Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA NR IV/11/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR IV/11/2013
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 8 stycznia 2013 r.

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Szczecin.

        Na podstawie art. 13 pkt 10 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obra¬chunkowej w Szczecinie w składzie:

1. Anna Suprynowicz    - Przewodnicząca
2. Katarzyna Korkus    - Członek
3. Mieczysław Kus    - Członek

po rozpatrzeniu uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2013 rok oraz przyjętej wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecin na lata 2013-2045,

pozytywnie

opiniuje prawidłowość planowanej kwoty długu.

Uzasadnienie

        Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin oraz uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok zostały przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 27 grudnia 2012 r.

        Obowiązek przedstawienia przez regionalną izbę obrachunkową, na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej, opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu wynika z przepisów art. 230 ust. 4 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Podstawą wydania opinii jest ocena prawidłowości planowanej kwoty długu, a w szczególności poziomu kształtowania się wskaźników zadłużenia w okresie spłaty długu.

        Prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej ustanowionej uchwałą Nr XXV/727/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r., sporządzono na okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

        Przedmiotowa prognoza zawiera relacje, o których mowa w przepisach art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) związku z art. 85 pkt 3 i art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

        Uwzględniając wymogi obowiązujących przepisów w zakresie poziomu długu oraz kształtowania się wskaźników zadłużenia, niniejsza opinia wydawana jest w odniesieniu do 2013 roku oraz lat 2014 - 2045.

        Z przyjętej uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej i zawartej w niej prognozy długu publicznego wynika, iż w 2013 roku wskaźniki zadłużenia będą kształtowały się następująco:
- łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu wyniesie 5% i tym samym nie przekroczy 15%,
- łączna kwota długu publicznego wyniesie 47% i nie przekroczy 60% prognozowanych dochodów budżetowych, po uwzględnieniu wyłączeń związanych z długiem zaciąganym na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

        Prognozowane przez Miasto obciążenie budżetu długiem publicznym w 2013 roku, wynikającym z wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, należy uznać za dopuszczalne.

        Ponadto wieloletnia prognoza finansowa zawiera dane o kształtowaniu się wskaźnika, o którym mowa w przepisach art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

        Z symulacji wskaźników spłat zadłużenia wynika, iż w latach 2014 - 2045 poziom spłat zobowiązań Miasta będzie kształtował się poniżej dopuszczalnego indywidualnego limitu spłat i tym samym spełni warunki określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

        Wymienione wyżej relacje zostały ustalone w oparciu o dane wynikające z uchwalonej wieloletniej prognozy finansowej przy założeniu pełnej realizacji dochodów, w tym dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku oraz utrzymania planowanego poziomu wydatków, w tym wydatków bieżących, a także osiągnięcia zakładanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

        Niniejsza uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zgodnie z art. 230 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych, podlega opublikowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

        Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

 

Przewodnicząca Składu Orzekającego

 Anna Suprynowicz

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2013/01/24, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2013/01/24 10:47:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2013/01/24 10:47:17 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2013/01/24 10:44:13 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2013/01/24 10:42:06 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2013/01/24 10:34:42 nowa pozycja