Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miasta Szczecin

UCHWAŁA NR CDLIV.877.2019
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miasta Szczecin

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

  1. Dawid Czesyk - Przewodniczący
  2. Krystyna Goździk - Członek
  3. Anna Suprynowicz -Członek

po rozpatrzeniu uchwały nr XII/412/19 Rady Miasta Szczecin w sprawie uchwalenia Wielolet-niej Prognozy Finansowej Miasta

pozytywnie

opiniuje prawidłowość planowanej kwoty długu Miasta Szczecin.

Uzasadnienie

Prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecin, wynika z zaciągniętych wcześniej oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań i została sporządzona na okres ich całkowitej spłaty (tj. do roku 2048), co jest zgodne z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc pod uwagę przewidywaną wielkość zadłużenia na koniec 2019 r., planowane przy¬chody z tytułu zaciągnięcia zobowiązań zwrotnych w latach 2020 - 2022 oraz planowane rozchody z tytułu spłaty zadłużenia w latach 2020-2047 należy ocenić, iż kwota długu została obliczona prawidłowo.

W całym okresie objętym prognozą wskaźnik planowanej kwoty przypadających do spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu wraz z należnymi odsetkami do dochodów danego roku budżetowego nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego na podstawie art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (przy obliczaniu dopuszczal-nego wskaźnika przyjęto wykonane wartości wykazane w sprawozdaniu za III kwartały 2019 r. oraz planowane na koniec roku 2019). Skład Orzekający zwraca uwagę na wysoki poziom długu Miasta. Planowana kwota długu w latach 2020-2026 przekroczy 2 000 000 000,00 zł, co w odniesieniu do planowanych dochodów ogółem w latach 2020-2025 stanowi od 74 % do 82 %, zaś w odniesieniu do dochodów bieżących do 91 %.

Uwzględniając powyższe, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.

Niniejsza uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zgodnie z art. 230 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych, podlega opublikowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od nia doręczenia niniejszej uchwały.


Przewodniczący Składu Orzekającego

Dawid Czesyk

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finasami Miasta, wytworzono: 2020/01/10, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/20 13:35:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/20 13:35:09 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2020/01/10 11:56:49 nowa pozycja