Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
LV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VIII
Data sesji:
2023-12-12 10:00

Transmisje z obrad sesji Rady Miasta

Wyniki głosowań

Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideoPorządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z LIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 7 listopada 2023 r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Uzupełniające wybory ławników na kadencję 2024-2027.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 276/23 (komentarzy: 0) - budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok,
  - 277/23 (komentarzy: 0) - uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
  - 278/23 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowo – Kombatantów” w Szczecinie,
  - 279/23 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – Studzienna” w Szczecinie,
  - 280/23 (komentarzy: 0) - uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2024-2028,
  - 281/23 (komentarzy: 0) - przyznania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. Świętej Trójcy w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  - 282/23 (komentarzy: 0) - przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  - 283/23 (komentarzy: 0) - przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Rodziny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  - 284/23 (komentarzy: 0) - przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  - 285/23 (komentarzy: 0) - przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  - 286/23 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
  - 287/23 (komentarzy: 0) - określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
  - 288/23 (komentarzy: 0) - zamiaru przekształcenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  - 289/23 (komentarzy: 0) - zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie poprzez przeniesienie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  - 290/23 (komentarzy: 0) - zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 67 im. Jana Brzechwy w Szczecinie poprzez zmianę siedziby,
  - 291/23 (komentarzy: 0) - zamiaru przekształcenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Szczecinie,
  - 292/23 (komentarzy: 0) - zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego Nr 77 w Szczecinie poprzez likwidację jednej z lokalizacji (filii) mieszczącej się przy ul. Stołczyńskiej 163 w Szczecinie,
  - 293/23 (komentarzy: 0) - przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na lata 2024-2025",
  - 294/23 (komentarzy: 0) - przyjęcia „Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej w Szczecinie na lata 2024-2028”,
  - 295/23 (komentarzy: 0) - ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Szczecinie na lata 2024 – 2028,
  - 296/23 (komentarzy: 0) - podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym dożywiania w Szczecinie na lata 2024–2028,
  - 297/23 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych,
  - 298/23 (komentarzy: 0) - szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Szczecinie,
  - 299/23 (komentarzy: 0) - uchylająca uchwałę Nr LII/1461/23 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury,
  - 300/23 (komentarzy: 0) - udzielenia bonifikaty od ceny netto niezabudowanej działki gruntu sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ulicy Dzielnicowej 5,
  - 301/23 (komentarzy: 0) - zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych,
  - 302/23 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Prezydenta Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,
  - 303/23 (komentarzy: 0) - szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych, ustalania ceny nieruchomości oraz warunków udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu,
  - 304/23 (komentarzy: 0) - ustalenia przebiegu ul. Profesora Jana Królewskiego zaliczonej do kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
  - 305/23 (komentarzy: 0) - ustalenia przebiegu ul. ks. abpa Kazimierza Majdańskiego zaliczonej do kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
  - 306/23 (komentarzy: 0) - zmiany przebiegu ul. Przyjaciół Żołnierza zaliczonej do kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
  - 307/23 (komentarzy: 0) - zmiany przebiegu ul. Księcia Warcisława I zaliczonej do kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
  - 308/23 (komentarzy: 0) - zmiany przebiegu ul. Wszystkich Świętych zaliczonej do kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
  - 309/23 (komentarzy: 0) - zaliczenia części ul. Czesława Miłosza do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
  - 310/23 (komentarzy: 0) - przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku (z perspektywą do 2040 roku),
  - 311/23 (komentarzy: 0) - oświadczenia o realizacji zobowiązań finansowych wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy pracowników Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie - jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin,
  - 312/23 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Kołbaskowo w zakresie realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego,
  - 313/23 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Dobra w zakresie realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego,
  - 314/23 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Police w zakresie realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego,
  - 315/23 (komentarzy: 0) – skargi na Prezydenta Miasta Szczecin, Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych i Komendanta Straży Miejskiej (skarga z dnia 05.09.2023 r. przystanek Jaśminowa ZUS),
  - 316/23 (komentarzy: 0) – skargi na Prezydenta Miasta Szczecin (z dnia 06 września 2023 roku w sprawie nałożonej dodatkowej opłaty za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania),
  - 317/23 (komentarzy: 0) – skargi na nienależyte wykonanie przez Prezydenta Miasta Szczecin uchwały nr XLI/1123/2022 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 czerwca 2022 r.,
  - 318/23 (komentarzy: 0) - wydłużenia kadencji rad osiedli w Mieście Szczecin,
  - 319/23 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Onyksowa),
  - 320/23 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Tamaryszkowa),
  - 321/23 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Modelarska),
  - 322/23 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Zielone Pole),
  - 323/23 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych,
  - 324/23 (komentarzy: 0) - ustanowienia roku 2024 Rokiem Jacka Nieżychowskiego na terenie Miasta Szczecin.
6. Informacja o podmiotach, w których wykonywana będzie praca wskazana przez sąd w czasie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zamknięcie obrad.