Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Wieloletniej Prognozy Finansowej

Opinia RIO w sprawie przedłożonego projektu uchwały w sparwie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 - 2045

UCHWAŁA NR CLXIV/593/2012
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 10 grudnia 2012 r.
w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013-2045.


Na podstawie art. 13 pkt 12 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
2. Katarzyna Korkus - Członek
3. Mieczysław Kus - Członek

pozytywnie

opiniuje przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013-2045.

Uzasadnienie

I. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013-2045 został przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie przez Prezydenta w dniu 15 listopada 2012 r.

  1. Projekt zawiera dane wymagane przepisami art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
  2. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową sporządzoną do 2045 roku, odpowiada okresowi, na jaki przyjęto limity wydatków na realizację ujętych w prognozie przedsięwzięć, a prognoza kwoty długu sporządzona została na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycję art. 227 ustawy o finansach publicznych.
  3. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Miasta, zgodnie z wymogami art. 229 ww. ustawy, zachowują zgodność w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.
  4. Zakres przewidzianych dla organu wykonawczego upoważnień nie wykracza poza dyspozycję wynikającą z przepisów art. 228 ustawy o finansach publicznych.


II. Na podstawie prognozy kwoty długu ustalono, iż:

- w 2013 r. wskaźniki, o których mowa w art. 169 ust. 1 i art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), w związku z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.), mieszczą się w granicach określonych przepisami prawa;

- w latach 2014 - 2045 zostanie zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku z art. 121 ust. 2 i art. 122 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Niniejsza opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, na podstawie przepisów art. 230 ust. 3, w związku z art. 246 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, podlega opublikowaniu, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wy-mienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.Przewodnicząca Składu Orzekającego

Anna Suprynowicz

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta , wytworzono: 2023/04/17, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/17 12:55:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/17 12:55:40 nowa pozycja