Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Zestawienie zarejestrowanych projektów uchwał

Sesja:
LI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VIII
Data sesji:
2023-06-20 10.00

Transmisje z obrad sesji Rady Miasta

Wyniki głosowań

Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideoPorządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z L zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 23 maja 2023 r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Raport o stanie Gminy Miasto Szczecin za 2022 rok.
5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Miasto Szczecin za 2022 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Szczecin wotum zaufania (projekt nr 143/23 (komentarzy: 0)).
Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
7. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Szczecin.
7.1. Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu miasta za 2022 rok.
7.2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta.
7.3. Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego miasta.
7.4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
7.5. Informacja o stanie mienia komunalnego.
7.6. Stanowisko Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium.
7.7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku (projekt nr 115/23 (komentarzy: 0)).
Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 29
7.8. - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta za rok 2022 (projekt 144/23 (komentarzy: 0)).
Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 29
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 116/23 (komentarzy: 0) - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2023 rok,
Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 117/23 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 118/23 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2023-2027,
Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 119/23 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 120/23 (komentarzy: 0) - zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,
Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 121/23 (komentarzy: 0) - zaliczenia drogi na ulicy Kobaltowej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 122/23 (komentarzy: 0) - uchylenia uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze,
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 123/23 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnych parkingów niestrzeżonych położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin poza drogami publicznymi,
Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 124/23 (komentarzy: 0) - wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 125/23 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy alei Bohaterów Warszawy 47, stanowiącej działkę numer 65/2 z obrębu ewidencyjnego numer 2254,
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 126/23 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu udziału przysługującego Gminie Miasto Szczecin w wysokości 33/10000 w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Jana Matejki 22, stanowiącej działkę numer 8/12 i 20/2 z obrębu ewidencyjnego numer 1031,
Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 129/23 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie przy ul. Mechanicznej, stanowiących działki numer 9/4, 10/4, 11/10 z obrębu ewidencyjnego numer 4173 oraz działki numer 10/5, 11/11 z obrębu ewidencyjnego numer 4173,
Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 130/23 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Staromiejskiej, stanowiącej działkę numer 22/32, z obrębu ewidencyjnego 1040,
Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 26
  - 131/23 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Pozdawilskiej składającej się z działek gruntu numer: 116/2 i 34/75 z obrębu ewidencyjnego numer 3083,
Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 132/23 (komentarzy: 0) - uzgodnienia zakresu prac w związku z realizacją inwestycji celu publicznego w obrębie pomników przyrody,
Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 26
  - 133/23 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Szczecin,
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 134/23 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie w pięcioletnie technikum,
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 135/23 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin,
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 136/23 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie i nadania jej Statutu,
Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 25
  - 137/23 (komentarzy: 0) - powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szczecińskie Centrum Zdrowia,
Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 25
  - 138/23 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej" w Szczecinie,
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 139/23 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Dunikowo 3” w Szczecinie,
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 140/23 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – Niemierzyńska 3” w Szczecinie,
Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 26
  - 142/23 (komentarzy: 0) - przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Siemiradzkiego 9 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 145/23 (komentarzy: 0) - powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych,
Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 146/23 (komentarzy: 0) - zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników,
Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 147/23 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 148/23 (komentarzy: 0) - skargi na Prezydenta Miasta i Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie (z dnia 03 maja 2023r. ulica Turkusowa),
Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 8 Obecnych : 25
  - 149/23 (komentarzy: 0) - skargi na Prezydenta Miasta i Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie (z dnia 29 maja 2023 roku ul. Hangarowa 30),
Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 9 Obecnych : 24
  - 150/23 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Andrzeja),
Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 151/23 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Malarska),
Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 25
  - 152/23 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Parnickie).
Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
9. Raport z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r.
10. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Pyrzycach oraz w Gryfinie za rok 2022.
11. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
12. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
13. Zamknięcie obrad.