Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXX sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
III
Data sesji:
2000-10-30

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z XXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecina, odbytej w dniu 25 wrzesnia 2000 r.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
105/2000 - sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
121/2000 - wersja - 3 - przyjęcia Regulaminu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie, określenie zasad wynagradzania jej członków oraz ustalenie składu osobowego,
155/2000 w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
154/2000 w sprawie zasad gospodarowania majątkiem Gminy będącym w dyspozycji Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
156/2000 w sprawie wyboru przedstawiciela Miasta Szczecina do Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia pn. Związek Miast i Gmin Morskich
115/2000 - oddania w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Lubianej,
116/2000 - oddania w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ładnej,
120/2000 - utworzenia Społecznej Straży Rybackiej,
126/2000 - wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy upamiętniającej Romana Łyczywka,
131/2000 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecina w sprawie przyjęcia Statutu Domu Pracownika Kultury w Szczecinie,
137/2000 - zmieniająca ucwhałę w sprawie zwoleniania z podatku od nieruchomości wynikającego z preferencji ekonomicznych przyjętych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina,
138/2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia budynków położonych przy ul. A. Mickiewicza 45 wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie gruntu niezbędnego do korzystania z budynków,
139/2000 - przekazania do realizacji zadania dotyczącego wybudowania na gruntach komunalnych bezpiecznego przejścia dla pieszych na skarpie na ul. Krzemiennej w Szczecinie oraz jego bieżącej konserwacji i utrzymania,
140/2000 - przekazania do realizacji zadania dotyczącego urządzenia na gruntach komunalnych parku osiedlowego przy ul. Modrej w Szczecinie oraz jego bieżącego utrzymania,
141/2000 - przekazania do realizacji zadania dotyczącego utrządzenia na gruntach komunalnych placu zabaw i rekreacji wraz z deptakiem osiedlowym w kwadracie ulic Zawadzkiego, Benesza, Romera, Szafera w Szczecinie oraz jego bieżącego utrzymania,
142/2000 - określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Szczecin oraz udzielenia innych ulg w spłacie tych należności,
147/2000 - wyrażenia zgody na wzniesienie krzyża - pamiątki Roku Jubieleuszowego,
148/2000 - zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań objętych Master Planem gospodarki wodno-ściekfowej Miasta Szczecina,
150/2000 - zaciągnięcia kredytów na dofinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy Miasto Szczecina,
149/2000 - ustalenia przebiegu dróg powiatowych w mieście Szczecinie,
151/2000 - zmian budżetu miasta na 2000 rok,
152/2000 - zatwierdzenia Statutu Szpitala Miejskiego im. św. Karola Boromeusza w Szczecinie - s. p. z. o. z.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
6. Sprawozdanie z działalności:
 - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady MIasta Szczecina,
 - Zarządu Miasta Szczecina.
7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
8. Zamknięcie obrad.