Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Wieloletniej Prognozy Finansowej 2011

Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta Szczecin na lata 2011-2035 z dnia 6.05.2011 r.

UCHWAŁA NR LXXII/249/2011
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 6 maja 2011 r.

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta Szczecin na lata 2011 - 2035.

Na podstawie art. 13 pkt 10 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
  2. Mieczysław Kus - Członek
  3. Janusz Jarosz - Członek

po rozpatrzeniu przyjętej przez Miasto Szczecin zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2045,

pozytywnie

opiniuje prawidłowość planowanej kwoty długu na lata 2011 - 2035 wynikającej z zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta.

Uzasadnienie

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2045 została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 21 kwietnia 2011 r.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej była wynikiem w szczególności zmian w zakresie: wieloletnich programów, projektów i zadań finansowanych ze środków własnych, ze środków europejskich i innych zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta. Dokonano również zmian wartości przychodów z tytułu kredytów w latach 2011-2012. Nieznacznych zmian dokonano również w planowanej kwocie długu na lata 2011 - 2035, tj. w 2011 r. kwota długu uległa zwiększeniu o kwotę 5 500 000 zł, natomiast w pozostałym okresie - zmniejszeniu.

Analizy prognozy kwoty długu Skład Orzekający dokonał na podstawie przedłożonej uchwały Nr VII/109/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2045. Podstawą wydania opinii jest ocena prawidłowości planowanej kwoty długu, a w szczególności poziomu kształtowania się wskaźników zadłużenia w okresie spłaty długu.

Prognoza kwoty długu została opracowana dla lat 2011 - 2035, tj. na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycję przepisów art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078) indywidualny wskaźnik wyznaczający dopuszczalny poziom zadłużenia (relacja wynikająca z przepisów art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) będzie obowiązywał od 2014 roku. Natomiast, na podstawie art. 121 ust. 7 w związku z art. 85 pkt 3 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, do 2013 roku będą obowiązywać wskaźniki zadłużenia, o których mowa w art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, czyli wskaźniki 15% i 60%. Przy obliczaniu ww. wskaźników, stosuje się wyłączenia, gdy dług zaciągnięto w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE lub z bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa EFTA.

Z przedmiotowej prognozy wynika, ze obowiązujące w latach 2011 - 2013 wskaźniki, które uległy mało istotnym zmianom, po uwzględnieniu wyłączeń dotyczących kredytów, pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE nie przekroczą 15% łącznej kwoty przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów, pożyczek i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem oraz 60% łącznej kwoty długu na koniec roku do dochodów ogółem.

Prognozowane przez Miasto obciążenie budżetu długiem publicznym w latach 2011-2013, wynikającym z wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z art. 169 i art. 170 wymienionej ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, należy uznać za dopuszczalne. Niemniej jednak zwraca się uwagę, iż przy nieuwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w ust. 3 art. 170 ustawy o finansach publicznych wskaźnik długu zostanie przekroczony w latach 2012 i 2013 i wyniesie odpowiednio 62,0% i 61,4%.

Ponadto wieloletnia prognoza finansowa zawiera dane o kształtowaniu się wskaźnika, o którym mowa w przepisach art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, ze w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Z symulacji wskaźników spłat zadłużenia wynika, iż zarówno w latach 2011 — 2013 (podawanych informacyjnie), jak również od roku obowiązywania, tj. od 2014 r. poziom spłat zobowiązań Miasta będzie się kształtował poniżej dopuszczalnego indywidualnego limitu spłat i tym samym spełnia warunki określone w art. 243 cytowanej ustawy o finansach publicznych.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.
 

 

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Anna Suprynowicz

Załączniki:

udostępnił: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2011/05/16, odpowiedzialny/a: dyrektor Biura, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/21 15:04:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/21 15:04:07 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2011/05/16 14:52:36 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2011/05/16 14:50:18 nowa pozycja