Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Szczecin

UCHWAŁA NR 50.109.9.2023

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

W SZCZECINIE

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Szczecin

 

Na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

 

1. Dawid Czesyk – Przewodniczący

2. Ewelina Balcer – Członek

3. Marek Fras – Członek

 

po rozpatrzeniu uchwał Rady Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2023 r.: nr LV/1527/23 w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok oraz nr LV/1528/23 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

pozytywnie

opiniuje prawidłowość planowanej kwoty długu Miasta Szczecin

Uzasadnienie

 

Prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecin wynika z wartości zobowiązań zaciągniętych oraz została sporządzona na okres ich całkowitej spłaty (tj. do roku 2049), co jest zgodne z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Skład Orzekający stwierdza, że przedstawiona w prognozie kwota długu została obliczona prawidłowo, ponieważ uwzględnia przewidywaną wielkość zadłużenia na koniec 2023 r., a także zaplanowane rozchody wynikające ze spłaty zobowiązań w latach 2024-2049.

W całym okresie objętym prognozą wskaźnik planowanej kwoty przypadających do spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego na podstawie art. 243 - 244 ustawy o finansach publicznych (przy obliczaniu dopuszczalnego wskaźnika przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za III kwartały 2023 r.).

Uwzględniając powyższe, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.

Niniejsza uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zgodnie z art. 230 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych, podlega opublikowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodniczący Składu Orzekającego

                                                                                                                                                                                                                                                                          Dawid Czesyk

(podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym)

Załączniki:

udostępnił: Zastępca Skarbnika Miasta, wytworzono: 2023/12/28, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2024/01/02 11:55:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2024/01/02 11:55:05 nowa pozycja