Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XLVI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VIII
Data sesji:
2023-01-24 10.00

Transmisje z obrad sesji Rady Miasta

Wyniki głosowań

Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideoPorządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XLV zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 14 grudnia 2022 r.
Głosujących ZA: 31 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 1/23 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Podhalańska” w Szczecinie,
Głosujących ZA: 31 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 2/23 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino – Gocław – Strzałowska” w Szczecinie,
Głosujących ZA: 30 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 3/23 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji miasta Szczecin,
Głosujących ZA: 31 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 4/23 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Dębogórskiej 31 – 33, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 47 z obrębu ewidencyjnego numer 3031 oraz podwyższenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 29
  - 5/23 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Zamieć 8, stanowiącej działkę numer 2 z obrębu ewidencyjnego numer 4166,
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 6/23 (komentarzy: 0) - udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej niezabudowanej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 7/23 (komentarzy: 0) - ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych,
Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 8/23 (komentarzy: 0) - udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu,
Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 9 Obecnych : 29
  - 9/23 (komentarzy: 0) - realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75",
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 10/23 (komentarzy: 0) - ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2023 roku,
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 11/23 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie zawierania porozumień pomiędzy Gminą Miastem Szczecin, a innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących zasad prowadzenia oraz udziału w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punktów katechetycznych,
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 30
  - 12/23 (komentarzy: 0) - utworzenia branżowej szkoły II stopnia i włączenia jej do Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie,
Głosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 13/23 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz zasad ich rozliczania,
Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 30
  - 14/23 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 15/23 (komentarzy: 0) - odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie,
Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 35/23 (komentarzy: 0) - przyjęcia stanowiska dotyczącego podwyższenia dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna,
Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 17/23 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Szczecinie na lata 2019 – 2023,
Głosujących ZA: 30 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 18/23 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym dożywiania w Szczecinie na lata 2019–2023,
Głosujących ZA: 30 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 19/23 (komentarzy: 0) - zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych,
Głosujących ZA: 30 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 20/23 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Plantowej 1 w Szczecinie (Optimmum Sp. z o.o.),
Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 14 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 31
  - 21/23 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Plantowej 1 w Szczecinie (Proent Sp. z o.o.),
projekt uchwały odrzucony w głosowaniu
Głosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 17 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 31
  - 22/23 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Plantowej 1 w Szczecinie (Wintoro Sp. z o.o.).
projekt uchwały odrzucony w głosowaniu
Głosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 16 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 31
  - 23/23 (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin oraz Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie (w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego),
Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 Obecnych : 31
  - 24/23 (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin oraz Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie (w sprawie wniosku o wykup lokalu mieszkalnego),
Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 10 Obecnych : 31
  - 25/23 (komentarzy: 0) - określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie wspierania proekologicznych działań na terenie Miasta Szczecin.
Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 30
  - 26/23 (komentarzy: 0) w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego,
Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 28/23 (komentarzy: 0) w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Miasto Szczecin pn.: "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023”,
Głosujących ZA: 31 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 29/23 (komentarzy: 0) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu,
Głosujących ZA: 30 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 31
  - 27/23 (komentarzy: 0) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych,
Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 31
  - 30/23 (komentarzy: 0) – zmieniająca uchwałę w sprawie zasad używania herbu, flagi, pieczęci, hejnału Miasta Szczecin oraz łańcucha Przewodniczącego Rady Miasta i sztandaru Rady Miasta,
Głosujących ZA: 30 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 31/23 (komentarzy: 0) – rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmian w uchwale Nr XL/1105/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw obywatelskich, wymogów formalnych jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji,
Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 Obecnych : 31
  - 32/23 (komentarzy: 0) – zmiany Uchwały Nr XL/1105/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw obywatelskich, wymogów formalnych jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji,
Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 31
  - 33/23 (komentarzy: 0) - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej,
Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 34/23 (komentarzy: 0) - delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 31
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
6. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
7. Zamknięcie obrad.