Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
VIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VIII
Data sesji:
2019-06-25 10:00

Transmisja wideo z sesji Rady Miasta

Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideoPorządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Raport o stanie Gminy Miasto Szczecin za 2018 rok.
5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Miasto Szczecin za 2018 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Szczecin wotum zaufania (190/19 (komentarzy: 2)).
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
7. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Szczecin.
  7.1. Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu miasta za 2018 rok.
  7.2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta.
  7.3. Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego miasta.
  7.4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
  7.5. Informacja o stanie mienia komunalnego.
  7.6. Stanowisko Komisji Rewizyjnej.
  7.7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku (166/19 (komentarzy: 0)).
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  7.8. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta za rok 2018.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 131/19 (komentarzy: 0) - zmiany nazwy urzędowej placu w Szczecinie,
projekt nie przyjęty
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 7 Głosujących PRZECIW: 20 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 167/19 (komentarzy: 1) - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 27
  - 185/19 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 186/19 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 27
  - 168/19 (komentarzy: 0) - podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie na lata od 2020 do 2041,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 26
  - 169/19 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie Spółki Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przez Spółkę Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 170/19 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przez Spółkę Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 171/19 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów - Andersena 3” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 172/19 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port 3” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 173/19 (komentarzy: 0) - podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 22
  - 174/19 (komentarzy: 0) - podwyższenia kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 175/19 (komentarzy: 0) - podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  - 176/19 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 177/19 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu ustalenia w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 178/19 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 179/19 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kingi 3, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego. Radna Edyta Łongiewska-Wijas oświadczyła, że oddała głos przeciwko projektowi uchwały nr 179/19 (komentarzy: 0), ale system tego nie wykazał.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  - 180/19 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 25
  - 181/19 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 4, wchodzącego w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 24
  - 182/19 (komentarzy: 0) - ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Szczecin od dnia 1 września 2019 r.,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  - 183/19 (komentarzy: 0) - zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 184/19 (komentarzy: 0) - zaliczenia drogi łączącej ulicę Orlą z ulicą Rysia do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 188/19 (komentarzy: 0) - skargi na działania Prezydenta Miasta Szczecin,
projekt nie przyjęty
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 6 Głosujących PRZECIW: 11 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 18
  - 189/19 (komentarzy: 0) - skargi na działanie Prezydenta Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 191/19 (komentarzy: 0) - podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Glewicach w roku 2019,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 204/19 (komentarzy: 0) - skargi na działania Komendanta Straży Miejskiej i Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37 w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 206/19 (komentarzy: 0) - powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 207/19 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
9. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
11. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z VIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin