Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XLI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VIII
Data sesji:
2022-06-28 10:00

Transmisje z obrad sesji Rady Miasta

Wyniki głosowań

Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideoPorządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XL zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 24 maja 2022 r.
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Raport o stanie Gminy Miasto Szczecin za 2021 rok. (https://bit.ly/3u5d4cm)
5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Miasto Szczecin za 2021 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Szczecin wotum zaufania (projekt nr 164/22 (komentarzy: 0)).
Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
7. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Szczecin.
7.1. Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu miasta za 2021 rok.
7.2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta.
7.3. Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego miasta.
7.4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
7.5. Informacja o stanie mienia komunalnego.
7.6. Stanowisko Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium.
7.7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2020 roku (projekt nr 134/22 (komentarzy: 0)).
Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
7.8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta za rok 2021 (projekt 165/22 (komentarzy: 0)).
Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 116/22 (komentarzy: 0) - demontażu pomnika „Poległym w Walce o Wyzwolenie Dąbia”, zlokalizowanego przy ul. E. Gierczak w Szczecinie,
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 121/22 (komentarzy: 0) - usunięcia Pomnika Uczestników Wielkiej Wojny Ojczyźnianej,
projekt odesłany do projektodawcy
  - 122/22 (komentarzy: 0) - usunięcia Pomnika Braterstwa Broni Żołnierzy Polskich i Radzieckich,
projekt odesłany do projektodawcy
  - 123/22 (komentarzy: 0) - usunięcia Pomnika Poległym w Walkach o Wyzwolenie Dąbia,
projekt wycofany przez projektodawcę
  - 124/22 (komentarzy: 0) - likwidacji sowieckich pomników w Szczecinie,
projekt odesłany do projektodawcy
  - 135/22 (komentarzy: 0) - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok,
Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 136/22 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 137/22 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2022-2026,
Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 138/22 (komentarzy: 0) - udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. ”Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszczącej i jeziora Dąbie”,
Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 139/22 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Potok, stanowiącej działkę numer 3/1 z obrębu ewidencyjnego numer 4063,
Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 140/22 (komentarzy: 0) - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 141/22 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 95, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 126/2 o pow. 0,2290 ha, obr. 1021 oraz obniżenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 25
  - 142/22 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Sebastiana Klonowica, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki nr 20/8 i 23/20 z obrębu 2046,
Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 143/22 (komentarzy: 0) - powierzenia zadania jednostce budżetowej pn. "Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego",
Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 144/22 (komentarzy: 0) - zamieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. "Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego" w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. "Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego",
Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
  - 145/22 (komentarzy: 0) - wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego,
Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 25
  - 146/22 (komentarzy: 0) - udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu,
Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 147/22 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Wincentego Pola” w Szczecinie,
Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 25
  - 148/22 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa - Bandurskiego, Gaińskiej” w Szczecinie,
Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 149/22 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - ul. Cukrowa” w Szczecinie,
Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 150/22 (komentarzy: 0) - aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin,
Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 25
  - 152/22 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego postać Heleny Majdaniec na terenie parku miejskiego im. Jana Kasprowicza w Szczecinie,
Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 153/22 (komentarzy: 0) - określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Szczecin na rok szkolny 2022/2023,
Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 154/22 (komentarzy: 0) - ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Szczecin,
Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 155/22 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz zasad ich rozliczania,
Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 156/22 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 157/22 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Kobylanka na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego,
Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 158/22 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin,
Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  - 159/22 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 160/22 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 24
  - 161/22 (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie,
Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 24
  - 162/22 (komentarzy: 0) - skargi na Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie,
Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 24
  - 163/22 (komentarzy: 0) - przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Szczecin uprawnień do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów,
Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 166/22 (komentarzy: 0) – zasad używania herbu, flagi, pieczęci, hejnału Miasta Szczecin oraz łańcucha Przewodniczącego Rady Miasta i sztandaru Rady Miasta,
Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 167/22 (komentarzy: 0) – zasad przyznawania Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina,
Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 168/22 (komentarzy: 0) - zasad przyznawania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Szczecin,
Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 169/22 (komentarzy: 0) – nadania nazwy urzędowej placowi w mieście Szczecinie (plac Kazimierza Wielkiego),
Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 170/22 (komentarzy: 0) – nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Jutrzenki),
Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 171/22 (komentarzy: 0) – nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Dzierzby),
Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 172/22 (komentarzy: 0) – nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Czarodziejska),
Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 173/22 (komentarzy: 0) – nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Kawki),
Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 174/22 (komentarzy: 0) – nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Horyzontalna),
Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 175/22 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę Nr XXIV/694/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie.
Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
9. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Pyrzycach na obszarach powiatów pyrzyckiego, myśliborskiego, gryfińskiego, stargardzkiego, szczecińskiego, choszczeńskiego za rok 2021 oraz sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Gryfinie na obszarach powiatów gryfińskiego, polickiego, myśliborskiego, m. Szczecin za rok 2021.
10. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
11. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
12. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XLI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin