Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Wieloletniej Prognozy Finansowej 2011

Opinia RIO w sprawie możliwości wykupu obligacji przez Miasto Szczecin

UCHWAŁA NR CLXXVII/379/2011

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE

z dnia 18 lipca 2011 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji przez Miasto Szczecin.

Na podstawie art. 13 pkt 1 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
2. Mieczysław Kus - Członek
3. Urszula Głod-van de Sanden - Członek

po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Szczecin o wydanie opinii o możliwości wykupu w latach 2017 - 2031 obligacji emitowanych przez Miasto Szczecin w kwocie 140 000 000 zł (słownie: sto czterdzieści milionów złotych),

postanawia

pozytywnie

zaopiniować możliwość wykupu obligacji w latach 2017 - 2031 na warunkach określonych we wniosku.

UZASADNIENIE

Wniosek Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2011 r. o wydanie opinii o możliwości wykupu w latach 2017 - 2031 obligacji w kwocie 140 000 000 zł, został przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 27 czerwca 2011 r.

Analizując zdolność Miasta do wywiązania się ze zobowiązań wynikających z wykupu obligacji, Skład Orzekający ustalił, co następuje:

Podstawę emisji obligacji stanowi uchwała Nr IX/143/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie emisji obligacji Miasta Szczecin, określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2011 rok, w której określono, że emisja obligacji będzie przeznaczona na finansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zgodnie z uchwałą, Rada Miasta postanowiła wyemitować 140 000 obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda, na łączną kwotę 140 000 000 zł. Obligacje zostaną wyemitowane w 2011 roku. Wykup obligacji ustalono na lata 2017-2031. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Szczecin.

We wniosku określono również warunki uruchomienia i wykupu obligacji, które zostały uwzględnione przy wydaniu niniejszej opinii:

1) termin uruchomienia obligacji: 2011 rok,
2) harmonogram spłaty - wykupu obligacji: po 9 000 000 zł w latach 2017 - 2030 oraz 14 000 000 zł w 2031 r.,
3) harmonogram spłaty należnych odsetek przypadające na lata spłaty (wykupu) w wysokości: po 8 400 000 zł w latach 2012 - 2017, 7 860 000 zł w 2018 r., 7 320 000 zł w 2019 r., 6 780 000 zł w 2020 r., 6 240 000 zł w 2021 r., 5 700 000 zł w 2022 r., 5 160 000 zł w 2023 r., 4 620 000 zł w 2024 r., 4 080 000 zł, w 2025 r., 3 540 000 zł w 2026 r., 3 000 000 zł w 2027 r., 2 460 000 zł w 2028 r. 1 920 000 zł w 2029 r., 1 380 000 zł w 2030 r. oraz 840 000 zł w 2031 r.

Przy wydawaniu opinii Skład Orzekający poddał również ocenie poziom kształtowania się wskaźników zadłużenia wynikający z zaciągniętych dotychczas kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami oraz planowaną przez Miasto emisją obligacji na kwotę 140 000 000 zł.

Zgodnie z art. 121 ust. 7 w związku z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161. poz. 1078). do 2013 roku obowiązują wskaźniki zadłużenia, o których mowa w art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, czyli wskaźniki 15% i 60%. Natomiast na podstawie przepisów z art. 121 ust. 2 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych od 2014 r. będzie obowiązywał indywidualny wskaźnik wyznaczający dopuszczalny poziom zadłużenia (relacja wynikająca z przepisów art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). Przy obliczaniu ww. wskaźników, stosuje się wyłączenia, gdy dług zaciągnięto w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE lub z bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa EFTA.

W przedłożonej informacji finansowej określono, obowiązujące w latach 2011 - 2013, relacje dotyczące spłaty rat kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami oraz łączną kwotę długu publicznego na koniec roku budżetowego wynikające z przepisów art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, po uwzględnieniu wyłączeń dotyczących kredytów, pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE, z której wynika, że:

- łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu w latach 2011-2013 nie przekroczy 15% prognozowanych dochodów budżetowych i wyniesie 5,81% w 2011 r., 5,39% w 2012 r. i 4.94% w 2013 r.,

- łączna kwota długu publicznego w latach 2011 - 2013 nie przekroczy 60% prognozowanych dochodów budżetowych i wyniesie 49,11% w 2011 r., 58,09% w 2012 r. i 58,31% w 2013 r.

Z symulacji wskaźników spłat zadłużenia obowiązujących od 2014 r. wynika, że poziom spłat zobowiązań Miasta w latach 2014 - 2031 będzie kształtował się poniżej dopuszczalnego indywidualnego limitu spłat i tym samym spełnia warunki określone w art. 243 cytowanej ustawy o finansach publicznych.

Z powyższych względów, prognozowane przez Miasto Szczecin obciążenie budżetu emisją obligacji, zgodnie z art. 169 i art. 170 wymienionej ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, należy uznać za dopuszczalne.

Na podstawie przedłożonej przez Prezydenta informacji finansowej sporządzonej na okres spłaty łącznej kwoty długu publicznego Miasta, uwzględniającej zobowiązanie wynikające z opiniowanej emisji obligacji uruchamianej na wyżej wymienionych warunkach finansowych. Skład Orzekający pozytywnie zaopiniował możliwość wykupu obligacji.

Równocześnie wskazuje się, że przedstawione warunki regulowania zobowiązań zostały określone przy założeniu, że w następnych latach zostaną osiągnięte prognozowane przez Miasto dochody, a zadłużenie nie wzrośnie w znaczący sposób.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

 


Przewodnicząca Składu Orzekającego

Anna Suprynowicz

Załączniki:

udostępnił: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2011/07/27, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/21 14:58:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/21 14:58:35 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2011/07/27 11:41:15 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2011/07/27 11:37:32 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2011/07/27 11:22:35 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2011/07/27 11:20:13 nowa pozycja