Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2005-12-12

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XLVI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 21.11.2005 r.
3. Wręczenie dyplomów i legitymacji Pionierom Miasta Szczecin, którym tytuł Pioniera nadano Uchwałą Nr XLVI/881/05 z dnia 21 listopada 2005 r.
4. Przyjęcie w skład Rady Miasta Szczecin nowego radnego:
  - podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Szczecin (projekt 296/05);
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - złożenie ślubowania przez nowego radnego.
5. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 -327/05 - zmiany uchwaly w sprawie przyjęcia Regulaminów udzielania stypendiów dla uczniów i studentów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w roku szkolnym i akademickim 2005/2006
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
 -328/05 - zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 302/05 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Harnasiów” w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 303/05 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Odolany” w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 277/05 – ustanowienia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 28
  - 288/05 – zmiany uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin ( wariant II – Prezydenta Miasta);
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 14 Obecnych : 27
  - 298/05 – zmiany uchwały w sprawie polityki Miasta Szczecin wobec organizacji pozarządowych;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 299/05 – utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej p.n. „Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 19/4”;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 318/05 – wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Szczecin zadania w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości – dowiezionych z terenu gmin i powiatów województwa Zachodniopomorskiego oraz realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 301/05 – ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu złotych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 300/05 – zmiany uchwały w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 304/05 – odmowy uwzględnienia wniosku pana Henryka Klimko o podjęcie uchwały;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 305/05 – odmowy uwzględnienia wniosku pana Henryka Klimko o uchylenie uchwały;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
 -340/05 - ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  - 319/05 – nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta w Szczecinie jednostce organizacyjnej nie podlegającej Gminie Miasto Szczecin;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 320/05 – zmiany uchwały w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” i przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” oraz w sprawie przekazania jachtu „Dar Szczecina” na rzecz Pałacu Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 321/05 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Szczecina;
nie została podjęta
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 14 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 259/05 – w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Gminę Miasto Szczecin dla zawodników, trenerów i działaczy oraz nadawania tytułu „Mecenasa Sportu” ( wariant II – Prezydenta Miasta);
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 322/05 – w sprawie zmiany uchwały w sprawie polityki mieszkaniowej Miasta Szczecina oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina i uchwałę w sprawie likwidacji zakładów budżetowych pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych od nr 1 do nr 15 i powołania sześciu zakładów budżetowych pod nazwą Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 323/05 – w sprawie zmiany uchwały w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 324/05 – w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin;
 -326/05 - ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązującego od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006r.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 24
 -329/05 - zmiany uchwały w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005"
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
 - 330/05 -zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
odesłany do projektodawcy
 -338/05 - zmieniającego uchwałę Rady Miasta Szczecina w sprawie uchwalenia programu dla Miasta Szczecina pn" Szczecin bez azbestu" oraz zmiany uchwały w sprawie "Ramowego programu likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina"
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
 -331/05 - zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2005 rok
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 17
 - 339/05 zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.