Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXXVI zwyczajna sesja Rady Miasta
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2005-03-30

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2. Zatwierdzenie protokołów z: - XXXIII zwyczajnej sesji RM odbytej w dniu 07.02.2005 - XII wyjątkowej sesji RM odbytej w dniu 24.02.2005
3. Rozpatrznie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie w skład Rady Miasta Szczecin nowej radnej:
 - podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Szczecin (projekt uchwały nr 81/05)
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
 - złożenie ślubowania przez radną Alinę Teresę Sukiennicką
5. Informacja o stanie bezrobocia w mieście Szczecinie w roku 2004
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 - 285/04 - zmiany Uchwały Nr I/N/1155/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 6 maja 2002 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Szczecina
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
 - 15/05 - zmiany Uchwały w sprawie polityki Miasta Szczecina wobec organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
 - 69/05 - programu współpracy na 2005 rok Gmina Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
 - 339/04 - polityki poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Szczecinie oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 23
 - 68/05 - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika konsumentów w roku 2004
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
 -23/05 - określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
 - 32/05 wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o. z siedzibą w Szczecine
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 26
 - 33/05 wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" spółki z o.o z siedzibą w Szczecine
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
 - 35/05 - oświadczenia o realizacji zobowiązań płacowych
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
 - 41/05 - nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Rady Osiedla Nowe Miasto w Szczecine
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
 - 42/05 - nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Rady Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka w Szczecine
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
 - 45/05 - zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
odesłano do wnioskodawcy
 - 39/05 odpłatności za nabycie prawa własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu nabycia prawa własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, zabudowanych na cele mieszkaniowe
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
 - 38/05 - wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Szczecine: przy ul. Lubawskiej 1, 1a,3, 3a, 5, 5a,Miodowej, Ogrodniczej 86,88 na drogi wewnętrzne na Podzamczu
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
 - 43/05 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecine przy ul. Hangarowej 11
uchwala nie została podjeta
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 27
 - 46/05 - sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecine przy ul. Ostrawickiej nr 18
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
 - 82/05 zmiany uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin
odesłany do projektodawcy
 - 83/05 w sprawie zasad i trybu ustanawiania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Szczecina dla zawodników, trenerów i działaczy oraz nadawania tytułu " Mecenasa Sportu"
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
 - 84/05 w sprawie ustalania Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
  - STANOWISKO Rady Miasta w sprawie trybu wprowadzenia nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczącej pomocy materialnej dla uczniów.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 15
 - 86/05 - określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2005.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
 - 73/05 - utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz "Żłobkach Miejskich" w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
 - 87/05 - likwidacji Filii Przedszkola Publicznego Nr 47 w Szczecinie ul. Koszalińska 13.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
 - 88/05 - likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 25 w Szczecinie, ul. Niemcewicza 40.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 23
 - 89/05 - likwidacji Przedszkola Publicznego nr 28 w Szczecinie, Al. Piastów 18.
 - 92/05 - zmian budżetu Miasta Szczecina na rok 2005
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
 - 93/05 - zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu "Przebudowa ulicy Autostrada Poznańska, Etap I i II- budowa nowych mostów przez rzekę Odrę i Regalicę" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
 - Prezydenta Miasta Szczecina
 - 94/05 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
9. Sprawozdanie z działalności:
 - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecina
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione
11. Zamknięcie obrad