20 12:56:50 nowa pozycja