Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr 50.109.11.2022

UCHWAŁA NR 50.109.11.2022
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Szczecin

Na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

1. Dawid Czesyk - Przewodniczący
2. Ewelina Balcer - Członek
3. Marek Fras - Członek

po rozpatrzeniu uchwały Nr XLV/1245/2022 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecin

pozytywnie opiniuje prawidłowość planowanej kwoty długu Miasta Szczecin

Uzasadnienie

Prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecin wynika z wartości zobowiązań zaciągniętych i planowanych oraz została sporządzona na okres ich całkowitej spłaty (tj. do roku 2048), co jest zgodne z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Skład Orzekający stwierdza, że przedstawiona w prognozie kwota długu została obliczona prawidłowo, ponieważ uwzględnia przewidywaną wielkość zadłużenia na koniec 2022 r., zaplanowane w latach 2023 - 2024 przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz rozchody wynikające ze spłaty zobowiązań w latach 2023-2048, z uwzględnieniem planowanych w latach 2023-2040 wydatków na pokrycie kwoty długu.

W całym okresie objętym prognozą wskaźnik planowanej kwoty przypadających do spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego na podstawie art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (przy obliczaniu dopuszczalnego wskaźnika przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za III kwartały 2022 r.).

Uwzględniając powyższe, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.

Niniejsza uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zgodnie z art. 230 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych, podlega opublikowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

 

Przewodniczący Składu Orzekającego

Dawid Czesyk

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2022/12/30, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2022/12/30 11:06:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2022/12/30 11:06:12 nowa pozycja