Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Wieloletniej Prognozy Finansowej 2011

Opinia RIO sprawie przedłożonego projektu uchwały Miasta Szczecin o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2045

UCHWAŁA NR CXLIV/467/2010
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 13 grudnia 2010 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Miasta Szczecin o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2045.

        Na podstawie art. 13 pkt 12 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 1 Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

1. MieczysławKus - Przewodniczący
2. Urszula Głod-van de Sanden - Członek
3. Janusz Jarosz - Członek

pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały Miasta Szczecin w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2045.

Uzasadnienie

        Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2045 został przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 15 listopada 2010 r.
        Przedłożony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej spełnia wymogi przepisów art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020), określa dla każdego roku:
1) dochody bieżące i dochody majątkowe (w tym dochody ze sprzedaży majątku);
2) wydatki bieżące (w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia), wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z funkcjonowaniem organów Miasta i wydatki majątkowe (w tym wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia);
3) wynik budżetu;
4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
5) przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
6) kwotę długu, w tym relacje, o których mowa w art. 169-170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 i Nr 161, poz. 1277) w zw. z art. 85 pkt 3 i art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078), oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
7) objaśnienia przyjętych wartości.

        W załączniku do uchwały o planowanych i realizowanych przedsięwzięciach, zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:
1) nazwę i cel;
2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
4) limity wydatków w poszczególnych latach;
5) limity zobowiązań.
        Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na okres do roku 2045, tj. okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla każdego z przedsięwzięć w poszczególnych latach, co spełnia wymogi art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
        Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządzono na okres do roku 2045, tj. okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, co spełnia wymogi art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
        Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Miasta, zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Miasta.
        Upoważnienia do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3) do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2;
- są zgodne z przepisami art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
        Wieloletnia prognoza finansowa zawiera informację o stosunku relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłaty rat kredytów i pożyczek (wraz z należnymi odsetkami), wykupu papierów wartościowych emitowanych (wraz z należnymi odsetkami) oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu do średniej arytmetycznej relacji obliczonej dla ostatnich trzech lat do dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, co jest wymagana przepisami art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.
        Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.
        Niniejsza opinia, na podstawie art. 230 ust. 3, w zw. z art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, podlega publikacji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn/zm.).

 

Przewodniczący Składu Orzekającego

Mieczysław Kus

Załączniki:

 • UCHWAŁA NR CXLIV/467/2010 (.pdf, 444 KB)
  udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta,
  odpowiedzialny(a): Iwona Bobrek,
  wytworzono: 2023/04/21,
  opublikował(a): Kamila Sander,
  dnia: 2023/04/21 15:02:47.
udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2011/05/05, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/21 15:02:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/21 15:02:25 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2011/05/05 08:48:43 nowa pozycja