Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Zestaw odpowiedzi nr 2 na pytania dotyczące konkursu


ZESTAW ODPOWIEDZI NR 2 NA PYTANIA DO KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ BUDOWY PARKU WODNEGO PN."FABRYKA WODY – NOWA GONTYNKA"

 

Pytanie 1: Czy jeśli mowa w wytycznych o zagospodarowaniu min. 3,5 ha terenu elementarnego S.D.1001.US.UC a cały teren ma ponad 7 ha to możemy zagospodarować tylko obszar wynikający z rozkładu podanej funkcji  a resztę terenu oddzielić (np. podział terenu na dwie części) czy powinniśmy przedstawić zagospodarowany teren w całości, bez podziałów terenu na Park Wodny i teren zielony niezagospodarowany?

Odpowiedź: W opracowaniu konkursowym w I etapie należy przedstawić rozwiązania zagospodarowania terenu na całym obszarze opracowania konkursowego, określonym na załączniku nr 7 (zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu – rozdział I pkt IV, ppkt 5.1), w tym m.in. proponowane, docelowe zagospodarowanie terenów oznaczonych literami A i B na załączniku nr 7. Ponadto opracowanie musi przedstawiać:

- linię określającą zakres opracowania projektu zagospodarowania terenu w II etapie konkursu, tj. min. 3,5 ha terenu związanego bezpośrednio z budową Parku Wodnego w ramach terenu elementarnego S.D.1001.US.UC w MPZP – z uwzględnieniem niezbędnych zmian w obszarze terenów elementarnych dróg – z zaznaczeniem części I, IA i II obiektu Parku Wodnego jako etapów realizacji inwestycji,

- linię określającą zakres opracowania projektu obiektu Parku Wodnego w części I, IA w II etapie konkursu.

 

Pytanie 2: Na stronie 57 Regulaminu (Tabela 4) mamy opis: zespół basenów zewnętrznych ale tyczy się to zespołu basenów wewnętrznych (punkty od 1 do 13)? Następnym podpunktem Tabeli 4 jest opis: Zespół basenów zewnętrznych (jeszcze raz) od punktu 1 do 4. Proszę o potwierdzenie.

Odpowiedź: Tak, punkty od 1 do 13 dotyczą basenów wewnętrznych. Powtórzone dalej w podpunkcie „Zespół basenów zewnętrznych" punkty od 1 do 4 dotyczą basenów zewnętrznych.

 

Pytanie 3: Czy nie ma przeciwwskazań, aby budynek Parku Wodnego (część I basenowa i część IA kulturalno-rozrywkowa) była oddzielnymi budynkami przy odpowiednim opracowaniu funkcji? Tj. budynek Parku Wodnego nie musi być jedną, wielką zwartą bryłą? 

Odpowiedź: Praca konkursowa powinna być zgodna z zapisami MPZP (§7 ust. 3 pkt 7) lit. c), tj. zapewnienie co najmniej 13000 m2 powierzchni zabudowy głównego obiektu kubaturowego parku wodnego. Część kulturalno-rozrywkowa nie może być oddzielnym budynkiem.

 

Pytanie 4: Zgodnie z zapisem z Rozdziału l pkt III ppkt 7 „Po zakończeniu l etapu konkursu, Sąd Konkursowy może podać zalecenia i wytyczne projektowe, które będą wiążące dla II etapu”. Czy Organizator przewiduje możliwość wniesienia pytań do przedstawionych zaleceń i wytycznych? Jeśli tak, to w jakim terminie?

Odpowiedź: Nie

 

Pytanie 5: Strona 5 regulaminu, mówi że: „części l i la parku wodnego będą realizowane w ramach jednego zadania inwestycyjnego, przy czym obydwie części powinny być zaprojektowane jako niezależne, w sposób umożliwiający ich oddzielne kosztorysowanie, realizację i funkcjonowanie w okresie eksploatacji". Czy ten zapis wyklucza stworzenie wspólnego wejścia i holu dla obu części?

Odpowiedź: Nie wyklucza.

 

Pytanie 6: Zgodnie z zapisami z Rozdziału VII pkt l ppkt 2, ul. Sczaniecka i ulica 1-go Maja są przewidziane do przebudowy, mają powstać chodniki, pas dzielący jezdnię, trasa tramwajowa, ścieżki rowerowe. Czy rozbudowy te należy uwzględnić w koncepcji l etapu? Jeśli tak, to czy Organizator posiada wytyczne dotyczące szerokości chodników, dróg rowerowych, pasa rozdzielającego jezdnie? Czy Organizator posiada projekt przebudowy lub schemat nowego przebiegu Ulicy 1-go Maja, którą należy poszerzyć o drugą jezdnię i trasę tramwajową?

Odpowiedź: Inwestor nie posiada projektu przebudowy dróg w obszarze opracowania konkursowego. Należy założyć, że drogi zostaną przebudowane zgodnie z MPZP. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu – rozdział I pkt IV, ppkt 5.1) f) – w opracowaniu konkursowym w I etapie należy przedstawić rozwiązania uwzględniające niezbędne zmiany w obszarze terenów elementarnych dróg wynikające z pracy konkursowej, tj. wjazdy/zjazdy, doprowadzenie niezbędnej infrastruktury, itp.

 

Pytanie 7: Zgodnie z zapisami MPZP „Na obszarze nie mniejszym niż 3,5ha stanowiącym jedną całość, obowiązuje realizacja parku wodnego z bogatym programem usług towarzyszących z zapewnieniem: 5) przeznaczenia do 30% powierzchni użytkowej budynku głównego parku wodnego na lokalizację gastronomii, biur w tym administracji parku wodnego, pokoi gościnnych, sal konferencyjnych, usługi typu fryzjer, dzienna opieka nad dziećmi itd., a także lokalizacji sklepów o łącznej powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 300mkw”. Jak należy traktować część kulturalno-rozrywkową, czy jej przeznaczenie nie zalicza się do funkcji, których maksymalnie może być 30% powierzchni użytkowej całości? Łączna powierzchnia części kulturalno-rozrywkowej oraz pomieszczeń gastronomicznych i administracyjnych z programu części l budynku przekroczy 30% całości.

Odpowiedź: Część kulturalno-rozrywkową nie zalicza się do funkcji, których maksymalnie może być 30% powierzchni użytkowej całości.

 

Pytanie 8: Zgodnie z zapisem z Rozdziału VII pkt l ppkt 2, Organizator definiuje liczbę miejsc parkingowych następująco: „Realizację zabudowy na obszarze opracowania konkursowego warunkuje się umieszczeniem na terenie przedsięwzięcia odpowiedniej dla jego prawidłowego funkcjonowania ilości miejsc postojowych, którą określa się na poziomie 300 miejsc postojowych dla samochodów, w tym 12 wydzielonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych oraz 4 dla autokarów - w odniesieniu do terenu min. 3,5ha w obszarze znajdującym się w zakresie projektu budowlanego. Natomiast zgodnie z zapisami MPZP w §7 pkt 5 ppkt „6) obowiązuje lokalizacja minimum 2 miejsca dla autokarów; 7} ustala się następujące minimalne wskaźniki miejsc postojowych: a) obiekty rekreacyjno-sportowe – 1 miejsce postojowe/10 użytkowników”. Czy przy projektowaniu miejsc postojowych należy trzymać się wytycznej Organizatora czy wystarczające jest spełnienie wymagań MPZP?

Odpowiedź: Tak, należy stosować się do wytycznych Organizatora.

 

Pytanie 9: Zgodnie z zapisem z Rozdziału IX pkt l ppkt 1, „4) rozwiązania z zakresu obsługi komunikacyjnej (w tym rozwiązanie i ilość miejsc postojowych) - max. 10pkt.” Czy należy przez to rozumieć, że parking o większej liczbie miejsc postojowych będzie oceniany wyżej niż ten spełniający jedynie minimalne wymogi ?

Odpowiedź: Nie, sama ilość miejsc postojowych nie ma wyłącznego wpływu na ocenę. Ocena będzie dokonana zgodnie z przyjętym kryterium, tj. rozwiązanie obsługi komunikacyjnej i ilość miejsc postojowych.

 

Pytanie 10: Zgodnie z zapisem z rozdziału l pkt. IV ppkt. 1 „Granice opracowania konkursowego przedstawiono w załączniku nr 7 do Regulaminu”. We wspomnianym załączniku teren opracowania obejmuje 11 działek (opisanych w tabeli – Zestawienie powierzchni na stronie 21 Regulaminu). Natomiast, w załączniku nr 6 do Regulaminu w zestawieniu działek objętych opracowaniem konkursowym wskazano jedynie 5 działek. Które z zestawień jest właściwe ( definiujące faktyczną granicę opracowania konkursowego)?

Odpowiedź: W załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu określone zostały granice obszaru opracowania konkursowego – 11 działek, natomiast w załączniku nr 6 (program funkcjonalno-użytkowy) określono zakres działek objętych Parkiem Wodnym – 5 działek.

 

Pytanie 11: Na ile osób/szafek należy przewidzieć budynek szatniowo-sanitarny obsługujący baseny zewnętrze?

Odpowiedź: Zakłada się, że na terenie basenów zewnętrznych będzie jednorazowo przebywać około 600 osób. Należy przewidzieć odpowiednią ilość szafek, zgodnie z przepisami.

 

Pytanie 12: Czy kasy i zaplecze obsługujące baseny zewnętrzne ma być wydzieloną strefą w kubaturze budynku głównego? Czy może być to niezależny, wolnostojący budynek?

Odpowiedź: Może być jako budynek oddzielny, nie wliczony w strefę kubaturową budynku głównego. Pozostawia się do decyzji autora pracy konkursowej.

 

Pytanie 13: Skoro budynek szatniowo-sanitarny w okresie zimowym powinien obsługiwać sztuczne lodowisko, czy należy rozszerzyć jego program o pomieszczenia niezbędne do obsługi lodowiska? 

Odpowiedź: Pozostawia się do decyzji autora pracy konkursowej.

 

Pytanie 14: Czy przedstawione w Tabeli 4 w załączniku nr 6 do Regulaminu niecki basenowe należy traktować jako osobne i wydzielone niecki, czy można łączyć poszczególne zespoły basenów w jedną nieckę, z zachowaniem powierzchni poszczególnych stref?

Odpowiedź: Można łączyć. Pozostawia się to do decyzji autora pracy konkursowej. Załącznik nr 6 Regulaminu konkursu nie stanowi programu funkcjonalno-użytkowego w myśl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072, t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129). Są to tylko zalecenia Zamawiającego co do ilości, rodzaju, funkcji oraz wyposażenia stałego wymaganego przy sporządzaniu koncepcji architektonicznej. Wykonawca może zaproponować inne rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne, wpływające na obniżenie kosztów eksploatacji obiektu, ze wskazaniem korzyści płynących z ich zastosowania, szczególnie w obszarze zmniejszenie zużycia energii.

 

Pytanie 15: Czy zbiorniki wodne, w których należy umieścić eksponaty edukacyjne (zgodnie z opisami zawartymi w Tabeli 9 w załączniku nr 6 do Regulaminu) należy liczyć do sumarycznej, minimalnej powierzchni lustra wody?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami MPZP łączna powierzchnia lustra wody basenów rekreacyjnych wewnątrz budynku parku wodnego musi wynosić co najmniej 1400 m2, a łączna powierzchnia lustra wody basenów rekreacyjnych na zewnątrz budynku parku wodnego co najmniej 700 m2.

 

Pytanie 16: Zgodnie z zapisami MPZP zawartymi w §7 pkt 3 ppkt 4 „Zakazuje się zagospodarowania tymczasowego. Ustalenie nie dotyczy zagospodarowania tymczasowego w formie naziemnych urządzeń  sportowych  typu: boisko, sezonowe  lodowisko z dopuszczeniem przekrycia powłokami rozbieralnymi". Jak ten zakaz ma się do konieczności zrealizowania w ramach opracowania  konkursowego, a później w projekcie budowlanym, tymczasowego zagospodarowania terenu obszaru przeznaczonego pod rozbudowę w II etapie?

