Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Konkursy

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ BUDOWY PARKU WODNEGO PN."FABRYKA WODY - NOWA GONTYNKA" W SZCZECINIE


Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem wystawy pokonkursowej informujemy, że uczestnicy konkursu, którzy złożyli prace konkursowe w I etapie konkursu mogą odebrać swoje prace w terminie od 3 stycznia do 3 marca 2017 r. w godz. 8.00 - 15.00 w pokoju 202 Urzędu Miasta Szczecin za okazaneim pokwitowania złożenia pracy konkursowej.


Szanowni Państwo,                       

Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Parku Wodnego pn."Fabryka Wody – Nowa Gontynka".

Uroczystość odbędzie się w dniu 25 listopada 2016 r. (piątek) o godzinie 13.00 w Sali Sesyjnej Rady Miasta Szczecin przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecinie.

Jednocześnie informujemy, że wystawa prac konkursowych po uroczystości ogłoszenia wyników zostanie przeniesiona do foyer starej filharmonie (I piętro gmachu Urzędu, nad Salą Sesyjną) i będzie otwarta od 28 listopada 2016 r. do 02 stycznia 2017 r. w godz. 8.00 – 15.00.


 

Szanowni Państwo,

Sąd  konkursowy, nawiązując do ogłoszonych zaleceń do uwzględnienia w II etapie konkursu, informuje, że w pracach konkursowych opracowywanych w II etapie dopuszczalna jest zmiana projektu względem koncepcji zaproponowanej w I etapie konkursu. Oznacza to, że może ulec zmianie przebieg granicy opracowania projektu zagospodarowania terenu i obiektu Parku Wodnego, plan zagospodarowania terenu, bądź jego część, a także proponowane rozwiązania architektoniczne, przy jednoczesnym respektowaniu zapisów Regulaminu konkursu, planu miejscowego i zaleceń Sądu konkursowego.


Szanowni Państwo,

Sąd konkursowy dokonując oceny prac konkursowych sformułował zalecenia do uwzględnienia w pracach konkursowych opracowywanych w II etapie konkursu. Link poniżej:

Zalecenia Sądu konkursowego dotyczące prac w II etapie konkursu

Prace zakwalifikowane do II etapu konkursu

Szanowni Państwo,

Informujemy, że do I etapu konkursu wpłynęło 13 prac konkursowych. Powołany przez Zamawiającego Sąd konkursowy dokonał oceny złożonych prac na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie konkursu i zakwalifikował do II etapu prace konkursowe o następujących numerach:

 • 003436
 • 962677
 • 866998
 • 578759
 • 110711

Dziękujemy wszystkim zespołom projektowym, które złożyły prace w I etapie konkursu i zapraszamy do składania prac konkursowych uczestników dopuszczonych do II etapu.

Szanowni Państwo,

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania uczestników konkursu dotyczące prac konkursowych. Odpowiedzi zostały zamieszczone w zakładce "Pytania" poniżej.


Szanowni Państwo, 

Zamawiający dopuścił do udziału w konkursie i zaprosił do składania prac konkursowych następujących uczestników:

L.p.

Nazwa uczestnika

Adres

1

Studio A Pracownia Architektoniczna S.c.
Marek Pakuła, Marzena Pakuła

ul. Bęczkowska 62A
25-411 Kielce

2

Ultranet Sp. z o.o.

ul. Strzegomska 138
54-429 Wrocław

3

Open Architekci Sp. z o.o.

ul. Pilicka 27 lok. 1
02-613 Warszawa

4

Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o.;
Ardema Sp. z o.o. S. k.;
NTW Jarosław Stec

ul. Zamieniecka 46
04-158 Warszawa

5

DreamWorlds Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Obrzeżna Północna 17b
41-400 Mysłowice

6

Paweł Tiepłow - Pracownia Projektowa

ul. Osowska 27 m.5
04-302 Warszawa

7

ETC Architekci Sp. z o.o. Sp. k.

al. Wiśniowa 36a
53-137 Wrocław

8

Piotr Płaskowicki & Partnerzy Architekci

ul. Wąchocka 1L
03-934 Warszawa

9

Biuro Architektoniczne Makowski & Sołdek

ul. Kaszubska 4 OF/U3
70-403 Szczecin

10

Metropolis Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Narutowicza 12
70-240 Szczecin

11

Orłowski, Szymański - Architekci Sp. j.

ul. Radogoska 9B
71-607 Szczecin

12

C+HO aR Aleksandra Wachnicka Paweł Wachnicki s.c.

ul. Narutowicza 14B/11
70-240 Szczecin

13

Pracownia Architektoniczna Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek

ul. Waryńskiego 21/2
63-400 Ostrów Wlkp.

14

Consultor Sp. z o.o.

ul. Pietrusińskiego 19
61-418 Poznań

15

ASPA Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Zielonego Dębu 6
51-621 Wrocław

16

MD Polska Sp. z o.o.

ul. Kazimierska 1/13
71-043 Szczecin

17

Barysz Point Line Sp. z o.o.

ul. Norwida 56
43-100 Tychy

18

Menis Arquitectos SLP

ul. Peuerta Canseco 35, 2B, 38003 Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania

19

OVO Grąbczewscy Architekci Oskar Grąbczewski

ul. Małopolska 2/4
40-737 Katowice

20

Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj

ul. Mickiewicza 118/5
71-140 Szczecin

21

Pracownia Projektowa Akcent S. c.
Romuald Saczewa, Leszek Świątek

ul. Obotrycka 14B
71-684 Szczecin

22

MXL 4 Sp. z o.o.

al. Bohaterów Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin

 
 
 
Szanowni Państwo,
 
Z uwagi na weryfikację przez Zamawiającego złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie informujemy – zgodnie z Rozdziałem V pkt II pkt 2) Regulaminu konkursu – o zmianie terminu zawiadomienia uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie. Informacja o dopuszczeniu uczestników zostanie podana do 28 czerwca 2016 r. na stronie konkursu.
 
18/05/2016    S94    - - Usługi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta 

Polska-Szczecin: Usługi projektowania architektonicznego

2016/S 094-169814

Ogłoszenie o konkursie

Niniejszy konkurs jest objęty przepisami: dyrektywy 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Szczecin, Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej
Osoba do kontaktów: Anna Bednarz
70-456 Szczecin
POLSKA
Tel.: +48 914245054
E-mail: konkursgontynka@um.szczecin.pl
Faks: +48 914245586

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.szczecin.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50547.asp

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
1.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
1.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot konkursu/opis projektu

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana konkursowi/ projektowi przez instytucję zamawiającą/ podmiot zamawiający:
Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy parku wodnego pn. Fabryka Wody – Nowa Gontynka w Szczecinie.
II.1.2)Krótki opis:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników, przeznaczonej do realizacji, koncepcji architektonicznej budowy Parku Wodnego pn. Fabryka Wody – Nowa Gontynka w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do wybranych przez Sąd Konkursowy prac – na zasadach określonych w Regulaminie konkursu.
II.1.3)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71220000

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Kryteria kwalifikacji uczestników:
I. Uczestnicy konkursu:
Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także ww. podmioty występujące wspólnie, spełniające wymagania określone w Regulaminie konkursu, które złożą w odpowiednim terminie wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z niezbędnymi załącznikami określonymi w Regulaminie konkursu.
II. Wymagania uczestnictwa w konkursie:
1. O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy spełniają wymagania dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania wymagania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania wymagania;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadania w składzie zespołu:
a) projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, który wykonał jako autor, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego:
a1) obiektu użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 5 000 m² oraz
a2) obiektu, którego integralną częścią jest basen (sportowy lub rekreacyjny);
Wymóg zostanie uznany za spełniony, bez względu na to, czy projektant wykonał usługi (a1 i a2) w jednym bądź odrębnych zadaniach.
Wymóg zostanie uznany za spełniony, jeżeli obiekty, o których mowa w a1 i a2 zostały zrealizowane.
b) projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, który w okresie ostatnich 10 lat przed dniem wszczęcia konkursu wykonał jako projektant, co najmniej jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu obiektu kubaturowego wraz z basenem/basenami o łącznej powierzchni lustra wody minimum 100 m² wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, oraz
c) projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, który w okresie ostatnich 10 lat przed dniem wszczęcia konkursu wykonał jako projektant, co najmniej jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu obiektu kubaturowego wraz z basenem/basenami o łącznej powierzchni lustra wody minimum 100 m² wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, oraz
d) technologa wody, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie branży sanitarnej, który w okresie ostatnich 10 lat przed dniem wszczęcia konkursu wykonał, co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu projektów w zakresie technologii uzdatniania wody basenowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla basenów o powierzchni lustra wody minimum 100 m² każda, oraz
e) projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza łączenie uprawnień przez więcej niż jedną osobę, tylko pod warunkiem spełnienia przez te osoby, łącznie, wyżej wskazanego warunku. Wszystkie osoby uczestniczące przy realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim, w przeciwnym wypadku Uczestnik udostępni wystarczającą liczbę tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia.
Na podstawie art. 104 ustawy z 7.7.1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2016, poz. 290 t.j.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z 22.12.2015 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
UWAGA:
Uczestnik, który otrzyma w konkursie I nagrodę, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu kserokopii (poświadczonych za zgodność z oryginałem) zaświadczeń o nadaniu uprawnień budowlanych do projektowania osób wskazanych przez Uczestnika do wykonania zamówienia, wydanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, uprawnień budowlanych do projektowania wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub dokumentów równoważnych w przypadku podmiotów zagranicznych.
Dokumenty te, jeżeli nie są wystawione w języku polskim, winny być przedłożone wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika.
Uczestnicy Konkursu z RP oraz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarii, przed podpisaniem umowy z Zamawiającym, zobowiązani są do uzyskania od właściwej izby samorządu zawodowego w Polsce odpowiedniego wpisu umożliwiającego prowadzenie usług na terenie RP tj. wykonywania zawodu architekta (pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z uprawnieniami budowlanymi w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych) zgodnie z wymogami prawa polskiego.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.:
posiadają dostęp do środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN.
2. O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
III. Z konkursu wyklucza się:
1. Uczestników, jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.
2. Uczestników niespełniających wymagań określonych w Regulaminie.
III.2)Informacje dotyczące określonego zawodu

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj konkursu
Otwarty
IV.2)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych
IV.3)Kryteria, które będą stosowane do oceny projektów:
I. Kryteria oceny w I etapie – razem max. 100 pkt:
1. Walory koncepcji urbanistycznej – razem max. 40 pkt, w tym:
1) jakości przestrzenne, atrakcyjność kompozycji urbanistycznej – 10 pkt,
2) wpisanie obiektu w istniejące ukształtowanie terenu – max. 10 pkt,
3) rozwiązanie części rekreacyjnej i basenów zewnętrznych – max. 10 pkt,
4) rozwiązania z zakresu obsługi komunikacyjnej (w tym rozwiązanie i ilość miejsc postojowych) – max. 10 pkt,
2. Walory koncepcji architektonicznej obiektu Parku Wodnego – razem max. 50 pkt, w tym:
1) dyspozycja przestrzenna (bloków funkcjonalnych) z punktu widzenia jakości przestrzennych i użytkowych – max. 15 pkt,
2) rozwiązanie części basenowej wewnętrznej – max. 15 pkt,
3) rozwiązanie komunikacji w obiekcie – max. 10 pkt,
4) zagadnienia etapowania realizacji inwestycji – max. 10 pkt.
3. Koszt realizacji inwestycji (tj. zagospodarowanie terenu min. 3,5 ha, rozwiązania drogowe poza ww. obszarem oraz koszt realizacji części I, IA i II Parku Wodnego) – max. 10 pkt.
II. Kryteria oceny w II etapie – razem max. 100 pkt:
1. Walory koncepcji urbanistycznej – razem max. 35 pkt, w tym:
1) jakości przestrzenne, atrakcyjność kompozycji urbanistycznej, wpisanie obiektu w istniejące ukształtowanie terenu – max. 10 pkt,
2) rozwiązanie części rekreacyjnej i basenów zewnętrznych (atrakcyjność i funkcjonalność rozwiązań) – max. 10 pkt,
3) rozwiązania z zakresu obsługi komunikacyjnej (w tym rozwiązanie i ilość miejsc postojowych) – max. 5 pkt,
4) rozwiązanie elementów małej architektury i terenów zielonych – max. 5 pkt,
5) szacowany zakres niezbędnych prac ziemnych – max. 5 pkt.
2. Walory koncepcji architektonicznej obiektu Parku Wodnego – razem max. 45 pkt, w tym:
1) jakość rozwiązań architektonicznych tj. szlachetność (czystość formalna), atrakcyjność i spójność formy architektonicznej, indywidualne kształtowanie detalu architektonicznego, nadanie obiektowi cech indywidualnych związanych ze Szczecinem np. w kontekście idei „Szczecin_Floating Garden”, związanych z charakterem inwestycji np. „Fabryka Wody – Nowa Gontynka”, będących nawiązaniem do kontekstu przestrzennego itp. – max. 20 pkt,
2) rozwiązania funkcjonalne z punktu widzenia jakości przestrzennych i użytkowych w obiekcie (w tym zagadnienia komunikacji wewnętrznej) – max. 10 pkt,
3) rozwiązanie części basenowej wewnętrznej – atrakcyjność i funkcjonalność rozwiązań (w tym rozwiązania z zakresu technologii basenowej) – max. 10 pkt,
4) rozwiązanie zagadnienia etapowania realizacji inwestycji – max. 5 pkt.
3. Koszt realizacji inwestycji (tj. zagospodarowanie terenu min. 3,5 ha, rozwiązania drogowe poza ww. obszarem oraz koszt realizacji części I i IA Parku Wodnego wraz z zagospodarowaniem tymczasowym terenu w miejscu części II obiektu), wyliczony i podany przez Uczestnika na podstawie rozwiązań projektowych przedstawionych w pracy konkursowej – max. 10 pkt.
4. Wyliczony przez Uczestnika – w nawiązaniu do podanego przez Uczestnika kosztu realizacji inwestycji – koszt wielobranżowej dokumentacji projektowo–kosztorysowej, budowlanej i wykonawczej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji w zakresie określonym w Regulaminie konkursu, na poziomie nie przekraczającym 5,3 % kosztu realizacji inwestycji, podanego w pracy konkursowej – max 10 pkt.
Podana w Rozdziale I, pkt V, pkt 3 Regulaminu konkursu kwota „Maksymalnego kosztu wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, budowlanej i wykonawczej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji dla części I i IA” stanowi maksymalną kwotę zabezpieczoną przez Zamawiającego na poczet wszelkich prac projektowych i czynności Projektanta, niezbędnych do realizacji inwestycji, przy uwzględnieniu ewentualnej, nie dającej się przewidzieć na dzień rozstrzygnięcia konkursu, konieczności wykonania zleceń uzupełniających, w granicach określonych ustawą Pzp.
IV.4)Informacje administracyjne
IV.4.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający:
IV.4.2)Warunki otrzymania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 14.6.2016 - 15:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.4.3)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Data: 14.6.2016 - 15:00
IV.4.4)Data wysłania zaproszeń do udziału w konkursie do zakwalifikowanych kandydatów
Data: 21.6.2016
IV.4.5)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.5)Nagrody i sąd konkursowy
IV.5.1)Informacje o nagrodzie(nagrodach):
Zostanie przyznana nagroda (nagrody): tak
Ilość i wartość przyznawanych nagród: Nagrodami w konkursie są:
1. nagrody pieniężne:
1) I nagroda – 70 000 PLN brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych),
2) II nagroda – 40 000 PLN brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych),
3) trzy wyróżnienia po 30 000 PLN brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych),
2. zaproszenie do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Uczestnika, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą (I nagroda)
IV.5.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników
Terminy przyznania nagród:
1. Nagrody pieniężne będą wypłacane przez Zamawiającego w terminie do 30 dni (nie krótszym niż 15 dni) od dnia ustalenia wyników konkursu z zastrzeżeniem, iż termin ten może zostać wydłużony w przypadku wniesienia odwołań przez Uczestników, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań.
2. Zamawiający w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty ustalenia wyników konkursu zaprosi autora najlepszej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji, z zastrzeżeniem, iż termin ten może zostać wydłużony w przypadku wniesienia odwołań przez Uczestników, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań.
IV.5.3)Zamówienia po konkursie
Każde zamówienie na usługi następujące po konkursie zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.5.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej /podmiotu zamawiającego: tak
IV.5.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego
1. arch. Ryszard Jurkowski
2. arch. Ireneusz Lech
3. arch. Marek Sietnicki
4. arch. Jarosław Bondar
5. mgr Iwona Miller-Rutkowska
6. arch. Anna Nawacka-Górzeńska

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
I. Oświadczenia i dokumenty składane w celu wykazania spełniania wymagań udziału w konkursie oraz braku podstaw do wykluczenia:
1. Każdy z Uczestników w celu wykazania spełniania wymagań udziału w konkursie oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale II pkt II Regulaminu konkursu ma obowiązek złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu:
1) oświadczenie o spełnianiu wymagań udziału w konkursie, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu (oświadczenie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). W przypadku składania wspólnego wniosku ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu Uczestników oraz
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu (oświadczenie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Uczestnika). W przypadku składania wspólnego wniosku ww. oświadczenie składa każdy z Uczestników we własnym imieniu.
2. Wykonawca składając oświadczenia wskazane w pkt I może posłużyć się formularzem Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanym dalej JEDZ). JEDZ sporządza się zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. JEDZ musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
II. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
1. Zamawiający wymaga, aby Uczestnik przedłożył następujące dokumenty:
1) wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu w przypadku składania wspólnego wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie należy złożyć jeden dokument;
2) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w rozdziale IV pkt I pkt 3 Regulaminu lub w przypadku składania wspólnego wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie.
2. Ww. dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
III. Potwierdzenie spełniania wymagań po zaproszeniu do negocjacji:
W celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w Regulaminie konkursu, Zamawiający po zaproszeniu do negocjacji w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki od Uczestnika, który otrzyma I NAGRODĘ w konkursie, będzie wymagał przedłożenia dokumentów zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy Pzp.
IV. Przewidywane terminy składania prac konkursowych:
1. Ostateczny termin składania prac konkursowych w I etapie przez Uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie do 6.9.2016 do godziny 15:00.
2. Ostateczny termin składania prac konkursowych w II etapie przez Uczestników dopuszczonych do udziału w II etapie konkursu do 15.11.2016 do godziny 15:00.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Terminy na wnoszenie środków ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13.5.2016
 
 
 

Ogłoszenie dodatkowych

informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub

sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Szczecin, Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej
Osoba do kontaktów: Anna Bednarz
70-456 Szczecin
POLSKA
Tel.: +48 914245054
E-mail: konkursgontynka@um.szczecin.pl
Faks: +48 914245586

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.szczecin.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50547.asp

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej
 

1.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne


 

1.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających

Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: nie

 

II.1)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 094-169814 z dnia: 18/05/2016 (dd/mm/rrrr)

II.2)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

13/05/2016

III. Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się

zmieniany tekst:

Sekcja III.1) dział II pkt 1. ppkt 4)

Zamiast:

"4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.: posiadają dostęp do środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN."

