Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXX zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VIII
Data sesji:
2021-06-29 10:00

Transmisja wideo z sesji Rady Miasta

Część 1

Część 2

Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideoPorządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 27 kwietnia 2021 r.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Informacja Prezydenta Miasta o podejmowanych działaniach w związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej stanu epidemii.
5. Raport o stanie Gminy Miasto Szczecin za 2020 rok. ( http://bip.um.szczecin.pl/files/5CD5729368244B10B1F4B49816F9F4BE/2020-raportostanieGMS.pdf )
6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Miasto Szczecin za 2020 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Szczecin wotum zaufania (projekt nr 156/21 (komentarzy: 0)).
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
8. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Szczecin. ( http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131254.asp )
  8.1. Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu miasta za 2020 rok.
  8.2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta.
  8.3. Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego miasta.
  8.4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
  8.5. Informacja o stanie mienia komunalnego.
  8.6. Stanowisko Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium.
  8.7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku (projekt nr 129/21 (komentarzy: 0)).
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  8.8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta za rok 2020 (projekt 157/21 (komentarzy: 0)).
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 130/21 (komentarzy: 0) - udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 212/12 z obr. 4090, położonej w rejonie ul. Melisy, sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 31
  - 131/21 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Światowida 80b, stanowiącej działkę numer 3/6 z obrębu ewidencyjnego numer 3092,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 31
  - 132/21 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Nehringa, stanowiącej działkę numer 7/23 z obrębu ewidencyjnego numer 3054,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 31
  - 133/21 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Polickiej, stanowiącej działki numer 34/4 i 41/9 z obrębu ewidencyjnego numer 3203,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 31
  - 134/21 (komentarzy: 0) - wystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin ze Stowarzyszenia „METREX” sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 135/21 (komentarzy: 0) - zmiany do uchwały w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 136/21 (komentarzy: 0) - odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach i klubach wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 31
  - 137/21 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 138/21 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Szczecin od dnia 1 września 2019 r.,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 139/21 (komentarzy: 0) - określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Szczecin na rok szkolny 2021/2022,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 140/21 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą "Ośrodek Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży" oraz utworzenia w jego miejsce jednostki budżetowej, a także nazwy jednostki budżetowej i zmiany statutu,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 31
  - 141/21 (komentarzy: 0) – nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wymarzona),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 31
  - 142/21 (komentarzy: 0) – nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Bolesława Gewerta),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 31
  - 143/21 (komentarzy: 0) – nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Alpinistów),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 144/21 (komentarzy: 0) – nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (rondo Andrzeja Forysia),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 145/21 (komentarzy: 0) – nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (ul. Juhasa),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 31
  - 146/21 (komentarzy: 0) – uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2021-2025,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 31
  - 147/21 (komentarzy: 0) – zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 31
  - 148/21 (komentarzy: 0) – zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na rok 2021 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 149/21 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z parkingu typu Parkuj i Jedź (Park§Ride) w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 31
  - 150/21 (komentarzy: 0) - zgłoszenia kandydata do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
projekt odrzucony w głosowaniu
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 16 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 31
  - 151/21 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 31
  - 152/21 (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 31
  - 153/21 (komentarzy: 0) - skargi na Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 31
  - 154/21 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin i nadania jej statutu,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 155/21 (komentarzy: 0) - zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Żelechowa i wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Łękno.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 158/21 (komentarzy: 0) - zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 159/21 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 31
  - 160/21 (komentarzy: 0) - ustalenia na terenie Miasta Szczecin odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych,
projekt odrzucony w głosowaniu
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 2 Głosujących PRZECIW: 22 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 31
  - 161/21 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej placowi w Szczecinie (plac Adama Mickiewicza),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 162/21 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej placowi w Szczecinie (plac Praw Kobiet).
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 31
10. Raport z realizacji „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.
11. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Pyrzycach na obszarach powiatów pyrzyckiego, myśliborskiego, gryfińskiego, stargardzkiego, szczecińskiego, choszczeńskiego za rok 2020.
12. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
13. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
14. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XXX zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin