Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
IX zwyczajna sesja Rady Miasta
Numer kadencji:
VII
Data sesji:
2015-06-16 10:00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z VIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 26 maja 2015 r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Szczecin.
5.1. Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu miasta za 2014 rok.
5.2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta.
5.3. Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego miasta.
5.4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
5.5. Informacja o stanie mienia komunalnego.
5.6. Stanowisko Komisji Rewizyjnej.
5.7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku (146/15 (komentarzy: 0)).
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 9 Obecnych : 29
5.8. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta za rok 2014.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 8 Obecnych : 28
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 130/15 (komentarzy: 0) - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2015 rok,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 131/15 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następne,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 148/15 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2015-2019 z perspektywą do roku 2023,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 132/15 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 133/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ul. Agnieszki, stanowiącej działkę nr ewid. 3/2 z obr. 4159,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 26
  - 134/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Kmiecika, działka nr 87 z obrębu 4049,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 135/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego położonego w budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 9/3a w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 9,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 136/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Pomorskiej, stanowiącej działkę nr 18/14 z obrębu 4065,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 137/15 (komentarzy: 0) - sprzedaży udziałów w nieruchomościach zabudowanych stanowiących współwłasność Gminy Miasto Szczecin i osób fizycznych oraz określenia stawki bonifikaty od ceny sprzedaży udziału,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
  - 138/15 (komentarzy: 0) - określenia wysokości bonifikaty od ceny netto pomieszczenia nr 27 niespełniającego wymogu samodzielnego lokalu, położonego w budynku przy ul. Bolesława Krzywoustego 18-oficyna, 19-oficyna w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 28
  - 139/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego, nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, objętej Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiącej działkę 65/3 z obrębu 4014,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 28
  - 147/15 (komentarzy: 0) - sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy gruntu zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej dz. nr 12/17 obr.1031 położonej w Szczecinie przy ul. Jacka Malczewskiego,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 Obecnych : 28
  - 140/15 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 141/15 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 0 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 142/15 (komentarzy: 0) - przyznania dotacji celowej w kwocie 25 000 zł na prace konserwatorskie i restauratorskie w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej przy ul. Spedytorskiej 6/7, 70-632 Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 143/15 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Piłsudskiego - Mazurska” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 144/15 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Brama Portowa 2",
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 24
  - 145/15 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - Floriana Krygiera” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 149/15 (komentarzy: 0) - utworzenia Zespołu Szkół Nr 16 w Szczecinie, ul. Emilii Plater 20,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 21
  - 150/15 (komentarzy: 0) - utworzenia Zespołu Szkół Nr 15 w Szczecinie, ul. Floriana Szarego 12,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 151/15 (komentarzy: 0) - ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w ośrodkach wsparcia działających na terenie Gminy Miasto Szczecin.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 152/15 (komentarzy: 0) - zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 153/15 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy i skwerowi w Szczecinie.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 20
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin,
  ­- Prezydenta Miasta Szczecin.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z IX zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin