Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XX zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2004-04-26

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołów z:
  - XVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 15.03.2004 r.;
  - XIX zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniach 22 i 29.03.2004 r.
4. Stanowisko Rady Miasta.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 82/04 - utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 63/04 - odwołania z funkcji ławnika Sądu Rejonowego w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 83/04 - nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 86/04 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 67/04 - nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie ul. Kaszubska 25;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 80/04 - odwołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 41/04 - zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2003;
odesłana do projektodawcy
  - 42/04 - zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2004;
odesłana do projektodawcy
  - 81/04 - zmiany uchwały w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 24
  - 85/04 - rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Państwa Mariannę i Stanisława Szewczak do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina terenu „Stołczyn-Policka”;
wycofana przez Prezydenta
  - 28/04 - zmiany uchwały w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin;
odesłany do projektodawcy
  - 29/04 - ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta Szczecina;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 40/04 - uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 r.”;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 24
  - 48/04 - sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ulicy Mieszka I;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 22
  - 70/04 - sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  - 71/04 - sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Południowej;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 73/04 - sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Emilii Plater;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 21
  - 69/04 - wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Miasto Szczecin prawa własności nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Szczecinie przy ul. ks. St. Kujota 24 z przeznaczeniem na uzupełnienie pokrycia udziału w kapitale akcyjnym spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 49/04 - (wariant I i II) zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych, zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 72/04 - uchylenia uchwały w sprawie regulaminu kąpielisk miejskich w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 22
  - 84/04 - zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 79/04 - utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej”;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
  - 76/04 - zmiany uchwały w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz wprowadzenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 26
  - 77/04 - odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Szczecina.
  - 87/04 - powołania Lokalnego Koordynatora Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
7. 7. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Szczecina.
7.1. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta za 2003 rok.
7.2. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta Szczecina za 2003 rok.
7.3. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Szczecina.
7.4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
7.5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2003 rok.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina;
  - Prezydenta Miasta Szczecina.
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
11. Zamknięcie obrad.