Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Zestaw odpowiedzi nr 1 na pytania dotyczące konkursu


ZESTAW ODPOWIEDZI NR 1 NA PYTANIA DO KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ BUDOWY PARKU WODNEGO PN."FABRYKA WODY – NOWA GONTYNKA"

 

Pytanie 1: We are interested in participating on the international competition for an aqua park project. We cannot find the link on your website with the conditions of the architectural competition. We would truly appreciate if you could inform us.

Odpowiedź 1: Konkurs jest prowadzony w języku polskim. Wszelkie informacje na temat konkursu dostępne są na stronie Zamawiającego: www.szczecin.pl/konkursy.

 


Pytanie 2: Chciałam zapytać, czy w związku z faktem iż konkurs na Aquapark w Szczecinie jest konkursem międzynarodowym, dostępny jest regulamin konkursu w języku angielskim?

Odpowiedź 2: Nie ma Regulaminu konkursu w języku angielskim. Konkurs odbywa się w języku polskim.

 


Pytanie 3: We are interested in participating in the tender mentioned above hence want to get more information about the same.

Considering the geographical constraint of personally reviewing the document, I request you to provide us the following details before we buy the document:

  1. List of Items, Schedule of Requirements, Scope of Work, Terms of Reference, Bill of Materials required. 
  2. Soft Copy of the Tender Document through email.
  3. Names of countries that will be eligible to participate in this tender. 
  4. Information about the Tendering Procedure and Guidelines
  5. Estimated Budget for this Purchase 
  6. Any Extension of Bidding Deadline?
  7. Any Addendum or Pre Bid meeting Minutes?

Odpowiedź 3: Konkurs jest prowadzony w języku polskim. Wszelkie informacje na temat konkursu dostępne są na stronie Zamawiającego: www.szczecin.pl/konkursy.

 

Pytanie 4: Zwracam się z prośbą o informację, jaki dokument należy złożyć, aby wykazać spełnienie wymagania dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej. Z regulaminu konkursu wynika, iż Wykonawca powinien posiadać np. dostęp do środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł.

Odpowiedź 4: Zgodnie z Rozdziałem III pkt III Regulaminu konkursu w celu wykazania spełnienia wymagań udziału w konkursie Uczestnik wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie składa wyłącznie oświadczenie tj.:

- oświadczenie o spełnieniu wymagań udziału w konkursie oraz braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.

Zgodnie z Rozdziałem III pkt V oraz Rozdziałem XI pkt V w celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w Regulaminie, Zamawiający po zaproszeniu do negocjacji w postępowaniuprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki od Uczestnika, który otrzyma I NAGRODĘ w konkursie, będzie wymagałprzedłożenia dokumentów zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy PZP tj. w przypadku potwierdzania dostępu do środków finansowych:

- Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w której wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy.

 

Pytanie 5: Pytanie dotyczy dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Prosimy o informacje w jakim momencie Uczestnik konkursu musi wykazać się posiadaniem w składzie zespołu:

„projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, który wykonał jako autor, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego:

a1) obiektu użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 5 000 m2 oraz

a2) obiektu, którego integralną częścią jest basen (sportowy lub rekreacyjny);

Wymóg zostanie uznany za spełniony, bez względu na to, czy projektant wykonał usługi (a1 i a2) w jednym bądź odrębnych zadaniach.

Wymóg zostanie uznany za spełniony, jeżeli obiekty, o których mowa w a1 i a2 zostały zrealizowane.”

czy w momencie składania wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie

czy w momencie składania pracy konkursowej

czy w momencie przyznania uczestnikowi konkursu I nagrody przed zawarciem umowy.

Odpowiedź 5: Zgodnie z Rozdziałem III pkt III Regulaminu konkursu w celu wykazania spełnienia wymagań udziału w konkursie Uczestnik wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie składa wyłącznie oświadczenie, natomiast potwierdzenia dysponowania wymaganą w Regulaminie konkursu kadrą (potencjałem technicznym) Zamawiający będzie żądał na etapie postępowania w trybie z wolnej ręki  tylko od Uczestnika konkursu , który otrzymał I nagrodę.


 

Pytanie 6: W jaki sposób Zamawiający zapewni anonimowość uczestników konkursu w drugim etapie postępowania – zgodnie z zapisem Rozdział I dział III.5 regulaminu konkursu, skoro prace projektowe będą wykonane w oparciu o opracowania wykonane w pierwszym etapie, gdzie doszło do identyfikacji uczestników – zgodnie z zapisem Rozdział I dział IV.8 regulaminu konkursu.

Odpowiedź 6: Od momentu złożenia prac konkursowych w I etapie – przez cały okres trwania konkursu, aż do rozstrzygnięcia konkursu – prace konkursowe są zakodowane, a dane osobowe uczestników składających prace konkursowe pozostają anonimowe.

Zgodnie z zapisami Rozdziału VIII pkt III wraz z pracą konkursową Uczestnik konkursu składa odrębną kopertę opisaną wyłącznie sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą, wewnątrz której należy zamieścić Kartę identyfikacyjną, zawierającą dane uczestnika oraz dowolną sześciocyfrową liczbę rozpoznawczą, która będzie identyczna z liczbą umieszczoną na własnej pracy konkursowej. Koperta w stanie nienaruszonym będzie przechowywana przez Sekretarza Konkursu. Otwarcia koperty dokona Sąd Konkursowy dopiero po rozstrzygnięciu konkursu.

Przyjęte przez Uczestnika liczby rozpoznawcze zostaną w sposób trwały zaklejone, zaszyfrowane przez Sekretarza i zastąpione trwale nową numeracją, która będzie obowiązującym oznaczeniem przez cały czas trwania przewodu Sądu Konkursowego. Z czynności zakodowania prac konkursowych sporządzony zostanie protokół, który zostanie umieszczony w zapieczętowanej kopercie. Kopertę przechowa Sekretarz Konkursu do czasu ogłoszenia wyników konkursu. Powyższa procedura dotyczy prac konkursowy złożonych w I i II etapie konkursu.

Numery prac konkursowych złożonych w I etapie konkursu i zakwalifikowanych do II etapu zostaną rozkodowane przez Sekretarza na podstawie ww. protokołu, a przyjęte przez Uczestnika liczby rozpoznawcze zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej konkursu. Dane osobowe uczestników składających prace konkursowe pozostają anonimowe. Nowa numeracja prac, nadana przez Sekretarza w I etapie konkursu, będzie podana do publicznej wiadomości dopiero w dniu ogłoszenia wyników konkursu.

Po rozstrzygnięciu II etapu konkursu Sąd Konkursowy dokona identyfikacji autorów prac konkursowych w oparciu o numer umieszczony na Karcie identyfikacyjnej.


 

Pytanie 7: Zgodnie z Rozdziałem I, dział IV.7 „Po zakończeniu I etapu konkursu, Sąd konkursowy może podać zalecenia i wytyczne projektowe, które będą wiążące w II etapie konkursu.”

W jaki sposób zostaną przekazane uwagi zespołom zakwalifikowanym do II etapu konkursu, przy zachowaniu warunku anonimowości prac.

Odpowiedź 7: Wytyczne Sądu konkursowego do II etapu konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej konkursu.


 

Pytanie 8: Zgodnie z Rozdziałem X, dział V.3.2 „Sekretarz konkursu, jako jedyny posiada dostęp do danych osobowych Uczestników konkursu i jest odpowiedzialny za zachowanie ich poufności. Prace konkursowe złożone w konkursie pozostają w pełni anonimowe do ogłoszenia wyników II etapu.”

Co należy rozumieć przez pojęcie „posiada dostęp do danych osobowych”?

Czy to dotyczy danych osobowych z etapu składania wniosków jeśli sekretarz i jego zastępca mają mieć dostęp i wiedzę o uczestnikach składających prace konkursowe to w jaki sposób zostanie zachowana zasada anonimowości?

Odpowiedź 8: Sekretarz konkursu oraz Zastępca Sekretarza będą posiadali dostęp do danych osobowych uczestników składających wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Dane osobowe uczestników składających prace konkursowe pozostają anonimowe do dnia rozstrzygnięcia konkursu, w tym również dla Sekretarza konkursu i Zastępcy Sekretarza konkursu.


 

Pytanie 9: Zgodnie z rozdziałem IX, dział III.3 prace konkursowe niespełniające wymagań formalnych, merytorycznych i prawnych, określonych regulaminie, nie będą podlegały dalszej ocenie przez Sąd Konkursowy.

Czy powyższy zapis należy rozumieć, że prace które naruszają w szczególności zapisy Rozdziału I, szał V, Rozdziału VI i Rozdziału VII nie będą podlegały ocenie, tym samym nie mogą otrzymać żadnych punktów zgodnie z kryteriami ocen. Jeżeli nie, co należy rozumieć przez zapis „nie będą podlegały dalszej ocenie przez Sąd Konkursowy”?

Odpowiedź 9: Tak, zgodnie z zapisami Rozdziału XIV pkt II pkt 3 Regulaminu konkursu Zamawiający odrzuca prace konkursowe jeżeli są niezgodne z Regulaminem.


 

Pytanie 10: Czy uczestnicy których prace nie spełniają wyżej opisanych wymagań regulaminu konkursu zostaną wykluczeni z udziału w konkursie zgodnie z Rozdziałem XIV Dział I.2 regulaminu konkursu, a ich prace odrzucone, zgodnie z Rozdziałem XIV dział II.3 regulaminu konkursu.

Odpowiedź10: Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu z konkursu wyklucza się Uczestników jeżeli zajdą przesłanki określone w Rozdziale XIV pkt I pkt 1-2. Natomiast prace konkursowe zostaną odrzucone przez Zamawiającego jeżeli zajdą przesłanki określone w Rozdziale XIV pkt II pkt 1-5.


 

Pytanie 11: W jaki sposób Zamawiający dokona weryfikacji maksymalnej kwoty wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej przewidzianej w Rozdziale I dział V regulaminu konkursu?

Odpowiedź11: Zgodnie z zapisami Rozdziału IX pkt III pkt 1 regulaminu konkursu ocena merytoryczna prac konkursowych będzie dokonywana w oparciu o część opisową, część graficzną i cyfrową pracy konkursowej.

Dodatkowo Sąd Konkursowy może zasięgać opinii ekspertów i rzeczoznawców w specjalnościach związanych z tematem konkursu. Opinia stanowi głos doradczy, który nie bierze udziału w ostatecznej ocenie prac konkursowych.


 

Pytanie 12:  W związku z ogłoszeniem konkursu na ww. opracowanie, wnioskuję o zmniejszenie wskazanej w Regulaminie Konkursu zdolności kredytowej i środków finansowych z 1 000 000,00 zł na wartość 100.000,00 zł. Wskazać należy, iż tak wysoko postawiony warunek w sposób niczym nieuzasadniony utrudnia możliwość złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie wielu Uczestnikom/ Projektantom z bardzo dużym doświadczeniem i w projektowaniu obiektów o podobnym zakresie opracowania. Brak dopuszczenia do złożenia wniosku powoduje niemożność złożenia pracy konkursowej.

Odpowiedź 12: Zamawiający dokonał zmiany zapisów Regulaminu konkursu w Rozdziale II, pktII pkt 1. ppkt 4) o treści:

"4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.: posiadają dostęp do środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN."

zastępując je następującą treścią:

"4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.: posiadają dostęp do środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN."

 

Pytanie 13: Pytanie dotyczy §9 załącznika nr 5 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I SPRAWOWANIE NAZDORU AUTORSKIEGO.

Czy zamawiający przewiduje zapłatę części wynagrodzenia po fazie uzgodnienia koncepcji pokonkursowej i jakiej wysokości?

Odpowiedź13: Zamawiający dopuszczaw tym zakresienegocjacje zapisów umowy z autorem pracy nagrodzonej, z zastrzeżeniem art. 151a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym Zamawiający nie może udzielić zaliczki, jeżeli wykonawca został wybrany w trybie z wolnej ręki.


 

Pytanie 14: W regulaminie konkursu Zamawiający nie zamieścił informacji regulującej możliwość polegania na zasobach innych podmiotów zgodnie z art. 26 Ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164).

Jeżeli zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osobach zdolnych do wykonania Zamówienia oraz zdolności finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, jakie dokumenty będą wymagane aby udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówień?

Odpowiedź 14: Zamawiający nie zamieścił informacji w tym zakresie, gdyż zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164) „Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.”


 

Pytanie 15: Zgodnie z Rozdziałem II, dział II. punkt 3a) Zamawiający w zakresie spełnienia wymagania dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadania w składzie zespołu:

„projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, który wykonał jako autor, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego:

a1) obiektu użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 5 000 m2 oraz

a2) obiektu, którego integralną częścią jest basen (sportowy lub rekreacyjny);”

Czy Zamawiający w zakresie zadania a2) uznałby obiekt w trakcie realizacji jako spełniający powyższy warunek?

Odpowiedź 15: Zgodnie z Rozdziałem II, pkt II ppkt3litera a) „Wymóg zostanie uznany za spełniony, jeżeli obiekty, o których mowa w a1 i a2 zostały zrealizowane.”


 

Pytanie 16: W rozdziale II regulaminu konkursu w pkt II.4) Zamawiający stawia oferentom warunek: „(…)sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. posiadają dostęp do środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł.”

  1. zakładając, że warunek ten ma zabezpieczyć Zamawiającego i gwarantować ciągłość funkcjonowania biura projektowego w okresie pracy nad  projektem, to wymagana kwota wielokrotnie przewyższa krajowe koszty utrzymania biur projektowych w okresie wymaganym na realizację przedmiotu zamówienia,
  2. zakładając, że warunek ten ma umożliwić projektantowi zlecenie opracowań przedprojektowych, opinii, ekspertyz, to również wymagana kwota wielokrotnie przewyższa rynkowe koszty takich opracowań.

Zważywszy powyższe, stoimy na stanowisku, iż przedstawiona przez zamawiającego wymagana kwota środków w dysponowaniu oferentów, nie jest współmierna dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia, toteż nadmiernie ogranicza dostęp oferentów do postępowania i tym samym narusza zasadę uczciwej konkurencji wyrażoną w art. 7 PZP.

W związku z powyższym, wnioskujemy o usunięcie wymogu opisanego w rozdziale II regulaminu w pkt II.4) lub istotne zredukowanie jego wymiaru.

Odpowiedź16: Zamawiający dokonał zmiany zapisów Regulaminu konkursu w Rozdziale II, pktII pkt 1. ppkt 4) o treści:

"4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.: posiadają dostęp do środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN."

zastępując je następującą treścią:

"4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.: posiadają dostęp do środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN."


 

Pytanie 17: Czy po zakończeniu konkursu uczestnik pokrywa koszty budowy czy inwestorem jest Urząd Szczecina?

Odpowiedź 17: Inwestorem jest Gmina Miasto Szczecin.

 

 

Pytanie 18: Czy wniosek o dopuszczenie do konkursu oraz projekt można wysłać przez Internet czy listownie?

Odpowiedź 18: Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie należy złożyć w formie pisemnej.

Wymagania uczestnictwa w konkursie zostały określone w Rozdziale II Regulaminu konkursu.


 

Pytanie 19: Czy wymagany jest model i jeśli tak to w jakiej skali?

Odpowiedź 19: Makieta przedstawiająca rozwiązania bryłowe i elewacyjne obiektu Parku Wodnego w odniesieniu do części I i IA w skali 1:250 wraz z terenem otaczającym będzie wymagana w II etapie konkursu.

Wymagania dotyczące formy opracowania i sposobu prezentacji pracy konkursowej w I i II etapie konkursu zostały określone w Rozdziale VI Regulaminu konkursu.


udostępnił: , wytworzono: 2016/06/02, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Bednarz, dnia: 2016/06/02 10:57:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Bednarz 2016/06/02 10:57:04 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/06/02 10:55:37 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/06/02 10:52:05 nowa pozycja