Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA NR CCLXVIII/694/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR CCLXVIII/694/2011

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE
 
z dnia 20 grudnia 2011 r.
 
w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta Szczecin na lata 2011 - 2045.
 
Na podstawie art. 13 pkt 10 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:
 
1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
2. Mieczysław Kus - Członek
3. Janusz Jarosz - Członek
 
po rozpatrzeniu przyjętej przez Miasto Szczecin wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2045,
 
pozytywnie
opiniuje prawidłowość planowanej kwoty długu na lata 2011 - 2045 wynikającej z zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta.
 
Uzasadnienie
 
Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2045 została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 25 listopada 2011 r.
Analizy prognozy kwoty długu Skład Orzekający dokonał na podstawie przedłożonej uchwały Nr XIII/312/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin. Podstawą wydania opinii jest ocena prawidłowości planowanej kwoty długu, a w szczególności poziomu kształtowania się wskaźników zadłużenia w okresie spłaty długu.
Prognoza kwoty długu została opracowana dla lat 2011 - 2045, tj. na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycję przepisów art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Zgodnie z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078) indywidualny wskaźnik wyznaczający dopuszczalny poziom zadłużenia (relacja wynikająca z przepisów art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) będzie obowiązywał od 2014 roku. Natomiast, na podstawie art. 121 ust. 7 w związku z art. 85 pkt 3 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, do 2013 roku będą obowiązywać wskaźniki zadłużenia, o których mowa w art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, czyli wskaźniki 15% i 60%. Przy obliczaniu ww. wskaźników, stosuje się wyłączenia, gdy dług zaciągnięto w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE lub z bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa EFTA.
 
Z prognozy kwoty długu wynika, że:
- obowiązujące w latach 2011 - 2013 wskaźniki, po uwzględnieniu wyłączeń dotyczących kredytów, pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE nie przekroczą 15% łącznej kwoty przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów, pożyczek i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem oraz 60% łącznej kwoty długu na koniec roku do dochodów ogółem,
- obowiązujący w latach 2014 - 2045 poziom spłat zobowiązań Miasta będzie się kształtował poniżej dopuszczalnego indywidualnego limitu spłat i tym samym spełnia warunki określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu,
- w latach 2011 - 2013 (podawanych informacyjnie), poziom spłat zobowiązań Miasta kształtuje się również poniżej dopuszczalnego indywidualnego limitu spłat i tym samym spełnia warunki określone w art. 243 wyżej cytowanej ustawy o finansach publicznych. Wymienione wyżej relacje zostały ustalone w oparciu o dane wynikające z uchwalonej wieloletniej prognozy finansowej przy założeniu pełnej realizacji dochodów, w tym dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku oraz utrzymania planowanego poziomu wydatków, w tym wydatków bieżących, a także osiągnięcia zakładanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.
Wydając przedmiotową opinię Skład Orzekający ocenił prawidłowość planowanej kwoty długu na podstawie kryterium zgodności z prawem. Równocześnie wskazuje, że organy jednostki samorządu terytorialnego ponoszą odpowiedzialność za sytuację finansową jednostki, w tym za celowość zobowiązań wpływających na jej dług publiczny.
 
Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.
 
Przewodnicząca Składu Orzekającego
Anna Suprynowicz
udostępnił: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2011/12/29, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2011/12/29 13:54:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2011/12/29 13:54:56 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2011/12/29 13:47:25 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2011/12/29 13:46:49 nowa pozycja