Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Sczecin
Numer kadencji:
VIII
Data sesji:
2022-04-26 10.00

Transmisje z obrad sesji Rady Miasta

Wyniki głosowań

Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideoPorządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 22 marca 2022 r.
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 69/22 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 85 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka,
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 70/22 (komentarzy: 0) - wysokości opłaty za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień - Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym-Izba Wytrzeźwień,
Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 71/22 (komentarzy: 0) - odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie,
z autopoprawką
Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 72/22 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na wzniesienie zespołu pomników upamiętniających ofiary reżimu totalitarnego oraz uczestników walk o wolną i niepodległą Polskę, na skwerze przy Areszcie Śledczym w Szczecinie,
z poprawką
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 73/22 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Stare Czarnowo w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego dotyczącego utrzymania i eksploatacji stacji zlewnej,
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 74/22 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Miastem i Gminą Gryfino na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2022 - 2023,
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 75/22 (komentarzy: 0) - wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Szczecin,
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 76/22 (komentarzy: 0) - uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”,
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 77/22 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Pokoju, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 15/39, 15/44, 15/46 i 15/50 z obrębu 3091,
Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 28
  - 78/22 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie przy ul. Bałtyckiej, stanowiących działkę zabudowaną o nr 64/4 z obrębu 4095 i adresie ulica Bałtycka 27 oraz działki niezabudowane o nr 64/2, 72/2, 72/3 z obrębu 4095 i nr 55/4 z obrębu 4098,
Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 28
  - 79/22 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 80/22 (komentarzy: 0) - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin,
Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 81/22 (komentarzy: 0) - przyznania Uniwersytetowi Szczecińskiemu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 82/22 (komentarzy: 0) - przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 83/22 (komentarzy: 0) - przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej Nr 113 przy ul. Łokietka 6 front w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 84/22 (komentarzy: 0) - przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 29
  - 85/22 (komentarzy: 0) - przyznania Akademii Sztuki w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 86/22 (komentarzy: 0) - przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Św. Wojciecha 1 front w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 90/22 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Goleniów na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego,
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 91/22 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych” w Szczecinie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pn. „Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych”,
Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 29
  - 92/22 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 93/22 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 87/22 (komentarzy: 0) - petycji dot. zmiany uchwały Nr L/1054/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin i nadania jej statutu (ze zm.),
Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 29
  - 88/22 (komentarzy: 0) - petycji dot. zmiany zapisu w Statucie Miasta Szczecin,
Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 89/22 (komentarzy: 0) - skargi na działanie Prezydenta Miasta,
Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 94/22 (komentarzy: 0) - skargi na działanie Prezydenta Miasta,
Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 29
  - 95/22 (komentarzy: 0) - skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17 i Prezydenta Miasta Szczecin,
Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 29
  - 96/22 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej dla skweru w Szczecinie (skwer Rodziny Quistorpów),
Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 29
  - 97/22 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Wspinaczkowa),
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 98/22 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej placowi w mieście Szczecinie (plac Dawida Altera Kurzmanna),
Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 29
  - 99/22 (komentarzy: 0) - zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Miasta Szczecin odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 Obecnych : 29
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z udzielonych ulg i umorzeń za 2021 rok. (https://bit.ly/3rLq4m3)
6. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za 2021 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.(cz.1 - https://bit.ly/3MyCHct; cz.2 - https://bit.ly/3LffOue)
7. Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2021 rok samorządowych instytucji kultury. (cz.1 - https://bit.ly/39jFsjz; cz.2 - https://bit.ly/37La0tP; cz.3 - https://bit.ly/3ve56OQ)
8. Sprawozdanie z realizacji Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2020-2022. (https://bit.ly/38myjhB)
9. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu Szczecin za 2021 r. (https://bit.ly/3vauVzy)
10. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
11. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
12. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XXXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin