Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Wieloletniej Prognozy Finansowej

Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Szczecin

UCHWAŁA NR IV/11/2013
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 8 stycznia 2013 r.

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Szczecin.

        Na podstawie art. 13 pkt 10 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

1. Anna Suprynowicz    - Przewodnicząca
2. Katarzyna Korkus    - Członek
3. Mieczysław Kus    - Członek

po rozpatrzeniu uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2013 rok oraz przyjętej wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecin na lata 2013-2045,

pozytywnie

opiniuje prawidłowość planowanej kwoty długu.

Uzasadnienie

        Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin oraz uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok zostały przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 27 grudnia 2012 r.

        Obowiązek przedstawienia przez regionalną izbę obrachunkową, na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej, opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu wynika z przepisów art. 230 ust. 4 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Podstawą wydania opinii jest ocena prawidłowości planowanej kwoty długu, a w szczególności poziomu kształtowania się wskaźników zadłużenia w okresie spłaty długu.

        Prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej ustanowionej uchwałą Nr XXV/727/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r., sporządzono na okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

        Przedmiotowa prognoza zawiera relacje, o których mowa w przepisach art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) związku z art. 85 pkt 3 i art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

        Uwzględniając wymogi obowiązujących przepisów w zakresie poziomu długu oraz kształtowania się wskaźników zadłużenia, niniejsza opinia wydawana jest w odniesieniu do 2013 roku oraz lat 2014 - 2045.

        Z przyjętej uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej i zawartej w niej prognozy długu publicznego wynika, iż w 2013 roku wskaźniki zadłużenia będą kształtowały się następująco:
- łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu wyniesie 5% i tym samym nie przekroczy 15%,
- łączna kwota długu publicznego wyniesie 47% i nie przekroczy 60% prognozowanych dochodów budżetowych, po uwzględnieniu wyłączeń związanych z długiem zaciąganym na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

        Prognozowane przez Miasto obciążenie budżetu długiem publicznym w 2013 roku, wynikającym z wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, należy uznać za dopuszczalne.

        Ponadto wieloletnia prognoza finansowa zawiera dane o kształtowaniu się wskaźnika, o którym mowa w przepisach art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

        Z symulacji wskaźników spłat zadłużenia wynika, iż w latach 2014 - 2045 poziom spłat zobowiązań Miasta będzie kształtował się poniżej dopuszczalnego indywidualnego limitu spłat i tym samym spełni warunki określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

        Wymienione wyżej relacje zostały ustalone w oparciu o dane wynikające z uchwalonej wieloletniej prognozy finansowej przy założeniu pełnej realizacji dochodów, w tym dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku oraz utrzymania planowanego poziomu wydatków, w tym wydatków bieżących, a także osiągnięcia zakładanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

        Niniejsza uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zgodnie z art. 230 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych, podlega opublikowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

        Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

 

Przewodnicząca Składu Orzekającego

 Anna Suprynowicz

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2013/01/24, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/21 14:35:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/21 14:35:53 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2013/01/24 10:47:17 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2013/01/24 10:44:13 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2013/01/24 10:42:06 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2013/01/24 10:34:42 nowa pozycja