Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXXVII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
V
Data sesji:
2009-07-20 12.00

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 29.06.2009r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  ­- 128/09 (wersja 2) – zmiany Uchwały w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009 – 2013;
  ­- 142/09 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2009 rok;
  ­- 144/09 – uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Szczecina aktualizacja na lata 2009 - 2011 z perspektywą do roku 2015;
  ­- 145/09 – zmiany uchwały w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych;
  ­- 146/09 – zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – Westend” w Szczecinie;
  ­- 147/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Rugiańskiej 74, 75, 76 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych;
  ­- 148/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ks. Biskupa Władysława Bandurskiego 79, 80, 81, 82 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych;
  ­- 149/09 – podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”;
  ­- 150/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Rugiańskiej 15 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych;
  ­- 151/09 – warunków i trybu obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć;
  ­- 152/09 – wprowadzenia zmian w uchwałach w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2009 oraz w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2009;
  ­- 153/09 – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego Spółki z o.o. w Szczecinie;
  ­- 154/09 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Bolesława Krzywoustego 14;
  ­- 155/09 – zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2009 oraz uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok;
  ­- 156/09 – zmiany nazwy Gimnazjum Nr 14 oraz w sprawie zamiany uchwały Nr VIII/260/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2007 roku;
  ­- 157/09 – zmiany uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 5 oraz stopniowej likwidacji V Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. M.T. Hubera w Szczecinie ul. Raciborza 60;
  ­- 158/09 – zmiany uchwały w sprawie stopniowej likwidacji IV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie ul. Kusocińskiego 3;
  ­- 159/09 – zmiany nazwy szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Nr 2 w Szczecinie, ul. Portowa 21;
  ­- 160/09 – zaproszenia w roku 2010 do Gminy Szczecin jednej rodziny narodowości polskiej - repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR;
  ­- 161/09 – zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Szczecin w latach 2009-2013;
  ­- 162/09 – pomnika generała Karola Świerczewskiego – Waltera;
  ­- 143/09 – nadania nazwy urzędowej skwerowi w Szczecinie;
  ­- 163/09 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w sprawie utworzenia innych form wychowania przedszkolnego;
  ­- 164/09 – regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin;
  ­- 165/09 – współdziałania z Województwem Zachodniopomorskim w realizacji zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowej;
  - 166/09 – sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Obrońców Stalingradu 28 jej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu;
  - 167/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Stanisława Rosponda 24 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej współużytkowników wieczystych;
  - 168/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców;
  - 169/09 – utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej p.n. „Rodzinny Dom Dziecka Nr 7” przy ul. Narożnej 50, 71-499 Szczecin.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
8. Zamknięcie obrad.