Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Sczecin
Numer kadencji:
VIII
Data sesji:
2022-04-26 10.00

Transmisje z obrad sesji Rady Miasta

Wyniki głosowań

Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideoPorządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 22 marca 2022 r.
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 69/22 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 85 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka,
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 70/22 (komentarzy: 0) - wysokości opłaty za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień - Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym-Izba Wytrzeźwień,
Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 71/22 (komentarzy: 0) - odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie,
z autopoprawką
Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 72/22 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na wzniesienie zespołu pomników upamiętniających ofiary reżimu totalitarnego oraz uczestników walk o wolną i niepodległą Polskę, na skwerze przy Areszcie Śledczym w Szczecinie,
z poprawką
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 73/22 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Stare Czarnowo w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego dotyczącego utrzymania i eksploatacji stacji zlewnej,
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 74/22 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Miastem i Gminą Gryfino na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2022 - 2023,
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 75/22 (komentarzy: 0) - wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Szczecin,
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 76/22 (komentarzy: 0) - uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”,
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 77/22 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Pokoju, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 15/39, 15/44, 15/46 i 15/50 z obrębu 3091,
Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 28
  - 78/22 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie przy ul. Bałtyckiej, stanowiących działkę zabudowaną o nr 64/4 z obrębu 4095 i adresie ulica Bałtycka 27 oraz działki niezabudowane o nr 64/2, 72/2, 72/3 z obrębu 4095 i nr 55/4 z obrębu 4098,
Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 28
  - 79/22 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 80/22 (komentarzy: 0) - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin,
Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 81/22 (komentarzy: 0) - przyznania Uniwersytetowi Szczecińskiemu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 82/22 (komentarzy: 0) - przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 83/22 (komentarzy: 0) - przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej Nr 113 przy ul. Łokietka 6 front w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 84/22 (komentarzy: 0) - przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 29
  - 85/22 (komentarzy: 0) - przyznania Akademii Sztuki w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 86/22 (komentarzy: 0) - przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Św. Wojciecha 1 front w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 90/22 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Goleniów na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego,
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 91/22 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych” w Szczecinie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pn. „Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych”,
Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 29
  - 92/22 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 93/22 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 87/22 (komentarzy: 0) - petycji dot. zmiany uchwały Nr L/1054/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin i nadania jej statutu (ze zm.),
Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 29
  - 88/22 (komentarzy: 0) - petycji dot. zmiany zapisu w Statucie Miasta Szczecin,
Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 89/22 (komentarzy: 0) - skargi na działanie Prezydenta Miasta,
Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 94/22 (komentarzy: 0) - skargi na działanie Prezydenta Miasta,
Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 29
  - 95/22 (komentarzy: 0) - skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17 i Prezydenta Miasta Szczecin,
Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 29
  - 96/22 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej dla skweru w Szczecinie (skwer Rodziny Quistorpów),
Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 29
  - 97/22 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Wspinaczkowa),
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 98/22 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej placowi w mieście Szczecinie (plac Dawida Altera Kurzmanna),
Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 29
  - 99/22 (komentarzy: 0) - zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Miasta Szczecin odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 Obecnych : 29
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z udzielonych ulg i umorzeń za 2021 rok. (https://bit.ly/3rLq4m3)
6. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za 2021 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.(cz.1 - https://bit.ly/3MyCHct; cz.2 - https://bit.ly/3LffOue)
7. Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2021 rok samorządowych instytucji kultury. (cz.1 - https://bit.ly/39jFsjz; cz.2 - https://bit.ly/37La0tP; cz.3 - https://bit.ly/3ve56OQ)
8. Sprawozdanie z realizacji Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2020-2022. (https://bit.ly/38myjhB)
9. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu Szczecin za 2021 r. (https://bit.ly/3vauVzy)
10. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
11. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
12. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XXXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin