Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XIV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VII
Data sesji:
2015-12-15 10:00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecin.
3. Zatwierdzenie protokołu z XIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 17 listopada 2015 r.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 326/15 (komentarzy: 0) - określenia kierunków działań Prezydenta Miasta Szczecina w zakresie budowy nowego stadionu na terenie Miasta Szczecina,
Projekt odesłany do projektodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 320/15 (komentarzy: 0) - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2015 rok,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 321/15 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następne,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 322/15 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2015-2019 z perspektywą do roku 2023,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 305/15 (komentarzy: 0) - uchwalenia budżetu Miasta na 2016 rok (projekt po autopoprawkach),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 29
  - 306/15 (komentarzy: 0) - uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne (projekt po autopoprawkach),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 323/15 (komentarzy: 0) - uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2016-2020 z perspektywą do roku 2023 (projekt po autopoprawkach),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 28
  - 316/15 (komentarzy: 0) - wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za rok 2015,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 307/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Struga, stanowiącej działkę nr 3/8 z obrębu 4069,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 308/15 (komentarzy: 0) - zbycia w drodze bezprzetargowej niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ul. Eskadrowej na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 309/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego, nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC: stanowiących działki 6/2 i 6/14 oraz działki 6/7, 6/12 i 6/15 z obrębu 4018,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 310/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 311/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 10/57 z obrębu 4506, położonej w Szczecinie, w rejonie ulicy Goleniowskiej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 319/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Szczecin do Spółki "Gryf Nieruchomości" Sp. z o.o.,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
  - 294/15 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów edukacyjnych uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczającym do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 312/15 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok",
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 313/15 (komentarzy: 0) - przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok",
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 314/15 (komentarzy: 0) - przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok",
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 315/15 (komentarzy: 0) - ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2016 r.,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 327/15 (komentarzy: 0) - zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 317/15 (komentarzy: 0) - określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 324/15 (komentarzy: 2) - uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2020,
Projekt odesłany do komisji
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 318/15 (komentarzy: 0) - nadania Statutu oraz Regulaminu Straży Miejskiej Szczecin.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 328/15 (komentarzy: 0) - opinii dotyczącej projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu „Bukowe Zdroje im. Profesora Tadeusza Dominika”
Projekt odesłany do komisji
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 16
  - 333/15 (komentarzy: 0) - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 19
  - 329/15 (komentarzy: 0) - skargi na działania Prezydenta Miasta Szczecin oraz na działania Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 18
  - 330/15 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 331/15 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 332/15 (komentarzy: 0) - zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie nr XXVI.276.S.2015
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 19
7. Informacja o podmiotach, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
8. Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Szczecina 2025 i Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina za rok 2014 i III kwartały 2015 roku.
9. Informacja o żądaniach i wydanych decyzjach w związku z uchwaleniem nowego planu miejscowego lub zmianą planu.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
12. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin