Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Wieloletniej Prognozy Finansowej

Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta Szczecin na lata 2011-2045

UCHWAŁA NR CCLXVIII/694/2011

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE
 
z dnia 20 grudnia 2011 r.
 
w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta Szczecin na lata 2011 - 2045.
 
Na podstawie art. 13 pkt 10 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:
 
1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
2. Mieczysław Kus - Członek
3. Janusz Jarosz - Członek
 
po rozpatrzeniu przyjętej przez Miasto Szczecin wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2045,
 
pozytywnie
opiniuje prawidłowość planowanej kwoty długu na lata 2011 - 2045 wynikającej z zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta.
 
Uzasadnienie
 
Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2045 została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 25 listopada 2011 r.
Analizy prognozy kwoty długu Skład Orzekający dokonał na podstawie przedłożonej uchwały Nr XIII/312/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin. Podstawą wydania opinii jest ocena prawidłowości planowanej kwoty długu, a w szczególności poziomu kształtowania się wskaźników zadłużenia w okresie spłaty długu.
Prognoza kwoty długu została opracowana dla lat 2011 - 2045, tj. na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycję przepisów art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Zgodnie z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078) indywidualny wskaźnik wyznaczający dopuszczalny poziom zadłużenia (relacja wynikająca z przepisów art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) będzie obowiązywał od 2014 roku. Natomiast, na podstawie art. 121 ust. 7 w związku z art. 85 pkt 3 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, do 2013 roku będą obowiązywać wskaźniki zadłużenia, o których mowa w art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, czyli wskaźniki 15% i 60%. Przy obliczaniu ww. wskaźników, stosuje się wyłączenia, gdy dług zaciągnięto w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE lub z bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa EFTA.
 
Z prognozy kwoty długu wynika, że:
- obowiązujące w latach 2011 - 2013 wskaźniki, po uwzględnieniu wyłączeń dotyczących kredytów, pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE nie przekroczą 15% łącznej kwoty przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów, pożyczek i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem oraz 60% łącznej kwoty długu na koniec roku do dochodów ogółem,
- obowiązujący w latach 2014 - 2045 poziom spłat zobowiązań Miasta będzie się kształtował poniżej dopuszczalnego indywidualnego limitu spłat i tym samym spełnia warunki określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu,
- w latach 2011 - 2013 (podawanych informacyjnie), poziom spłat zobowiązań Miasta kształtuje się również poniżej dopuszczalnego indywidualnego limitu spłat i tym samym spełnia warunki określone w art. 243 wyżej cytowanej ustawy o finansach publicznych. Wymienione wyżej relacje zostały ustalone w oparciu o dane wynikające z uchwalonej wieloletniej prognozy finansowej przy założeniu pełnej realizacji dochodów, w tym dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku oraz utrzymania planowanego poziomu wydatków, w tym wydatków bieżących, a także osiągnięcia zakładanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.
Wydając przedmiotową opinię Skład Orzekający ocenił prawidłowość planowanej kwoty długu na podstawie kryterium zgodności z prawem. Równocześnie wskazuje, że organy jednostki samorządu terytorialnego ponoszą odpowiedzialność za sytuację finansową jednostki, w tym za celowość zobowiązań wpływających na jej dług publiczny.
 
Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.
 
Przewodnicząca Składu Orzekającego
Anna Suprynowicz

Załączniki:

udostępnił: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2011/12/29, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/21 14:40:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/21 14:40:56 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2011/12/29 13:54:56 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2011/12/29 13:47:25 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2011/12/29 13:46:49 nowa pozycja