Powinno być:

"4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.: posiadają dostęp do środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN."

IV. Data wysłania niniejszego ogłoszenia :

25/05/2016 (dd/mm/rrrr) - ID:2016-066337

 


Załączniki:


Wyjaśnienia treści SIWZ

Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 25.11.2016 r. w Sali Sesyjnej Rady Miasta Szczecin w budynku Urzędu Miasta Szczecin odbyło się ogłoszenie wyników i rozstrzygnięcie Konkursu naopracowanie koncepcji architektonicznej budowy Parku Wodnego pn. "Fabryka Wody – Nowa Gontynka" w Szczecinie.

Zgodnie z Regulaminem konkursu Sąd Konkursowy w składzie:

Przewodniczący Sądu Konkursowego:

 1. arch. Ryszard Jurkowski – Stowarzyszenie Architektów Polskich - Oddział Katowice

Członkowie Sądu Konkursowego:

 1. arch. Ireneusz Lech – Stowarzyszenie Architektów Polskich - Oddział Szczecin
 2. arch. Marek Sietnicki – Stowarzyszenie Architektów Polskich - Oddział Szczecin
 3. arch. Jarosław Bondar – Architekt Miasta, Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej
 4. mgr Iwona Miller-Rutkowska – Dyrektor Biura ds. Zamówień Publicznych
 5. arch. Anna Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta,

dokonał oceny prac konkursowych złożonym w II etapie konkursu w oparciu o kryteria wskazane w Regulaminie konkursu.

 

Zamawiający przyznał następujące nagrody:

I NAGRODA – 70 000,00 zł brutto oraz zaproszenie do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej polegające na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

– praca nr 11 (numer nadany przez uczestnika: 866998)

Liczba uzyskanych punktów: 464

Autor pracy: DreamWorlds Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Obrzeżna Północna 17b, 41-400 Mysłowice

 

II NAGRODA – 40 000,00 zł brutto

– praca nr 1 (numer nadany przez uczestnika: 110711)

Liczba uzyskanych punktów: 448

Autor pracy: Consultor Sp. z o. o.

ul. Pietrusińskiego 19, 61-418 Poznań

 

WYRÓŻNIENIE – 30 000,00 zł brutto

– praca nr 9 (numer nadany przez uczestnika: 578759)

Liczba uzyskanych punktów: 382

Autor pracy: Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj

ul. Mickiewicza 118/5, 71-140 Szczecin

 

WYRÓŻNIENIE – 30 000,00 zł brutto

– praca nr 8 (numer nadany przez uczestnika: 003436)

Liczba uzyskanych punktów: 378

Autor pracy: ETC Architekci Sp. z o. o. Sp. k.

al. Wiśniowa 36a, 53-137 Wrocław

 

WYRÓŻNIENIE – 30 00,00 zł brutto

– praca nr 10 (numer nadany przez uczestnika: 962677)

Liczba uzyskanych punktów: 316

Autor pracy: Metropolis Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin

Arkusz oceny prac

Autorzy prac konkursowych


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2016/05/18
udostępnił: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, wytworzono: 2016/05/18, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Bednarz, dnia: 2017/01/02 10:47:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Bednarz 2017/01/02 10:47:25 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/11/29 10:11:51 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/11/28 14:29:05 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/11/28 14:25:26 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/11/17 10:54:45 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/11/17 10:54:16 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/10/06 08:02:09 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/10/06 08:01:30 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/09/21 12:02:08 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/09/21 10:55:21 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/09/21 10:54:54 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/09/20 09:04:54 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/07/22 11:48:00 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/07/22 11:46:56 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/06/24 15:00:45 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/06/24 14:43:52 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/06/24 14:33:10 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/06/24 14:32:28 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/06/24 14:00:42 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/06/20 13:03:39 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/06/20 12:58:37 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/05/25 08:44:15 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/05/18 10:21:36 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/05/18 09:41:51 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/05/18 09:41:00 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/05/16 10:44:41 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/05/09 08:35:00 nowa pozycja