Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XX zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VII
Data sesji:
2016-06-21 10.00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie Medali za Zasługi dla Miasta Szczecina:
  - Pani Marii Bakka-Gierszanin,
  - Panu Prof. Bronisławowi Ziemianinowi,
  - Panu Dr. Markowi Łuczakowi.
3. Zatwierdzenie protokołu z:
  - III uroczystej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 17 maja 2016 r.,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - XIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 17 maja 2016 r.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Stanowisko Rady Miasta w sprawie obchodów XXXV rocznicy Walnego Zebrania Delegatów NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego. (Link: http://tiny.pl/grs22 )
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
6. Stanowisko Rady Miasta w sprawie zmian w Ustawie o samorządzie gminnym. (Link: http://tiny.pl/grssq )
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Informacja Prezydenta Miasta na temat:
  - przetargu na obsługę mariny na Wyspie Grodzkiej,
  - Mostu Cłowego,
  - aktualnej sytuacji dotyczącej stadionu piłkarskiego w Szczecinie,
  - wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2015.
9. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Szczecin.
9.1. Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu miasta za 2015 rok.
9.2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta.
9.3. Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego miasta.
9.4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
9.5. Informacja o stanie mienia komunalnego.
9.6. Stanowisko Komisji Rewizyjnej.
9.7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku (138/16 (komentarzy: 0)).
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 Obecnych : 26
9.8. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta za rok 2015.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 8 Obecnych : 27
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 123/16 (komentarzy: 0) - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 124/16 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 125/16 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2016-2020 z perspektywą do roku 2023,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 126/16 (komentarzy: 0) - przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży (ul. Piotra Skargi),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 127/16 (komentarzy: 0) - przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży (ul. Chobolańska),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 128/16 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 129/16 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 130/16 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Spiskiej 17, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 131/16 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Somosierry 43,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 132/16 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Czwartaków 5, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 133/16 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje – Willa Kultury” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 134/16 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Dąbie” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 135/16 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Trasa Nowoprzestrzenna 2” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  - 136/16 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Bukowo - Bukowska” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 137/16 (komentarzy: 0) - przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 140/16 (komentarzy: 0) - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2016 roku,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 141/16 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 142/16 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 143/16 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie zmiany szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin oraz ustalania ich wysokości,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 144/16 (komentarzy: 0) - podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Glewicach,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 146/16 (komentarzy: 1) - wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania na terenie Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego,
projekt został odesłany do projektodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 147/16 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 148/16 (komentarzy: 0) - skargi na działanie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 19
  - 156/16 (komentarzy: 0) - skargi na działanie Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie nadzoru nad organizacją otwartego konkursu ofert
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 139/16 (komentarzy: 0) - zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
13. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XX zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin