Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecin

UCHWAŁA NR 50.109.8.2023

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

W SZCZECINIE

z dnia 21 listopada 2023 r.

w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej

prognozy finansowej Miasta Szczecin

Na podstawie art. 13 pkt 12 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

 

1. Dawid Czesyk – Przewodniczący

2. Ewelina Balcer – Członek

3. Marek Fras – Członek

pozytywnie

opiniuje przedłożony projekt uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie uchwalenia  wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecin 2024 - 2049.

Uzasadnienie

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecin na lata 2024 -2049, przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania, opracowany został na okres spłaty długu i realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, zgodnie z wymogami art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Projekt wieloletniej prognozy finansowej określa dla każdego roku budżetowego wszystkie elementy wymagane art. 226 ust. 1 ustawy. Do wieloletniej prognozy dołączono objaśnienia przyjętych wartości. Ponadto do uchwały dołączono załącznik dotyczący planowanych przedsięwzięć z wyszczególnieniem wszystkich elementów przewidzianych w art. 226 ust. 3 ustawy. Ustalone w załączniku, o którym mowa powyżej limity wydatków na realizowane zadania oraz limity zobowiązań na ich finansowanie są wewnętrznie spójne.

Wartości przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i projekcie budżetu są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu, co wypełnia dyspozycję art. 229 ustawy.

We wszystkich latach objętych prognozą projekt przewiduje spełnienie warunków uchwalania budżetu określonych przepisem art. 242 ustawy. Jednostka zachowuje jednocześnie relację, o której mowa w art. 243, reglamentującą wysokość spłaty zadłużenia.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Niniejsza opinia, na podstawie przepisów art. 230 ust. 3 w związku z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, podlega opublikowaniu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Przewodniczący Składu Orzekającego

Dawid Czesyk

Załączniki:

udostępnił: Zastępca Skarbnika Miasta, wytworzono: 2023/11/21, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/11/22 14:47:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/11/22 14:47:22 nowa pozycja