Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Wieloletniej Prognozy Finansowej

Opinia RIO w sprawie przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2014 - 2040

UCHWAŁA NR CLXVIII.425.2013
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 12 listopada 2013 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2014-2040.

Na podstawie art. 13 pkt 12 w zw. z. art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r., o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
  2. Katarzyna Korkus - Członek
  3. Mieczysław Kus - Członek

pozytywnie

opiniuje przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2014-2040.

Uzasadnienie

I. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2014-2040 został przekazany w formie dokumentu elektronicznego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie przez Prezydenta w dniu 25 października 2013 r.„ tj. zgodnie z przepisem art. 230 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz., 885 ze zm.).

  1. Projekt zawiera dane wymagane przepisami art. 2.26 wyżej cytowanej ustawy o finansach publicznych.
  2. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową sporządzoną do 2040 roku, zawiera
    okres, na jaki przyjęto limity wydatków na realizację ujętych w prognozie przedsięwzięć, a prognoza kwoty długu sporządzona została na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycję art. 226i art. 227 ww. ustawy.
  3. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Miasta, zgodniez wymogami art. 229 ww. ustawy, zachowują zgodność w zakresie wyniku budżetui związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.
  4. Zakres przewidzianych dla organu wykonawczego upoważnień nie wykracza pozadyspozycję wynikającą z przepisów art. 228 ustawy o finansach publicznych.

II. Na podstawie prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy fi­nansowej ustalono, iż w latach 2014 2040 zostanie zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta w 2014 roku uwzględniono przychody z tytułu kredytów, pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 69 000 000 zł, w całości przeznaczone na pokrycie deficytu.
Z wieloletniej prognozy finansowej wynika, że w latach 2014-2040 planowana relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, co jest zgodne z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Niniejsza opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zgodnie z art. 246 ust. 2 wyżej Wymienionej ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Anna Suprynowicz

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2013/11/18, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/21 13:49:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/21 13:49:38 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/11/18 09:12:35 nowa pozycja