Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta Szczecin na lata 2018-2047 z dnia 1.10.2018 r.

UCHWAŁA NR CCCLXXVIII.676.2018
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 1 października 2018 r.

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta Szczecin na lata 2018 - 2047.

Na podstawie art. 13 pkt 10 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
  2. Hanna Barańska - Członek
  3. Katarzyna Korkus - Członek

po rozpatrzeniu zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2047,

pozytywnie

opiniuje prawidłowość planowanej kwoty długu na lata 2018 - 2047.

Uzasadnienie

Rada Miasta Szczecin uchwałą Nr XLIV/1266/18 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne wprowadziła zmiany polegające m.in. na: zmianach budżetu roku 2018 r., zmniejszeniu w 2018 r. przychodów z tytułu kredytów bankowych o kwotę 26 500 000 zł, zwiększeniu w latach 2020-2021 tych przychodów łącznie o kwotę 63 000 000 zł. Zmianie uległy również prognozowane rozchody w latach 2024-2046 oraz prognozowane kwoty długu w latach 2018-2045.

Powyższe stało się podstawą do wydania opinii o prawidłowości zmienionej kwoty zadłużenia.

Prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecin, wynika z zaciągniętych wcześniej oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań i została sporządzona na okres ich całkowitej spłaty, co jest zgodne z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc pod uwagę:

  • wielkość zadłużenia na koniec 2017 r. wykazaną w sprawozdaniu Rb-Z,
  • planowane zmiany w przychodach z tytułu kredytów,
  • planowane wydatki i rozchody z tytułu spłaty zadłużenia w latach 2018-2047.

należy ocenić, iż kwota długu została obliczona prawidłowo.

Na opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego, oprócz oceny wykazanych w prognozie tytułów dłużnych oraz sposobu spłaty zadłużenia, składa się w szczególności ocena relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, ograniczająca wysokość spłaty zadłużenia w poszczególnych latach budżetowych.

Analizując przedłożone dokumenty Skład Orzekający stwierdza, iż w latach 2018-2047 relacja planowanej kwoty przypadających do spłaty zobowiązań, o których mowa w powołanym art. 243 - tj. zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu wraz z odsetkami i dyskontem - do dochodów danego roku budżetowego nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego na podstawie powołanego wyżej przepisu.

Uwzględniając powyższe, Skład Orzekający postanowił wydać pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu.

Niniejsza uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zgodnie z art. 230 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych, podlega opublikowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330).

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Skłddu Orzekającego
Anna Suprynowicz

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2018/10/10, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/21 09:16:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/21 09:16:24 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2018/10/10 10:19:31 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2018/10/10 10:17:32 nowa pozycja