Odpowiedź: W pracy konkursowej należy przedstawić urządzenie terenu pod rozbudowę w II etapie zgodnie z zapisami MPZP.

 

Pytanie 17: Czy w koncepcji zagospodarowania całego terenu opracowania należy uwzględnić jedynie obiekt Parku Wodnego z obsługującym go parkingiem i elementy zagospodarowania opisane w Tabeli 8 w załączniku nr 6 do Regulaminu? Czy Uczestnik ma zaproponować dodatkowe elementy zagospodarowania, kubatury itp.?

Odpowiedź: Opracowanie konkursowe należy przygotować zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie konkursu oraz zapisami MPZP.

 

Pytanie 18: Na jaką liczbę szafek należy przewidzieć szatnie basenową, szatnię strefy saunowej oraz sportowej?

Odpowiedź: Liczba szafek wynika z liczby uczestników jednorazowo korzystających z obiektu i będzie uzależniona od przyjętych przez Uczestnika rozwiązań funkcjonalnych.

 

Pytanie 19: Czy podana w Tabeli 3 w załączniku nr 6 do Regulaminu, powierzchnia użytkowa hali basenowej jest powierzchnią uwzględniająca niecki basenowe, czy jest to jedynie powierzchnia plaży („wypłytkowana”)? Jeśli jest to łączna powierzchnia, uwzględniająca niecki, to jej powierzchnia wydaje się niedoszacowana. Regulamin daje możliwość zmiany podanych parametrów wielkościowych, ale zwiększenie powierzchni użytkowej może spowodować przekroczenie zakładanego w konkursie budżetu. 

Odpowiedź: Jest to powierzchnia łącznie z powierzchnią lustra wody i wynosi 3600 m2. Ewentualne zwiększanie powierzchni użytkowej nie może spowodować zwiększenia zakładanego w Regulaminie konkursu budżetu inwestycji.

 

Pytanie 20: Prosimy o uściślenie, czy podane w Tabeli 3 w załączniku nr 6 do Regulaminu powierzchnie, są powierzchniami użytkowymi zgodnie z normą PN-ISO 9836:2015-12. Niejednokrotnie w Regulaminie oraz Załącznikach te same powierzchnie opisywane są zamiennie jako użytkowe lub zabudowy.

Odpowiedź: Powierzchnie zabudowy określane są jako minimalne i wynikają bezpośrednio z wymogów określonych w MPZP. Powierzchnie podane w tabeli nr 3 są powierzchniami użytkowymi zgodnie z normą PN-ISO 9836:2015-12. Uczestnik konkursu po własnych analizach może zaproponować zmianę tych parametrów z zastrzeżeniem zapisów punktu 4.2 i 4.3 załącznika nr 6 do Regulaminu oraz MPZP.

 

Pytanie 21: Czy należy przewidzieć możliwość korzystania przez użytkowników basenów zewnętrznych z elementów zagospodarowania strefy zewnętrznej przedstawionych w Tabeli 8 w załączniku nr 3 do Regulaminu?

Odpowiedź: Tak

 

Pytanie 22: Które z elementów zagospodarowania terenu strefy zewnętrznej (przedstawionych w Tabeli 8 w załączniku nr 3 do Regulaminu) należy obligatoryjnie uwzględnić w obszarze szczegółowego opracowania na powierzchni min. 3,5ha? 

Odpowiedź: Załącznik nr 6 Regulaminu konkursu nie stanowi programu funkcjonalno- użytkowego w myśl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072, t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129). Są to tylko zalecenia Zamawiającego co do ilości, rodzaju, funkcji oraz wyposażenia stałego wymaganego przy sporządzaniu koncepcji architektonicznej. Wykonawca może zaproponować inne rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne, wpływające na obniżenie kosztów eksploatacji obiektu, ze wskazaniem korzyści płynących z ich zastosowania, szczególnie w obszarze zmniejszenie zużycia energii.

 

Pytanie 23: Prosimy o uściślenie docelowej powierzchni strefy kulturalno-rozrywkowej etapu la. W opisie programu funkcjonalnego strefy kulturalno-rozrywkowej (str. 63 Regulaminu), widnieje informacja, że strefę tę należy zaprojektować na min. 2000m2 powierzchni użytkowej. Natomiast w Tabeli 2 na stronie 55 powierzchnię części kulturalno-rozrywkowej określono na 2000m2 powierzchni zabudowy.

Odpowiedź: Powierzchnia zabudowy strefy kulturalno-rozrywkowej etapu lA musi być nie mniejsza niż 2000 m2.

 

Pytanie 24: Czy przedstawione w Tabeli 6 w załączniku nr 3 do Regulaminu zjeżdżalnie są zjeżdżalniami całkowicie zewnętrznymi, czy punkt startu i lądowisko należy umieścić w hali basenowej, a jedynie rurę zjazdową na zewnątrz?

Odpowiedź: Są to zjeżdżalnie całkowicie zewnętrzne – start ze strefy zewnętrznej i lądowisko do basenów zewnętrznych.

 

Pytanie 25: Czy istnieje możliwość zwiększenia liczby plansz, na których należy przedstawić opracowanie konkursowe w pierwszym etapie? Obecna ilość znacznie ogranicza sposób przedstawienia wymaganego zakresu.

Odpowiedź: Nie.

 

Pytanie 26: Czy istnieje możliwość zwiększenia liczby stron opisu części opisowej opracowania konkursowego? Obecna ilość znacznie ogranicza zakres materiału, który może być przedstawiony.

Odpowiedź: Nie.

 

Pytanie 27: Czy inwestor dopuszcza zmianę koncepcji zjeżdżalni, inną niż podana w Regulaminie (wg zapisu ze strony 56 Regulaminu o zmianie parametrów powierzchni użytkowych oraz niecek basenowych)? Zmiana dotyczy rodzaju zjeżdżalni lub/i długości.

Odpowiedź: Tak, o ile nie wpłynie to na zmniejszenie ich atrakcyjności. Załącznik nr 6 Regulaminu konkursu nie stanowi programu funkcjonalno-użytkowego w myśl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072, t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129). Są to tylko zalecenia Zamawiającego co do ilości, rodzaju, funkcji oraz wyposażenia stałego wymaganego przy sporządzaniu koncepcji architektonicznej. Wykonawca może zaproponować inne rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne, wpływające na obniżenie kosztów eksploatacji obiektu, ze wskazaniem korzyści płynących z ich zastosowania, szczególnie w obszarze zmniejszenie zużycia energii.

 

Pytanie 28: Czy teren oznaczony literką A jest przeznaczony na parking? (wg zapisu ze strony 22 Regulaminu).

Odpowiedź: Zgodnie z Regulaminem konkursu na terenie oznaczonym literą „A” należy zaprojektować dodatkowe 100 miejsc postojowych. Pozostałe zagospodarowanie pozostawia się do decyzji autora pracy konkursowej.

 

Pytanie 29: Czy jest wskazane, że parking musi być nadziemny?

Odpowiedź: Pozostawia się do decyzji autora pracy konkursowej.

 

Pytanie 30: Czy wejście na boisko wielofunkcyjne (które zimą ma zmieniać funkcje na lodowisko) może znajdować się bliżej projektowanego budynku Parku Wodnego z wejściem pierwszym na teren czy musi znajdować się w części drugiego, niezależnego wejścia na teren Parku Wodnego?

Odpowiedź: Pozostawia się do decyzji autora pracy konkursowej.

 

Pytanie 31: Czy projekt koncepcyjny plansze Etapu 1, będą znane konkurentom w Etapie II? Na ile szczegółowo można przedstawić projekt w Etapie 1?

Odpowiedź: Nie, prace konkursowe złożone w I etapie pozostają anonimowe i niedostępne dla pozostałych uczestników konkursu do rozstrzygnięcia konkursu. Szczegółowość opracowania konkursowego w I etapie określa Regulamin konkursu.

 

Pytanie 32: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje zaplanowanie sklepów na terenie projektowym, czy którakolwiek z części projektowych przewiduje sklepy?

Odpowiedź: Tak, w strefie wejściowej (hol) przewidziana jest strefa małej gastronomii i handlu oraz w części kulturalno-rozrywkowej należy zaprojektować sklepik oraz małą gastronomię  z zapleczem kuchennym przystosowaną do obsługi konferencji.

 

Pytanie 33: Czy planowany parking przewiduje się w jednym obszarze zabudowania, czy też parking może być wydzielony na 2 tereny?

Odpowiedź: Pozostawia się do decyzji autora pracy konkursowej.

 

Pytanie 34: Czy ekspozycja edukacyjna musi znaleźć się w hali basenowej części 1, czy może być na zewnątrz obiektu?

Odpowiedź: Część eksponatów edukacyjnych można umieścić w strefie wejścia lub bezpośrednio na hali basenowej. Część zewnętrzna również powinna być zaopatrzona w eksponaty edukacyjne.

 

Pytanie 35: Ścieżki edukacyjne przewidziane w laboratorium części 1a powinny się łączyć z ekspozycja w budynku z halą basenową?

Odpowiedź: Nie

 

Pytanie 36: W nawiązaniu do Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy parku wodnego pn. „Fabryka Wody - Nowa Gontynka„ w Szczecinie w Regulaminie, którego widnieje zapis mówiący, iż „Zakłada się, że poniższe parametry powierzchni użytkowych oraz niecek basenowych Parku Wodnego, jednak uczestnik konkursu po własnych analizach może zaproponować zmianę tych parametrów i wyposażenia.", zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania i doprecyzowanie zakresu swobody i podporządkowania poszczególnych parametrów pod wizję architektoniczną i potrzeby funkcjonalne projektowanego obiektu:

a) Czy podane w Tabeli 3 w załączniku nr 6 do Regulaminu, wysokości stref są wysokościami obligatoryjnymi, minimalnymi czy jedynie sugestią?

Odpowiedź: Podane wysokości są tylko sugestią. Załącznik nr 6 Regulaminu konkursu nie stanowi programu funkcjonalno-użytkowego w myśl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072, t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129). Są to tylko zalecenia Zamawiającego co do ilości, rodzaju, funkcji oraz wyposażenia stałego wymaganego przy sporządzaniu koncepcji architektonicznej. Wykonawca może zaproponować inne rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne, wpływające na obniżenie kosztów eksploatacji obiektu, ze wskazaniem korzyści płynących z ich zastosowania, szczególnie w obszarze zmniejszenie zużycia energii.
 

b) Czy wysokość poszczególnych stref może w pełni zależeć od projektanta, jego wizji i potrzeb funkcjonalnych?

Odpowiedź: Tak. Załącznik nr 6 Regulaminu konkursu nie stanowi programu funkcjonalno-użytkowego w myśl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072, t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129). Są to tylko zalecenia Zamawiającego co do ilości, rodzaju, funkcji oraz wyposażenia stałego wymaganego przy sporządzaniu koncepcji architektonicznej. Wykonawca może zaproponować inne rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne, wpływające na obniżenie kosztów eksploatacji obiektu, ze wskazaniem korzyści płynących z ich zastosowania, szczególnie w obszarze zmniejszenie zużycia energii.

 

c) Czy możliwym jest umieszczenie fragmentu strefy kulturalno-rozrywkowej w obrębie stref wchodzących w skład części basenowej Parku Wodnego?

Odpowiedź: Zgodnie z MPZP (§7 ust. 3 pkt 7) lit. c) główny obiekt kubaturowy Parku Wodnego musi mieć co najmniej 13000 m2 powierzchni zabudowy. Część kulturalno-rozrywkowa nie może być oddzielnym budynkiem, ale ma stanowić odrębną jednostkę organizacyjną niezależną od Parku Wodnego.

 

d) Zgodnie z zapisami z Tabeli 8 w załączniku nr 6 do Regulaminu, sugeruje się aby Amfiteatr letni rozwiązać w ramach dawnej kaskady wodnej. Jakie orientacyjne rozmiary amfiteatru należy przyjąć jeśli będzie on ulokowany w innym miejscu?

Odpowiedź: Pozostawia się do decyzjiautora pracy konkursowej.
 

e) Czy podane w Tabelach 4-8 w załączniku nr 6 do Regulaminu atrakcje i urządzenia są elementami obligatoryjnymi, minimalnym programem czy jedynie sugestią?

Odpowiedź: Prace konkursowe należy wykonać zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 6 do Regulaminu. Wskazane w programie funkcjonalno-użytkowym wielkości są zalecane (optymalne) i wynikają z analizy ekonomicznej. Zamawiający dopuszcza odstępstwa od zalecanych wartości, przy czym powinny być one pisemnie uzasadnione. Nie dopuszcza się zmiany w zakresie małego basenu sportowego o wymiarach 25 x 12,5 m (wskazanego w poz. 1 Tabeli nr 4 programu funkcjonalno-użytkowego).
 

f) Czy program, parametry wielkościowe i wyposażenie poszczególnych stref może w pełni zależeć od projektanta, jego wizji, doświadczenia i potrzeb funkcjonalnych?

Odpowiedź: Tak, ale z uwzględnieniem zapisów Regulaminu konkursu i MPZP.

 

Pytanie 37: Czy przewiduje się wejście do części zewnętrznej, plażowej bezpośrednio z zewnątrz przez odrębne wejście?

Odpowiedź: Tak

 

Pytanie 38: Czy opisane w tabeli 6. zjeżdżalnie przy basenach zewnętrznych mają być dostępne z dworu tylko latem (max 3 miesiące  tj. zaczynać się na zewnętrznych schodach i kończyć w zewnętrznych basenach otwartych. Czy dopuszcza rozwiązanie z rozsuwanymi ścianami lub dachem, które pozwoliłoby zespół zjeżdżalni lepiej wykorzystywać latem i zimą?

Odpowiedź: Tak, jeżeli nie wpłynie to na zwiększenie budżetu inwestycji określonego w Regulaminie konkursu. Pozostawia się do decyzji autora pracy konkursowej.

 

Pytanie 39: Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie innych bardziej atrakcyjnych zjeżdżalni wewnętrznych i zewnętrznych np. pontonowych typu Family Twister albo zjeżdżalni do wyścigów typu Racer?

Odpowiedź: Pozostawia się do decyzji autora pracy konkursowej.

 

Pytanie 40: W programie strefy saun, która jest strefą bezobsługową umieszczono łaźnię błotną, która wymaga obsługi i planowania zabiegów. Czy inwestor dopuszcza przeniesienie jej w inne miejsce np. do strefy zabiegów SPA?

Odpowiedź: W regulaminie nie założono bezobsługowej strefy saun. Dopuszcza się przeniesienie strefy w inne miejsce.

 

Pytanie 41: Czy inwestor dopuszcza przeniesienie basen solankowego do strefy basenowej ze względu na technologię wody, która powinna być w jednym miejscu. Poza tym basen solankowy nie powinien być przy saunach ze względu na dużą ilość drewna, które w trakcie eksploatacji ulegnie zniszczeniu?

Odpowiedź: Pozostawia się do decyzji autora pracy konkursowej.

 

Pytanie 42: Czy inwestor dopuszcza  programie zespołu saun dodatkowe atrakcje jak np. słoneczne łąki do opalania?

Odpowiedź: Pozostawia się do decyzji autora pracy konkursowej.

 

Pytanie 43: Czy w strefie saun dla osób korzystających z zewnątrz – oprócz sanitariatów z natryskami powinny być udostępnione pomieszczenia z szafkami szatniowymi i przebieralnią?

Odpowiedź: Pozostawia się do decyzji autora pracy konkursowej.

 

Pytanie 44: Czy inwestor określa maksymalną wielkość powierzchni basenów zewnętrznych?

Odpowiedź: Nie

 

Pytanie 45: Wg naszych szczegółowych analiz program inwestorski zawarty w Regulaminie (pow. wody basenowej, wielkość zespołu SPA itp.) wymaga zwiększenia niezbędnej powierzchni netto obiektu dla jego prawidłowego funkcjonowania (pow. plaż hal basenowych, zapleczy szatniowych, technicznych itp.) do min. 19 500 m2 w zakresie części I i IA. To z kolei, przy założeniach bardzo bogatego wyposażenia obiektu (niecki ze stali nierdzewnej, urządzenie do surfingu czy ruchome dno) jest nie do realizacji w zakładanym budżecie 100 000,00 pln netto. Wnosimy zatem o zrewidowanie Państwa założeń dotyczących programu funkcjonalnego, wyposażenia obiektu oraz budżetu, w przeciwnym razie prace konkursowe w relacji program / budżet będą naszym zdaniem albo błędne, albo nieuczciwe.

Odpowiedź: Prace konkursowe należy wykonać zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 6 do Regulaminu. Wskazane w programie funkcjonalno-użytkowym wielkości są zalecane (optymalne) i wynikają z analizy ekonomicznej. Zamawiający dopuszcza odstępstwa od zalecanych wartości, przy czym powinny być one pisemnie uzasadnione. Nie dopuszcza się zmiany w zakresie małego basenu sportowego o wymiarach 25 x 12,5 m (wskazanego w poz. 1 Tabeli nr 4 programu funkcjonalno-użytkowego).

 

Pytanie 46: Czy amfiteatr można zlokalizować w innym miejscu niż istniejący?

Odpowiedź: Pozostawia się do decyzji autora pracy konkursowej.

 

Pytanie 47: Konkurs obejmuje powierzchnię 3,5 ha. Czy należy pozostałą część w ramach pracy konkursowej rozwiązać koncepcyjne czy pozostawić jako wolną od zagospodarowania przestrzeń?

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

 

Pytanie 48: Czy Fabryka Wody etap Ia i II ma stanowić jeden obiekt kubaturowy z Parkiem Wodnym etap I?

Odpowiedź: Tak.

 

Pytanie 49:W załączniku Nr 6 p. 10 dot. programu Części IA jest mowa o powierzchni użytkowej min. 2 000 m2, we wszystkich pozostałych częściach Regulaminu mówi się o powierzchni zabudowy min. 2 000 m2. O pozostałych częściach również jest mowa o powierzchni zabudowy, która sumarycznie ma wynieść min. 13 000 m2. Proszę o sprecyzowanie czy te 13 000 m2 jest powierzchnią zabudowy czy powierzchnią użytkową. Trzeba tutaj nadmienić, że powierzchnia zabudowy 13 000 m2 da powierzchnię użytkową około 50% większą, czyli około 20 000 m2. Przy koszcie inwestycji 100 mln zł i PU 13 000 m2 koszt 1m2 "pod klucz" wyniesie 7.5 tys. zł, co jest kwotą prawidłową. Przy PU 20 000 m2 - odpowiednio 5 tys. zł, co jest kwotą ewidentnie zaniżoną.  Zatem wg mnie 13 000 m2 powinno być powierzchnię użytkową, nie zabudowy. 

Odpowiedź:Wielkości powierzchni określone w pytaniu są minimalnymi powierzchniami zabudowy. Zapis dotyczący powierzchni zabudowy co najmniej 13 000 m2 wynika z MPZP. W odniesieniu do przedstawionych wyliczeń zwraca się uwagę na zapis Regulaminu konkursu określający budżet inwestycji i jego zakres.


udostępnił: , wytworzono: 2016/07/22, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Bednarz, dnia: 2016/07/22 11:34:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Bednarz 2016/07/22 11:34:51 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/07/22 11:30:47 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/07/22 11:27:51 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/07/22 11:23:58 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/07/22 11:22:56 nowa pozycja