Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia przez Miasto Szczecin

UCHWAŁA NR 51.109.4.2023

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

W SZCZECINIE

 

z dnia 17 lipca 2023 r.

 

w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia

przez Miasto Szczecin

Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

 

1. Dawid Czesyk - Przewodniczący

2. Katarzyna Korkus - Członek

3. Anna Suprynowicz - Członek

pozytywnie

 

opiniuje możliwość spłaty w latach 2029-2048, na warunkach określonych we wniosku, transzy kredytu zaciąganego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie 67 800 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.

Uzasadnienie

 

Prezydenta Miasta Szczecin w drodze wniosku z dnia 3 lipca 2023 r. zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o wydanie przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie opinii o możliwości spłaty transzy kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie 67 800 000 zł. We wniosku wskazano, iż środki pochodzące z przedmiotowej transzy kredytu zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

We wniosku określono następujące warunki zaciągnięcia i spłaty transzy kredytu, które zostały uwzględnione przy wydaniu niniejszej opinii:

1) termin przekazania transzy kredytu: 2023 r.

2) termin i kwota spłaty kredytu:

a) 2029 r. – 2 680 000 zł,

b) lata 2030 – 2047- 3 568 400 zł (łącznie 64 231 200 zł),

b) 2048 r. – 888 800 zł.

3) kwota i termin zapłaty odsetek:

 

2023 r. – 2 370 000 zł   2030 r. – 1 900 000 zł

2024 r. – 2 370 000 zł   2031 r. – 1 790 000 zł

2025 r. – 2 030 000 zł   2032 r. – 1 690 000 zł

2026 r. – 2 030 000 zł   2033 r. – 1 580 000 zł

2027 r. – 2 030 000 zł   2034 r. – 1 470 000 zł

2028 r. – 2 030 000 zł   2035 r. – 1 360 000 zł

2029 r. – 1 990 000 zł   2036 r. – 1 260 000 zł

2037 r. – 1 150 000 zł   2043 r. – 508 000 zł

2038 r. – 1 040 000 zł   2044 r. – 401 000 zł

2039 r. – 937 000 zł      2045 r. – 294 000 zł

2040 r. – 830 000 zł      2046 r. – 187 000 zł

2041 r. – 723 000 zł      2047 r. – 80 000 zł

2042 r. – 615 000 zł      2048 r. – 13 300 zł

 

Podstawę zaciągnięcia kredytu objętego wnioskiem stwarzają uchwały Rady Miasta Szczecin: Nr XXXI/889/21 z dnia 7 września 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym, Nr LI/1376/23 z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym, a także Nr LI/1373/23 z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2023 rok. Skład Orzekający ustalił, że środki finansowe z tytułu zaplanowanej transzy kredytu zostały ujęte w przychodach budżetu oraz limitach, o których mowa w art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie przeznaczenie transzy kredytu znalazło odzwierciedlenie w obowiązującej uchwale budżetowej Miasta Szczecin.

Przychody, rozchody i wydatki (odsetki) związane z zaplanowaną transzą kredytu uwzględnione zostały w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Szczecin na lata 2023-2049, ustalonej uchwałą Rady Miasta Szczecin. Na podstawie prognozy kwoty długu stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej Miasta, Skład Orzekający stwierdził, iż roczne obciążenie budżetu Miasta z tytułu spłaty łącznej kwoty długu publicznego wraz z należnymi odsetkami nie będzie przekraczało maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty, wynikającego z przepisów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Z powyższych względów Skład Orzekający pozytywnie ocenił możliwość spłaty transzy kredytu wskazanego w sentencji niniejszej uchwały.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

 

Przewodniczący Składu Orzekającego

Dawid Czesyk

Załączniki:

udostępnił: Zastępca Skarbnika Miasta, wytworzono: 2023/07/17, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/08/07 15:11:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/08/07 15:11:47 nowa pozycja