Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecin na lata 2022 - 2048

UCHWAŁA NR CCXV.473.2021
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecin na lata 2022 - 2048

Na podstawie art. 13 pkt 12 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

  1. Dawid Czesyk - Przewodniczący
  2. Marek Fras - Członek
  3. Anna Suprynowicz - Członek

pozytywnie

opiniuje przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecin.

Uzasadnienie

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecin na lata 2022 - 2048, przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, celem zaopiniowania, opracowany został na okres spłaty długu i realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, zgodnie z wymogami art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Do wieloletniej prognozy dołączono objaśnienia przyjętych wartości, wymagane przepisem art. 226 ust. 2a ustawy, a także załącznik dotyczący planowanych przedsięwzięć z wyszczególnieniem wszystkich elementów przewidzianych w art. 226 ust. 3 ustawy. Wartości przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i projekcie budżetu są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu, co wypełnia dyspozycję art. 229 ustawy. Projekt wieloletniej prognozy finansowej określa dla każdego roku budżetowego wszystkie elementy wymagane art. 226 ust. 1 ustawy, w szczególności relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy. We wszystkich latach objętych prognozą projekt przewiduje spełnienie warunków uchwalania budżetu określonych przepisem art. 242 ustawy.

Jednostka zachowuje jednocześnie relację, o której mowa w art. 243, reglamentującą wysokość spłaty zadłużenia.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Niniejsza opinia, na podstawie przepisów art. 230 ust. 3 w związku z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, podlega opublikowaniu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).

Przewodniczący Składu Orzekającego
Dawid Czesyk

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2021/12/07, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/20 13:15:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/20 13:15:30 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2021/12/07 12:46:19 nowa pozycja