Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXXII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VIII
Data sesji:
2021-10-19 10:00

Transmisje z obrad sesji Rady Miasta

Wyniki głosowań

Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideoPorządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z:
  - XXX zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 29 czerwca 2021 r.,
Głosujących ZA: 30 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - II uroczystej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 5 lipca 2021 r.
Głosujących ZA: 30 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 196/21 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żydowce osiedle” w Szczecinie,
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 30
  - 197/21 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Krakowska 3” w Szczecinie,
Głosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 11 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 Obecnych : 30
  - 198/21 (komentarzy: 0) - Programu Ochrony Środowiska Miasta Szczecin na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028,
Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 199/21 (komentarzy: 0) - powierzenia zadania jednostce budżetowej pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”,
Głosujących ZA: 30 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 200/21 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”,
Głosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 30
  - 201/21 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumień międzygminnych w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania bioodpadów,
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 30
  - 202/21 (komentarzy: 0) - stawek podatku od nieruchomości,
Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 11 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 203/21 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 Obecnych : 30
  - 204/21 (komentarzy: 0) - uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów,
Głosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 205/21 (komentarzy: 0) - oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, tj.: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu,
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 30
  - 206/21 (komentarzy: 0) - oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, tj.: Szczecińskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie,
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 30
  - 207/21 (komentarzy: 0) - wyboru podmiotu uprawnionego do ustawowego badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. i za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 30
  - 208/21 (komentarzy: 0) - Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok,
Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 30
  - 209/21 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Franciszka Knappa),
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 30
  - 210/21 (komentarzy: 0) – skargi Społecznej Straży Ochrony Zieleni Szczecina na sprzeczne z prawem działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie realizacji zadania BO 2020 pn. "Bukówka - droga rekreacyjno-spacerowa dla Gumieniec",
Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 11 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 30
  - 211/21 (komentarzy: 0) – podtrzymania stanowiska dot. rozpatrzenia skargi,
Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 10 Obecnych : 30
  - 213/21 (komentarzy: 0) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumień międzygminnych w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych,
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 30
  - 214/21 (komentarzy: 0) zmieniający uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin,
Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 215/21 (komentarzy: 0) - zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 11 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 216/21 (komentarzy: 0) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 11 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 218/21 (komentarzy: 0) w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
Głosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 217/21 (komentarzy: 0) w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza),
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 30
  - 219/21 (komentarzy: 0) w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wawrzynowa),
Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 30
  - 220/21 (komentarzy: 0) - zmieniającego uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych,
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
5. Informacja na temat oświadczeń majątkowych złożonych przez: radnych Rady Miasta Szczecin, Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego osobami prawnymi Miasta, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku samorządowych instytucji kultury.
8. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10 Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XXXII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin