Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
IV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VII
Data sesji:
2015-01-13 11.00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Ślubowanie radnego Rady Miasta.
3. Wręczenie Pani Barbarze Jaskierskiej honorowego tytułu "Mecenas Osób Niepełnosprawnych".
4. Uhonorowanie pośmiertnie Pani Barbary Oskólskiej tytułem "Mecenas Osób Niepełnosprawnych".
5. Zatwierdzenie protokołu z III zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r.
6. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 333/14 (komentarzy: 0) - uchwalenia budżetu Miasta na 2015 rok,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 334/14 (komentarzy: 0) - uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następne,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 345/14 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecin nr XLII/1061/09 z dnia 14 grudnia 2009 r. sprawie uchwalenia programu dla Miasta Szczecina pn. "Szczecin bez azbestu" oraz zmiany uchwały w sprawie "Ramowego programu likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina",
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 346/14 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 29/38 z obrębu 3011 położonej w Szczecinie, w rejonie ulicy Kolonistów,
  - 347/14 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, składającej się z działek gruntu nr nr: 47/6 i 29/37 z obrębu 3011, położonej w Szczecinie, w rejonie ulicy Kolonistów,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  - 348/14 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy ulicy Sadowej 8, stanowiącej działkę nr 9 o powierzchni 1031 m2 z obrębu 4104,
  - 349/14 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej przy ul. Osadników 3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 111 o pow. 0,0717 ha, obr. 3057,
  - 350/14 (komentarzy: 0) - przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok",
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 351/14 (komentarzy: 0) - przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok",
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 352/14 (komentarzy: 0) - zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
  - 353/14 (komentarzy: 0) - ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 23
  - 354/14 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 5 w Szczecinie, ul. Komuny Paryskiej 5,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 355/14 (komentarzy: 0) - wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za rok 2014,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 356/14 (komentarzy: 0) - podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 25
  - 357/14 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tor Wodny” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 358/14 (komentarzy: 0) - nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 359/14 (komentarzy: 0) - uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2015-2019 z perspektywą do roku 2023,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 1/15 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 2/15 (komentarzy: 0) - powołania Miejskiej Komisji Wyborczej.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
9. Informacja o żądaniach i wydanych decyzjach w związku z uchwaleniem nowego planu miejscowego lub zmianą planu.
10. Informacja dotycząca podmiotów w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
13. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z IV zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin